Українська література. Рівень стандарту. 11 клас. Фасоля

Художній світ творчості Миколи Вінграновського

У найузагальненіших означеннях творчість Миколи Вінграновського — це поезія серця і водночас поезія думки. У ній домінують почуття та настрої душі, але вона вимагає і зосередженості розуму, жадає співбесідника...

Тарас Салига, письменник, літературознавець

Письменник і його доба. Світовідчуття і світорозуміння М. Вінграновського вирізнялися особливою драматичністю, тонким почуванням усього, що відбувалось довкола. Самодостатність і повсякчасне нуртування творчої енергії спонукали шукати способів вираження всіх смислів, що їх прагнула осягнути мистецька свідомість поета. Звідси — постійне сміливе експериментування в образному слові, звернення до образної системи українського фольклору, народних міфологічних уявлень.

Творчість. Перші вірші М. Вінграновського, написані ще у студентські роки, було надруковано в журналах «Дніпро» та «Жовтень» («Дзвін», 1958). У 1961 р. в «Літературній газеті» за 7 квітня з’явилося відразу п’ятнадцять його віршів. Поезію молодого поета високо оцінював М. Рильський, який помітив у ній «національну емоційну стихію та довженківське начало».

У збірці «Атомні прелюди» (1962), на думку літературознавця І. Дзюби, уже сама назва наголошувала на «...гостру співвіднесеність й змісту, мотивів, форми із світопочуванням молодої людини початку 60-х років, з обріями, тривогами і емоційною напругою “атомної доби”».

У наступні роки вийшли друком такі збірки поезій, як «Сто поезій» (1967), «Поезії» (1971), «На срібнім березі» (1978), «Київ» (1982), «Губами теплими і оком золотим» (1984), «Цю жінку я люблю» (1990) — одна з найкращих в українському письменстві книжок про любов.

М. Вінграновський також є автором прозових творів, серед яких — історичний роман «Северин Наливайко» (1996).

Письменник — автор творів для дітей. Моральне становлення особистості дитини зображено в повісті «Первінка» (1971); конфліктність цивілізації і природи — у повісті «Сіроманець» (1977); безпричинність справжньої доброти показано в повісті «Літо на Десні» (1983), суголосній Довженковій «Зачарованій Десні»; стоїчна витривалість українського народу, незнищенність його життєлюбного духу — у повісті «Кінь на вечірній зорі» (1986). В оповіданнях зворушливо відтворено природу, побачену очима допитливих дітей. За збірки творів для дітей письменник отримав Державну премію України ім. Тараса Шевченка (1984). Найповніше видання творчого доробку письменника вийшло у «Вибраних творах у трьох томах» (2004).

Дослідники вказують на одну з особливостей творчості М. Вінграновського — органічне злиття людини й навколишньої дійсності. Лірика збірок «Сто поезій» і «Поезії» — це спроба митця віднайти душевну рівновагу.

У поезії М. Вінграновського активно функціонують образи-символи — степу, дороги, зорі, саду, неба, моря, що продукують нові смисли з урахуванням фольклорної традиції.

Здатність людини кохати М. Вінграновський вважає одним з основних критеріїв вартісності особистості в системі цінностей. Лейтмотивом проходить крізь збірки «Губами теплими і оком золотим» і «Цю жінку я люблю» відчуття тривоги й печалі, усвідомлення того, що, кохаючи, людина все одно залишається абсолютно самотньою у світі: «Не руш мене. Я сам самую. // Собі у руки сам дивлюсь. // А душу більше не лікую. // Хай погиба. Я не боюсь».

Звертався М. Вінграновський і до сонетного жанру. У межах сонетної структури він допускав різні форми римування.

Запитання і завдання

 • 1. У яких видах мистецтва, літературних жанрах знайшла самовираження творча особистість М. Вінграновського? Відповідь проілюструйте інформаційним гроном.
 • 2. Прочитайте сонети Ф. Петрарки в перекладі М. Вінграновського. Порівняйте їх із перекладами інших українських поетів. У чому новаторство М. Вінграновського-сонетяра?
 • 3. Підготуйте розповідь про творчий шлях М. Вінграновського.

Читацький довідник

Колористика — наука про кольори, що охоплює знання про природу кольору, основні, складені й додаткові кольори, колірні контрасти, колірну гармонію, мову, культуру.

«У СИНЬОМУ НЕБІ Я ВИСІЯВ ЛІС»

Вінграновський — новий і сильний. Смілива імпресіоністська деталь, сміливе вирішення тем. Одного разу в журналі я побачив репродукцію Ю. Коваля «Сутінки». Зроблена в густо-синіх тонах. Відважно написано, ніби нерозведеною синькою: синій тин, дерева, земля і навіть стіни будинку сині, тільки у вікні рожевий квадрат. А враження сутінків величезне. Така ж відважність тонів у Вінграновського, футуристична сміливість, але без фанатизму, з почуттям міри.

Григір Тютюнник

Глибокі переживання ліричного героя у творах М. Вінграновського передані не тільки образною символікою, а й колористикою. Найчастіше поет активно використовує всі відтінки синього. Відомо, що в багатьох віруваннях темно-синій — символ трансцендентального світу, таїн, що не піддаються усвідомленню, колір ночі, прохолоди, божественний колір. Фіолетовий — містичний, він несе в собі врівноваженість. Блакитний — колір самозаглиблення, шукання втраченої всеєдності.

Юрій Коваль. Сутінки

У вірші М. Вінграновського «У синьому небі я висіяв ліс» (збірка «Сто поезій», 1967) синій колір виражає спокій та надію. У цій поезії М. Вінграновський вдається до словесного мінімалізму: синіми є море й небо, а також почуття ліричного героя, що набуває безмежних масштабів неба і моря. Поет метафорично висіває на небі ліс «із дубів та беріз», а в синьому небі — сни коханої дівчини. Ліс і сни зливаються воєдино і творять образ коханої: «Тебе вони являть і так і замруть». Такою образною символікою та символічною колористикою передані глибокі любовні переживання ліричного героя. Отже, мотив твору — відтворення щирих почуттів закоханості ліричного героя.

Навколишній світ постійно спонукає ліричного героя до роздумів, його внутрішній світ то творить опозицію зі світом зовнішнім, то виявляє єдність — різноманіття звуків, кольорів, запахів формує різноманіття думок.

Поезія «У синьому небі я висіяв ліс» пронизана відчуттям єднання природи, душі ліричного героя та його коханої.

Запитання і завдання

 • 1. Які почуття прагне передати поет у вірші «У синьому небі я висіяв ліс»? Які враження викликав у вас цей твір? Які думки пробудив?
 • 2. До якого різновиду лірики належить вірш «У синьому небі я висіяв ліс»? Визначте мотив цього твору.
 • 3. Які засоби художньої виразності використовує поет для увиразнення головної думки у вірші «У синьому небі я висіяв ліс»? Назвіть їх та розкрийте метафоричне значення.
 • 4. Прокоментуйте слова Григора Тютюнника, взяті за епіграф. Розкрийте колористику вірша «У синьому небі я висіяв ліс». Розгляньте репродукцію картини Ю. Коваля «Сутінки» (с. 181). Визначте спільні мотиви поетичного твору та твору живопису.
 • 5. Підготуйте виразне читання поезії «У синьому небі я висіяв ліс».
 • 6. Кожна літературна доба пропонує свою філософію кохання та образ Прекрасної Дами. Проведіть паралелі між творами зарубіжних поетів і М. Вінграновського. Знайдіть спільне й відмінне в сонетах Ф. Петрарки (переклад українською Д. Павличка або Михайла Ореста) і М. Вінграновського.

Ваші читацькі проекти

 • Колористика — виразна ознака поезій М. Вінграновського. Визначте й порівняйте особливості кольорової палітри у віршах В. Симоненка, І. Драча та М. Вінграновського. Підготуйте мультимедійний проект «Колористика у творчості Миколи Вінграновського» та презентуйте його в класі.

Читацьке дозвілля

 • На вірші М. Вінграновського написано багато пісень. Знайдіть у мережі Інтернет і послухайте їх у виконанні українських співачок Ніни й Тоні Матвієнко («Величальна колискова»), Ольги Богомолець («Ходить ніч»), Анжели Вербицької («Заспіваю твоє ім'я») та ін. Чиє виконання вам сподобалося найбільше? Обміняйтеся враженнями з однокласниками й однокласницями.