Економіка. 11 клас. Радіонова

Формули для розрахунків

1. Формула для визначення ефективності виробництва

де Е - ефективність виробництва; Q - кількість одиниць створеної продукції; С - витрати виробничих ресурсів.

2. Формула для визначення граничної корисності

MU = TUn - TUn-1,

де MU - гранична корисність одиниці спожитого блага; TUn - загальна корисність за споживання певної кількості одиниць, наприклад п’яти благ; TUn-1 - загальна корисність за споживання певної кількості благ, що на одиницю менша від попередньої, наприклад чотирьох.

3. Формула для визначення граничної продуктивності (граничного продукту) одного працівника

MQ = TQn - TQn-1,

де MQ - гранична продуктивність одного працівника; TQn - загальна кількість одиниць продукції, що створена певною кількістю працівників, наприклад десятьма; TQn-1 - загальна кількість одиниць продукції, що створена до залучення додаткового, наприклад десятого працівника, тобто за участі дев’яти.

4. Формула для визначення обсягу попиту на певний товар

QD = а - bР,

де QD - обсяг попиту на товар; а, b - певні кількісні показники, що одержані емпіричним (дослідним) способом і задаються у рівнянні; Р - ціна одиниці товару.

5. Формула для визначення обсягу пропонування на певний товар

QS = c + dP,

де QS - обсяг пропонування товару; c, d - певні кількісні показники, що одержані емпіричним (дослідним) способом і задаються у рівнянні; Р - ціна товару.

6. Формула для визначення ціни ринкової рівноваги

де Р - ціна ринкової рівноваги, яка узгоджує попит та пропонування, а, b, с, d - показники, які визначаються емпіричним (дослідним) шляхом, і наводяться у задачах як задані.

7. Формула для визначення кількості грошей, потрібних для забезпечення обігу,

де MD - попит на гроші, необхідні для здійснення всіх угод під час купівлі - продажу товарів та послуг; Y - загальний обсяг створеного в економіці протягом року продукту; Р - загальний середній для всієї економіки рівень цін; V - швидкість руху грошей, або середня кількість оборотів однієї грошової одиниці протягом року.

8. Формула для визначення заробітної плати

MPL = W,

де MPL - граничний продукт праці працівника, додатково найнятого підприємцем; W - заробітна плата.

9. Формула для визначення ренти

MPl = R,

де МРl - граничний дохід від використання додаткової ділянки землі; R - рента, яку сплачує орендар власникові за використання ділянки землі.

10. Формула для визначення процента

МРК = і,

де МРК - граничний дохід підприємця від залучення додаткової одиниці капіталу; i - процент.

11. Формула для визначення ціни землі під час її продажу

де Pl - ціна землі; R - рента; i - процент.

12. Формула для розрахунку позичкового процента

де i - позичковий процент; В - сума, яку треба сплатити за користування грошима; К - сума позичених грошей.

13. Формула для визначення валового доходу (загального виторгу)

TR = P x Q,

де TR - валовий дохід, або загальний виторг; Q - обсяг проданої продукції; Р - ціна одиниці продукції.

14. Формула для визначення валового прибутку

Pr = Р х Q - ТС = TR - ТС,

де Рr - валовий прибуток; ТС - загальні витрати підприємця; Q - обсяг проданої продукції; Р - ціна одиниці продукції, TR - валовий дохід (загальний виторг).

15. Формула для визначення чистого прибутку

NPr = Pr - T,

де NPr - чистий прибуток; Pr - валовий прибуток; Т - податок на прибуток.

16. Формула для визначення рентабельності - відносного показника прибутковості

де Pr’ - рентабельність; Pr - валовий прибуток; ТС - загальні витрати підприємця.

17. Формула для визначення обсягу випуску, за якого забезпечується максимальний прибуток,

MC = MR,

де МС - граничні витрати; MR - граничний дохід (граничний виторг).

18. Формула для визначення сукупних доходів та витрат, які на рівні всієї економіки повинні балансуватися, тобто бути рівними

де W - дохід найманих працівників, або заробітна плата; R - дохід власників землі, або рента; і - дохід власників фінансового капіталу, або процент; Pr + Am - дохід підприємців; С - споживчі витрати домашніх господарств; І - інвестиційні витрати підприємців; G - витрати держави; NX - чистий експорт, або витрати іноземних споживачів на споживання вітчизняного експорту без витрат вітчизняних споживачів на споживання імпортованих товарів.

19. Формула для визначення валових інвестиційних витрат

І = Am + S,

де І - інвестиційні витрати; Am - амортизація; S - заощадження.

20. Формула для розрахунку державних витрат

G = Т - TH,

де G - державні витрати; Т - податкові надходження до державного бюджету; TR - соціальні трансферти.

21. Формула для розрахунку чистого експорту, або витрат, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю,

NX = Ex - Im

де NX - чистий експорт; Ех - експорт товарів та послуг; Im - імпорт товарів та послуг.

22. Формула для визначення валового внутрішнього продукту за доходами

ВВП = W + Валовий прибуток, Змішаний дохід + (Податки - Субсидії), де W - дохід найманих працівників, або заробітна плата; R - дохід власників землі, або рента; i - дохід власників фінансового капіталу, або процент; Pr + Am - дохід підприємців.

23. Формула для визначення валового внутрішнього продукту за витратами

де С - споживчі витрати домашніх господарств; І - інвестиційні витрати підприємців; G - витрати держави; NX - чистий експорт.

24. Формула для визначення ВВП за сумою доданих вартостей

25. Формула для визначення валового національного доходу (ВНД)

ВНД = С + l + G + NX + NI = ВВП + NI,

де ВНД - валовий національний дохід; С - споживчі витрати домашніх господарств; І - інвестиційні витрати підприємців; G - витрати держави; NX - чистий експорт; NI - чисті факторні доходи як різниця між доходами, одержаними громадянами з-за кордону, та подібними доходами, сплаченими іноземцям.

26. Формула для визначення реального ВВП

де ВВПr - реальний ВВП; ВВПn - номінальний ВВП; Р - показник зміни загального рівня цін.

27. Формула для визначення рівня безробіття

де u’ - рівень фактичного безробіття; U - кількість безробітних; L - усі працездатні люди країни - ті, що мають роботу, та ті, що її тимчасово не мають, але активно шукають.

28. Формула для визначення рівня природного безробіття

u’nat = u’str + u’fr,

де u’nat - рівень природного безробіття, %; u’str - рівень структурного безробіття, %; u’fr - рівень фрикційного безробіття, %.

29. Формула для визначення індексу споживчих цін усієї економіки

де Р - індекс споживчих цін.

30. Формула для визначення темпу інфляції

п = Р х 100% - 100%,

де п - темп інфляції; Р - індекс цін.

31. Формула для визначення податкової ставки

де t1 - податкова ставка; T1 - стягнута сума податку; Inc - дохід, який оподатковується і називається базою оподаткування.

32. Формула для визначення абсолютної величини дефіциту (профіциту) державного бюджету

BD = G - T,

де BD - абсолютна, визначена у грошових одиницях, наприклад у гривнях, величина дефіциту (коли G > Т); або профіциту (коли G < Т) державного бюджету; G - витрати державного бюджету; Т - надходження (податкові) до державного бюджету.

33. Формула для визначення відносної величини дефіциту (профіциту) державного бюджету

де BD’ - відносна величина дефіциту (профіциту) державного бюджету, оцінена як частка ВВП, %.

34. Формула для визначення курсу національної валюти

де q - курс національної валюти, оцінений за купівельною спроможністю грошових одиниць двох країн.

Джерела інформації в Інтернеті

Організація, установа

Сайт

1. Державний комітет статистики

www.ukrstat.gov.ua

2. Державна податкова інспекція

www.sta.gov.ua

3. Верховна Рада України

www.rada.gov.ua

4. Міністерство фінансів України

www.minfin.gov.ua

5. Міністерство економіки України

www.me.kmu.gov.ua

6. Національний банк України

www.bank.gov.ua

7. Світова організація торгівлі

www.wto.org

8. Світовий банк

www.worldbank.org.ru

9. Європейська статистика

www.europa.eu.int/comm/eurostat

10. Центр перспективних досліджень

www.icps.kiev.ua

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст