Пізнаємо природу. 5 клас. Яковлева

Тема 2. Досліджуємо тіла, речовини, явища

§ 4. Тіла природні та рукотворні, живої і неживої природи. Фізичні характеристики тіла, їх вимірювання

1. Природні та рукотворні тіла

З попередніх класів ви знаєте, що нас оточують предмети неживої природи, живі організми та предмети, виготовлені людиною. Усе це — тіла.

ПРИГАДАЙТЕ

На які дві групи їх можна розділити?

Усі тіла поділяють на природні та штучні, або руко

творні. Природні тіла — тіла, створені природою. Це Сонце й інші зорі, планети (серед них і наша Земля), рослини, тварини, гори, ріки. У наших домівках теж є природні тіла: домашні улюбленці, свійські тварини, квіти на підвіконні, фрукти й овочі в холодильнику. З-поміж природних тіл розрізняють тіла живої і неживої природи.

Розгляньте малюнок 4.1 і встановіть серед зображених об’єктів тіла живої і неживої природи.

Мал. 4.1. Тіла живої та неживої природи

ПРИГАДАЙТЕ

Які ознаки притаманні тілам живої природи?

Подивіться навколо себе: чи багато природних тіл вас оточує? Більшість тіл навколо нас створено людиною: кухонне приладдя, одяг, меблі, картини, телефон, комп’ютер, книги, інструменти. Усе це — штучні або рукотворні тіла (мал. 4.2).

Мал. 4.2. Штучні (рукотворні) тіла

2. Характеристики тіл

Роздивляючись тіла, ми розрізняємо їх між собою за певними ознаками (характеристиками).

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Опишіть дерев’яні бруски й картоплину (мал. 4.3). Які ознаки слід згадати в цьому описі?

Мал. 4.3. Тіла різної форми

Порівнюючи дерев’яні бруски з картоплиною, ми передусім звернемо увагу на їхню форму, а порівнюючи бруски — на їхні лінійні розміри, масу, об’єм.

Форма — це контури, зовнішні межі фізичного тіла, які визначають його вигляд. Лінійні розміри, маса, об’єм — це фізичні величини, які характеризують певне тіло. Вони задаються числами (значеннями фізичних величин). Поряд із числом (значенням) обов’язково записують найменування фізичної величини.

Маса — ще одна фізична величина, яка характеризує тіло. Масу має кожне тіло, що перебуває як у твердому стані, так і у рідкому або газоподібному. Маса не змінюється в результаті зміни агрегатного стану речовини. Позначають масу тіла символом m.

Охарактеризувати тіло можна і за його об’ємом. Об’єм — це величина, що визначає частину простору, яку займає тіло. Ви вже знаєте, що об’єм позначають символом V.

3. Вимірювання фізичних характеристик тіл

ПРИГАДАЙТЕ

Які прилади використовують для вимірювання довжини, ширини та висоти тіла, тобто його лінійних розмірів?

Виміряти фізичну величину — це означає порівняти її з установленим зразком (еталоном).

Щоб визначити довжину бруска, треба порівняти її з іншою довжиною, прийнятою за одиницю довжини (еталоном). За основну одиницю вимірювання довжини взято 1 метр (м). Крім довжини тіла, можна виміряти його ширину та висоту.

Мал. 4.4. Вимірювання лінійних розмірів тіл: А — довжина, Б — ширина, В — висота

Основною одиницею вимірювання об’єму є метр кубічний — м33 = м • м • м]. Іноді використовують інші одиниці об’єму речовини: сантиметр кубічний (1 см3), міліметр кубічний (1 мм3), 1 л або 1 мл.

ПРИГАДАЙТЕ

За допомогою якого лабораторного посуду можна визначити об’єм рідин?

Об’єм рідин визначають за допомогою мірного посуду — мірної склянки, мірного циліндра, мірної колби, на яких зроблені позначки (шкала). Визначення об’єму рідин у мілілітрах (мл) наведено на малюнку 4.5.

Мал. 4.5. Визначення об’єму рідин у мірному посуді

Обчислити об’єм твердого тіла, наприклад дерев’яного бруска, можна за формулою, відомою вам з уроків математики:

V = a • b • h,

де а — довжина; b — ширина; h — висота.

Для вимірювання об’єму твердого тіла можна скористатися мірним циліндром (мал. 4.6). У циліндр наливають воду такого об’єму, щоб вона не виливалась при зануренні в циліндр ще й тіла. Визначають об’єм води. Потім у циліндр з водою опускають тіло, об’єм якого потрібно виміряти. Далі знову визначають об’єм води вже з тілом. Після цього від об’єму води з тілом віднімають початковий об’єм води. Отримана різниця і є об’ємом тіла.

Мал. 4.6. Вимірювання об’єму тіла за допомогою мірного циліндра

ПРИГАДАЙТЕ

Який прилад використовують для вимірювання маси тіл?

Найпростіший спосіб вимірювання маси тіла — це його зважування за допомогою важільних ваг (мал. 4.7). Еталоном одиниці маси є кілограм. Масу великих тіл часто виражають у кратних одиницях — тоннах (т), а масу малих тіл — у грамах (г).

Мал. 4.7. Ваги та набір важків

Важільні ваги (терези) складаються з коромисла (1), до кінців якого підвішені шальки. Коромисло прикріплене до вертикального стрижня (3) так, що воно може вільно коливатися. До терезів додається набір важків. На одну шальку (2) терезів кладуть тіло, масу якого хочуть виміряти, а на другу — важки. Якщо загальна маса важків і маса зважуваного тіла рівні, то коромисло терезів прийде до стану рівноваги і займе горизонтальне положення.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

  • Природа — це все, що нас оточує, крім того, що зроблено руками людини.
  • Усі предмети навколо нас є тілами.
  • Тіла різняться між собою за певними характеристиками: формою, лінійними розмірами (довжина, ширина, висота), масою, об’ємом.
  • За допомогою відповідних вимірювальних приладів визначають лінійні розміри, масу, об’єм тіл.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

  • 1. У чому відмінність між природними та штучними (рукотворними) тілами?
  • 2. Назвіть характеристики, якими різняться тіла.
  • 3. У яких одиницях вимірюють лінійні розміри тіла? масу? об’єм?
  • 4. Заповніть таблицю «Характеристика тіл»:

Характеристика тіла

Прилад для вимірювання

Одиниці вимірювання

Довжина

ваги

см3

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

  • 1. Опишіть яблуко та цеглину за таким планом: 1) рукотворне чи природне тіло, 2) тіло живої чи неживої природи.
  • 2. Виміряйте об’єм яблука та пеналу чи книжки. Опишіть використані вами способи вимірювання цих тіл. Результати вимірювань продемонструйте однокласникам.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ «Вимірювання маси, об’єму та лінійних розмірів тіла» виконайте за посиланням https://bit.ly/3go5O404 або QR-кодом.