Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Рівень стандарту

УРОК № 30

Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Культура і духовне життя в Україні 1917—1921 рр.».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхня вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення розглянутих подій історії України і формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий з перевіркою набутих учнями вмінь і навичок.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку наведено в розробці уроку № 10.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель повідомляє учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

• Вступна бесіда

1. Яку назву має тема, вивчення якої ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2. У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для історії України в цілому? Обґрунтуйте свою точку зору.

• Запитання і завдання

1. Складіть перелік подій, що відбулися у культурному житті, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять: УАН, автокефалія, УАПЦ, ідеологізація, політизація, українізація, трудова школа, «Просвіта».

3. Визначте взаємозв’язок між політикою режимів, що існували на території України в 1918—1921 рр., і культурним процесом.

4. Порівняйте державну політику у галузі культури за часів УЦР, гетьманату, Директорії УНР і УСРР.

5. За допомогою додаткового матеріалу складіть розповідь про одного з видатних діячів української культури 1917—1921 рр.

6. Які, на вашу думку, причини стрімкого розвитку української культури в 1917—1921 рр., що відбувався незважаючи на часті зміни політичних режимів? Визначте культурні здобутки цієї доби.

7. Охарактеризуйте процес становлення Української автокефальної православної церкви. Чому її проголошення відбулося в неканонічний спосіб?

8. Складіть і заповніть таблицю «Розвиток української культури в 1917—1921 рр.».

Період

Здобутки

Втрати

УЦР

Українська Держава

Директорія УНР

УСРР

• Тестові завдання

1. Коли було створено Українську академію мистецтв?

А за часів УЦР

Б за часів Директорії

В за часів гетьманування П. Скоропадського

Г за часів УСРР

2. Хто був першим Президентом УАН?

А Г. Нарбут

Б В. Вернадський

В М. Васильківський

Г М. Грушевський

3. Яке судження правильне?

За часів Директорії УHP...

1. вдалося домогтися визнання автокефалії УПЦ.

2. українська інтелігенція не підтримувала правлячий режим.

А обидва варіанти правильні

Б тільки 1-й варіант правильний

В тільки 2-й варіант правильний

Г обидва варіанти неправильні

4. У якому році було створено Українську автокефальну православну церкву?

А 1918

Б 1919

В 1920

Г 1921

5. Товариства «Просвіта» існували у Наддніпрянській Україні...

А у 1917—1922 рр.

Б у 1917—1918 рр.

В у 1918—1920 рр.

Г у 1918—1921 рр.

6. У який період в Україні почалося масове нищення пам’яток культури?

А за часів УЦР

Б за часів Директорії

В за часів гетьманування П. Скоропадського

Г за часів УСРР

7. Хто був першим митрополитом УАПЦ?

А І. Огієнко

Б В. Липківський

В О. Лотоцький

Г А. Храповицький

8. Яке твердження правильне?

А Більшовики підтримали створення Української автокефальної православної церкви

Б За часів більшовицького режиму в Україні було створено два нові державні університети

В За часів Директорії УНР почалась Українізація суспільно-політичного життя України

Г Гетьман П. Скоропадський був противником створення УАН

9. Коли було відкрито Український народний університет?

А за часів УЦР

Б за часів Директорії

В за часів гетьманування П. Скоропадського

Г за часів УСРР

10. У якому році законодавчо закріплювалася «обов’язковість і безплатність навчання дітей» в УСРР?

А 1918

Б 1919

В 1920

Г 1921

11. Видатні представники української культури Г. Нарбут, М. Бойчук плідно працювали у галузі...

А театрального мистецтва

Б образотворчого мистецтва

В музики

Г архітектури і скульптури

12. У якому році почала свою діяльність створена у Києві хорова капела «Думка»?

А 1917

Б 1918

В 1919

Г 1920

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює результативність їхньої участі у ньому. Доцільно акцентувати також увагу на тому, якими є найважливіші результати роботи учнів за темою в цілому.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити матеріал про розвиток української культури і духовного життя в 1917—1921 рр. та визначити основні їхні здобутки.