Розробки уроків. Історія України. 10 клас. Профільний рівень

УРОК №26

Тема. Узагальнення знань за темою «Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, отримані учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхні вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується внаслідок осмислення учнями розглянутих подій і формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь і навичок.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти, ілюстративний і дидактичний матеріал, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку узагальнення наведені на с. 113.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему, основні завдання уроку та знайомить із запланованими формами роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Учитель стисло нагадує провідні ідеї теми, основні процеси та явища історичного розвитку України, із якими учні познайомилися впродовж її вивчення.

• Вступна бесіда

1. Вивчення якої теми ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2. Які зміни відбулися в розглянутий період у різних сферах розвитку України?

3. Порівняйте процеси, що відбувалися в цей час у Європі та Україні.

• Запитання та завдання

1. Складіть перелік подій, пов’язаних із розвитком України в роки Першої світової війни, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення термінів і понять: геополітика, репресії, концентраційний табір, Союз визволення України, Головна українська рада, депортація, тактика «спаленої землі», інтернування, біженство.

3. На історичній карті покажіть: 1) українські землі, на які, відповідно до своїх геополітичних планів, висували претензії країни — учасниці Антанти та Троїстого союзу; 2) як у роки Першої світової війни змінювалася лінія фронту на українських землях; 3) місця, пов’язані з бойовим шляхом легіону (полку) Українських січових стрільців; 4) які західноукраїнські землі були окуповані російськими військами в 1914—1917 рр.

4. Висловіть власне судження щодо місця України в планах воюючих сторін.

5. Як Перша світова війна вплинула на зростання української національної свідомості?

6. Проаналізуйте ставлення до війни українських громадсько-політичних діячів у Російській та Австро-Угорській імперіях. Якою є ваша оцінка їхньої діяльності?

7. Які з розглянутих подій економічного, політичного та соціально-культурного життя України в період Першої світової війни є основними, а які — другорядними? Обґрунтуйте свою точку зору.

8. На основі аналізу історичних джерел та власної дослідницько-пошукової діяльності схарактеризуйте вплив Першої світової війни на особливості життя вашого регіону.

• Тестові завдання

1. Хто був автором декларації ТУП «Війна та українці»?

А М. Грушевський

Б С. Петлюра

В В. Винниченко

Г Д. Дорошенко

2. Яку організацію утворили 14 серпня 1914 р. у Львові українські політичні емігранти з Наддніпрянщини?

А Загальна українська рада

Б Головна українська рада

В Союз визволення України

Г «Карпато-Русский освободительный комитет»

3. Хто був першим керівником Тимчасового військового генерал-губернаторства Галичини і Буковини?

А Г. Бобринський

Б Ф. Трепов

В О. Брусилов

Г Л. Корнілов

4. У якому році відбувся бій за гору Маківку за участю Українських січових стрільців?

А у 1914 р.

Б у 1915 р.

В у 1916 р.

Г у 1917 р.

5. У якому році було здійснено Брусиловський прорив?

А у 1914 р.

Б у 1915 р.

В у 1916 р.

Г у 1917 р.

6. Скільки осіб було мобілізовано в роки Першої світової війни до армії з Наддніпрянщини?

А 1,5 млн

Б 2,5 млн

В 3,5 млн

Г 4,5 млн

7. Скільки українців перебувало в австрійському концентраційному таборі Талергоф у листопаді 1914 р.?

А 2500 осіб

Б 5700 осіб

В 3700 осіб

Г 4500 осіб

8. Хто був першим головою Союзу визволення України?

А Д. Дорошенко

Б А. Жук

В Д. Донцов

Г М. Меленевський

9. Як називається примусове, за наказом державної влади, виселення осіб чи груп населення, а інколи й народів, із місць постійного проживання?

А депортація

Б інкорпорування

В інтернування

Г асиміляція

10. У якому році було створено Перший полк УСС як самостійну військову одиницю у складі 55-ї австрійської дивізії?

А у 1914 р.

Б у 1915 р.

В у 1916 р.

Г у 1917 р.

11. Яку назву мав журнал, що був друкованим органом полку УСС?

А «Діло»

Б «Сурми»

В «Шляхи»

Г «Трембіта»

12. Якою була кількість селянських виступів у Наддніпрянщині в період від серпня 1914 до початку 1917 р.?

А близько 100

Б понад 160

В близько 200

Г понад 230

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює її результативність. Доцільно також акцентувати увагу на тому, що опрацьований упродовж вивчення теми матеріал допоможе краще зрозуміти події Української революції, які розглядатимуться в наступній темі.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал про зміст і значення соціальних революцій та їхню роль у розвитку країн, де вони відбулися.