Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ратушняк - Нова програма

Вступ

Новітня епоха — це не лише епоха надсучасних технологій, а й епоха права. Саме за допомогою правових норм регулюються складні соціальні відносини, формуються закони й правила життя людей у суспільстві, підтримується й забезпечується мир та стабільність на нашій планеті, виховується нове покоління, твориться добро та справедливість. Для того, щоб норми права були реальними та дієвими, необхідно, аби не лише фахівці-юристи, але й кожна людина орієнтувалася у правовому полі.

Великого значення нині набувають правова освіта та правове виховання, які формують правову культуру і правову свідомість.

Щоб захистити свої права, потрібно їх знати. І не лише знати, а й уміти застосовувати правові знання. Важливо намагатися не тільки засвоїти певний обсяг інформації, але й розвинути практичні навички — адже вам доведеться вирішувати правові питання у власному житті, поширювати правову освіту у своєму соціальному середовищі.

У підручнику ви знайдете цікаву й корисну інформацію про права і свободи людини в різних сферах її життєдіяльності, вправи та ситуаційні завдання, які допоможуть вам краще зорієнтуватися у світі права.

Мета курсу — створення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів.

Завданнями, реалізація яких забезпечить досягнення окресленої мети, є:

• ознайомити учнів із правом, його важливою роллю в житті суспільства, ключовими поняттями і термінами юридичної науки;

• сприяти формуванню фундаментальних цінностей, таких як права та свободи людини і громадянина, демократія, активна громадянська позиція та ін., що складають основу демократичної правової держави і громадянського суспільства в Україні;

• виробити в учнів уміння використовувати правові знання для реалізації і захисту своїх прав, свобод та законних інтересів; оцінювати й регулювати свої взаємини з іншими; здійснювати вибір моделі поведінки у повсякденних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на норми права, що стосуються неповнолітніх; опрацьовувати окремі положення нормативно-правових актів; застосовувати на правовому матеріалі критичне мислення, аналіз і синтез, оцінку, рефлексію, уміння спілкуватись, дискутувати, розв’язувати проблеми; сформувати навички правомірної поведінки;

• прищепити дев’ятикласникам інтерес до права, заохотити їх до свідомого використання, застосування й дотримання правових норм.

Курс складається із таких розділів:

Розділ 1. Основи теорії держави і права.

Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність.

Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави.

Розділ 4. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових і кримінальних правовідносин.

Розділ 5. Якщо право — це професія.

Рубрика «Очікувані результати» містить коротко сформульовані основні тези параграфів.

У кінці кожного параграфа подано «Інтерактивні завдання», які допоможуть успішно опрацювати й засвоїти навчальний матеріал, а також застосувати набуті теоретичні знання на практиці.

У рубриці «Цікаво знати» вміщено довідкову інформацію, яка може бути корисною кожному, хто цікавиться правовими науками.

Рубрика «Електронний додаток» пропонує зображення, відеоматеріали, тексти, схеми, завдання, тести, нормативно-правові акти й багато цікавого і корисного, що можна використовувати як на уроці, так і для роботи вдома. На допомогу вчителю подано календарно-тематичне планування з «Основ правознавства» для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчення предмета на сучасному етапі неможливе без застосування електронних джерел інформації, таких як:

• сайт Верховної Ради України (тут можна знайти всю нормативну базу держави та ознайомитися з роботою Верховної Ради);

• сайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (Кабінету Міністрів України, міністерств, Конституційного Суду України та інших судів, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини);

• сайти міжнародних організацій: ООН, Ради Європи, Європейського суду з прав людини, ОБСЄ;

• сайти недержавних правоосвітніх та правозахисних організацій (Українська Гельсинська спілка з прав людини, Міжнародний комітет із захисту прав людини, Харківська правозахисна група, Освітній дім прав людини в Чернігові...);

• сайт Вікіпедії та інші.

Корисні поради, інформацію про права людини та дитини, цікаве про законодавство, медіаресурси з правознавства, електронні посібники ви можете знайти на персональному сайті С. Ратушняка: http://livebytherules.blogspot.com.

Структура посібника дає змогу вчителю самостійно комбінувати матеріали й будувати урок, більшою чи меншою мірою використовуючи практичні та інтерактивні вправи, завдання для розвитку критичного мислення, кооперативного навчання тощо, на власний розсуд визначати необхідні методики для максимально якісних результатів з огляду на можливості, знання, й нахили учнів.

Наприкінці кожного параграфа подано шість «Завдань та запитань (домашніх завдань)» відповідно до шести рівнів освітніх цілей, які застосовують педагоги для визначення розвитку в учнів навичок мислення (за систематикою Блума). Відповідно кожні запитання під №:

1) сприяють засвоєнню знань (відтворення чи розпізнавання інформації, фактичні відповіді);

2) забезпечують розуміння фактів, правил і принципів (розуміння та інтерпретація, перетворення);

3) спрямовані на формування навичок використання (здатність використовувати інформацію та застосовувати знання в нових умовах);

4) формують здатність аналізувати ситуації, явища, події (ідентифікація частин та встановлення співвідношень, визначення суттєвих деталей та отримання можливостей відкривати, винаходити й розрізняти складові частини ситуацій чи інформації);

5) розвивають уміння синтезувати (створення цілісної картини з окремих частин);

6) навчають оцінювати (встановлення чи використання вже відомих критеріїв, здатність визначати цінність чи можливість ефективного застосування інформації згідно з цими критеріями, аргументація оцінки).

Систематика освітніх цілей

У кінці посібника в «Додатках» подано скорочені варіанти Загальної декларації прав людини, Конвенції про права дитини, розділу ІІ Конституції України, що дає змогу кожному попрацювати з першоджерелами.

Завершується посібник «Технологіями та методами роботи на уроках правознавства», де подано правила проведення занять, названо різноманітні доцільні методи та види ефективних вправ.

Успішне засвоєння курсу забезпечить виконання поставлених завдань і сформує в кожного учня почуття свідомого громадянина.

Бажаємо успіхів!

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст