Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

§ 4. Концепції виду. Критерії виду

Що таке вид? Які критерії виду ви знаєте? Які існують способи видоутворення? Що таке статевий диморфізм? Які групи організмів називають монофілетичними? поліфілетичними?

Сучасні концепції біологічного виду

Складність поділу живих істот на види полягає ще й у тому, що саме визначення поняття «вид» є доволі складним. І залежить воно від того, яка з концепцій виду використовується в певному випадку.

Деякі поширені концепції виду

Назва концепції

Визначення виду

Особливості концепції

Типологічна

Це група особин, які є ідентичними до особини-еталону за певними ознаками

Усі особини виду порівнюються з еталонним зразком. Ця концепція дуже незручна для видів, особини яких можуть сильно відрізнятися за зовнішніми ознаками, наприклад собака домашній, кінь (мал. 4.1)

Номіналістична

Це група особин, яка визнається формальною класифікацією і становить певний етап розвитку певної еволюційної лінії

Існують тільки особини, а види — це чисто теоретичне поняття, бо живі організми в природі постійно змінюються. В її межах, наприклад, важко пояснити дуже тривале існування гінкго або щитнів (мал. 4.2)

Біологічна

Це група особин, що здатна схрещуватися і давати плідне потомство

Концепція добре підходить для опису багатоклітинних організмів зі статевим розмноженням. Але зазнає труднощів під час опису організмів, які не мають статевого розмноження, наприклад бактерій

Філогенетична (найбільш поширена в наш час)

Це найменша монофілетична група, яка заслуговує на формальне визнання

Ця концепція визначає вид виходячи з його монофілетичного походження (від однієї популяції або навіть окремої особини). Не є вдалою для визначення видів, які виникли шляхом схрещування або симбіогенезу

Мал. 4.1. Приклади видів, особини яких значно відрізняються одна від одної за зовнішнім виглядом

Мал. 4.2. Гінкго дволопатеве (а) і щитень літній (б) — види-довгожителі, існують понад 100 млн років

Критерії виду

У природі трапляються види-двійники, які дуже подібні між собою за зовнішніми ознаками. Тому, щоб не помилитися, для визначення виду використовують не якусь одну ознаку, а цілий комплекс критеріїв виду (с. 18-19).

Отже, тепер ви знаєте

1. Які існують концепції виду? 2. Для яких видів буде важко застосувати філогенетичну концепцію виду? 3. Які існують критерії виду? 4*. Назвіть переваги й недоліки основних концепцій виду.

Запитання та завдання

5. На конкретному прикладі поясніть, як за допомогою біохімічного критерію розрізнити два види. 6*. Серед комарів існують види-двійники, деякі з яких можуть переносити малярію, а деякі — ні. За зовнішньою будовою вони не різняться. Запропонуйте спосіб (або способи), за допомогою якого (або яких) ці види можна розрізнити.

Критерії виду

Морфологічний: схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду та її відмінність у різних видів

Морфологічні відмінності мушлів молюсків роду ставкових

Генетичний: кількість і структура хромосом виду, тобто його каріотип (кожний вид має чітко визначений набір хромосом)

Репродуктивний: схожість процесів життєдіяльності й можливість схрещування

Біохімічний: можливість розрізняти види за біохімічними параметрами (будовою білків і нуклеїнових кислот)

Географічний: зона поширення виду (ареал). Існують види з розірваним і дуже великим ареалами поширення

Екологічний: умови існування виду, його місце в біоценозі, взаємовідносини з іншими видами