Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Безуглий - Нова програма

Тема 2. Країни Азії

Ви дізнаєтеся про:

- місце Японії, Китаю й Індії у світі та Азії, основні чинники участі країн у міжнародному поділі праці;

- риси системи розселення населення окремих країн Азії;

- особливості розвитку і розміщення виробництв за секторальною структурою економіки, характерні риси просторової організації господарства країн Азії;

- структуру і напрями зовнішніх економічних зв’язків країн Азії.

Ви навчитеся:

- складати комплексну економіко-географічну характеристику Японії, Китаю, Індії;

- знаходити та систематизувати необхідну інформацію для характеристики країни;

- давати оцінку ресурсозабезпеченості та працересурсного потенціалу окремих країн Азії;

- наводити приклади промислових виробництв і послуг окремих азійських країн та показувати на карті світові міста, промислові райони, технополіси, найбільші морські порти, аеропорти, фінансові й туристичні центри країн;

- пояснювати особливості спеціалізації та структури експорту й імпорту товарів і послуг окремих країн Азії.

§ 16. ЯПОНІЯ

• Офіційна назва - Японія

• Столиця - Токіо

• Площа - 377,9 тис. км2

• Населення - 126,5 млн осіб (на 2017 р.)

• Мова - японська

• Форма державного правління - конституційна монархія

• Форма державного устрою - унітарна держава

• Адміністративний поділ - 47 префектур

• Найбільші міста - Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Кіото

• ВВП на душу населення - 38 917 дол. (2017 р.)

ПРИГАДАЙТЕ

1. До складу якого з регіонів Азії згідно з класифікацією ООН належить Японія?

2. З якими країнами-сусідами Японія межує морем? У чому причина складних сусідських відносин між Японією і Росією?

3. Назвіть найбільші транснаціональні корпорації Японії, продукція яких широко відома у світі й Україні.

• Місце країни у світі та ЕГП Японії. Японія - держава-архіпелаг у північно-західній частині Тихого океану, що розміщується на чотирьох великих Японських островах - Хонсю, Хоккайдо, Кюсю і Сікоку і на понад 6,8 тис. дрібних островів. Найбільші острови з’єднані між собою підводними тунелями або мостами (один із найбільших у світі підводних тунелів Сейкан - 53,85 км, що сполучає Хоккайдо й Хонсю). Самі японці називають свою країну «Ніппон», що перекладається як «Країна Вранішнього Сонця».

Японія - одна із чотирьох сучасних країн (разом з Кореєю, Таїландом і Ліберією), які ніколи не були європейськими колоніями.

Завдяки демократизації політичного життя й стрімкому технологічному прогресу Японія досягла високих темпів економічного розвитку й стала однією з найбагатших держав світу. Нині на країну, де проживає всього лише 1,6 % населення Землі, припадає близько 5 % світового ВВП, за обсягом промислового виробництва вона посідає III місце у світі (після США і Китаю).

В Азійсько-Тихоокеанському регіоні вона посідає лідерське положення.

Японія - конституційна монархія. Глава держави - імператор, який згідно з конституцією є «символом держави та єдності нації» і здійснює певні церемоніальні функції.

• Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Японія досягла передових рубежів у світі й перетворилася на один зі світових центрів. Цьому сприяло чимало чинників, зокрема історичні, соціальні, політичні тощо.

Природні ресурси Японії дуже обмежені, країна існує в умовах дефіциту практично всіх природних ресурсів. Японія бідна на мінеральну сировину. Її промисловість та енергетика забезпечуються здебільшого за рахунок імпортної сировини. Практичне значення мають лише невеликі запаси кам’яного вугілля на о. Хоккайдо. У незначній кількості в надрах країни залягають марганцеві, титанові, мідні й уранові руди. Однак широко в Японії використовують ресурси Світового океану, зокрема видобувають марганцеві конкреції з океанського дна й уран із морської води.

Територією країни течуть багато річок, але вони переважно несудноплавні. Японські озера переважно гірські, поруч із ними розташовані популярні курорти. Внутрішні природні води в країні мають велике значення як джерела прісної води. Ліси вкривають понад 68 % території країни.

Останнім часом в Японії особливої уваги надають розвитку рекреаційних ресурсів. У країні створено понад 25 національних парків, є і так звані підводні парки (на Окінаві).

У сучасній Японії нестача природних ресурсів компенсується високим рівнем кваліфікації і культури праці робочої сили, високим рівнем розвитку науки і техніки. Рівень продуктивності праці - один із найвищих у світі. Із загальної кількості трудових ресурсів (67 млн осіб) майже 71 % з них зайняті у сфері послуг, 26 % - у промисловості й решта - у сільському господарстві. Рівень освіченості населення є одним із найвищих у світі, майже 50 % населення має вищу освіту, а середню освіту отримують 96 % юнаків і дівчат. З раннього віку японцям прищеплюються навички наполегливої праці та поваги до освіти, яка є вищою життєвою цінністю.

• Система розселення. За кількістю населення (126,5 млн осіб) Японія входить до десятки найбільших країн світу. За останні 100 років її населення збільшилося майже в 4 рази.

Японія належить до країн із високою густотою населення - 336 осіб/км2. Найбільша густота спостерігається у прибережних районах, річкових долинах і на рівнинах поблизу озер, де сягає понад 600 осіб/км2. Порівняно невисока густота - на півночі, особливо на о. Хоккайдо (до 70 осіб/км2), і в деяких гірських областях (мал. 54).

Мал. 54. Густота населення в Японії (осіб/км2)

Для країни характерний високий рівень урбанізації, майже 94 % населення мешкають у містах і кількість міського населення швидко зростає. Переважають невеликі та середні міста, але є кілька міст-гігантів, багатомільйонних міських агломерацій, на частку яких припадає більша частина міського населення. Зокрема, це Токіо (13,7 млн осіб), Йокогама (3,7 млн), Осака (2,6 млн), Нагоя (2,2 млн), Саппоро (1,9 млн) й ін. Тут сформувалася одна з найбільших у світі урбанізованих систем - мегалополіс Токайдо, який простягнувся на 600 км між Токіо й Осакою і в якому зосереджено майже 60 % населення країни і близько 2/3 її промислового виробництва.

Таблиця 1. Структура ВВП Японії (на 2016 р.)

Сфера господарства

ВВП

Первинний сектор

1 %

Вторинний сектор

29 %

Третинний сектор

70 %

• Сучасний стан господарства. Японія є високорозвиненою країною, на яку припадає близько 8,5 % промислової продукції світу. У структурі ВВП Японії домінує сфера послуг (табл. 1). Особливістю японської економіки є об’єднання приватних підприємств у різні асоціації, кооперативи, союзи. Деякі з них перетворилися на великі концерни світового значення (табл. 2).

Таблиця 2. Найбільші японські ТНК (на 2017 р.)

Компанія

Сфера діяльності

Прибуток, млн дол.

Штаб-квартира

1

Toyota Motor

Автомобілебудування

254,6

Тойота

2

Honda Motor

Автомобілебудування

129,1

Мінато, Токіо

3

Japan Post Holdings

Фінансові послуги

1229

Токіо

4

Nissan Motor

Автомобілебудування

108,1

Йокогама

5

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

Телекомунікації

105,1

Токіо

Японія однією з перших у світі зробила крок у постіндустріальну епоху, ставши стрімко розвивати третинний сектор економіки. Особливо у світі визнані успіхи Японії в банківській сфері, торгівлі, наданні ділових послуг, транспорті, туризмі, освіті й охороні здоров’я. Сучасна банківська система Японії є однією з найпотужніших і найрозвинутіших у світі.

Великі фінансово-промислові групи на чолі з японськими банками здійснюють великомасштабні промислові інвестиції по всьому світу. Токійська фондова біржа є найбільшою в Азії.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Японська модель економіки будується на таких засадах, як жорстке державне регулювання економіки, експортна орієнтація, залучення іноземних інвестицій, створення потужних ТНК і кейрецу (мережі великих промислово- фінансових груп, які поділяють між собою капітал, науково-дослідні розробки, клієнтів, продавців і дистриб’юторів).

На весь світ відомі досягнення японської науки, яка посідає передові позиції у сфері нових технологій. На світовий ринок дедалі більше надходить патентів і ліцензій, особливо у сфері промислової генетики (біотехнології), систем інформаційного забезпечення, нових видів енергії і матеріалів, медицини, контролю і системних досліджень Землі й океану. У країні створено цілу систему «технополісів» з метою виробництва конкурентоспроможної наукоємної продукції для світового ринку і поширення нових технологій серед місцевих фірм. Найбільший такий технопарк «Цукуба» розташований біля Токіо та об’єднує 47 науково-дослідних організацій, у яких працює 40 % усіх учених, зосереджених у державному секторі Японії.

Японія має сучасну розвинену транспортну мережу. Практично всі внутрішні перевезення забезпечуються автомобільним, залізничним і морським каботажним транспортом, а зовнішні вантажні - винятково морським, пасажирські - повітряним транспортом, а трубопровідного і річкового транспорту немає. Є мережа високошвидкісних залізниць «Сінкансен» («лінія нової колії»). Ця лінія з’єднала між собою Токіо, Нагою і Осаку, що утворюють разом мегалополіс Токайдо (швидкість руху потягів досягає 250-300 км/год). Діють і швидкісні автомагістралі. Для острівної Японії першорядне значення має морський транспорт; за технічним оснащенням японський флот — найсучасніший у світі й забезпечує зовнішньоторговельні зв’язки країни. Порти Тіба, Нагоя, Йокогама, Осака, Кітакюсю належать до найбільших у світі.

Повітряний транспорт слугує не тільки для подорожей за кордон, а й для сполучення всередині країни. Головні «повітряні ворота» країни - Токійський аеропорт (мал. 55), який за пасажирообігом став третім аеропортом Азії (79 млн пасажирів).

Туризм у Японії став загальнонаціональною справою. До країни 2016 р. приїхало 24 млн туристів - представників ділового й інженерного світу, шанувальників природної та історико-культурної екзотики. Вони ознайомлюються з новітніми технологіями, різноманітними виробництвами у різних галузях промисловості.

Проте більшість туристів Японія приваблює своєю неповторною природою, етноконфесійною своєрідністю, історико-культурними пам’ятками.

Уряд країни прагне розвивати переважно нові та найновіші промислові види виробництва, що базуються на передових технологіях: виробництво засобів зв’язку й інформатики, нових матеріалів, біотехнології. Стрімке збільшення виробництва електроенергії пов’язане з нарощуванням потужностей за рахунок будівництва ТЕС, які дають нині основну частину електроенергії (61 %). У країні широко розвинута атомна енергетика. До аварії на АЕС «Фукусіма-1» у країні працювали 54 реактори. Катастрофа сприяла відмові Японії від ядерної енергетики. Зараз 17 АЕС виробляють усього 2 % електроенергії в країні. Металургійні підприємства в Токіо, Йокогамі, Кавасакі, Осаці представлені надсучасними комбінатами, що оснащені новітньою технікою та орієнтуються на імпортну сировину. Найбільший у світі металургійний комбінат у Фукуямі має потужність на 16 млн т сталі на рік.

Мал. 55. Міжнародний аеропорт Ханеда в Токіо

Машинобудування - провідний напрям промисловості, де особливе значення має транспортне машинобудування. Японські судноверфі будують судна різного типу, зокрема й найбільші у світі супертанкери і суховантажні грузи. За виробництвом автомобілів (9,2 млн) Японія в 2016 р. посіла III місце після Китаю та США. Японські автомобілі - найекономічніші та «найекологічніші». Найбільші автомобілебудівні компанії Toyota Motor, Nissan Motor, Mitsubishi Motors, Honda Motor, Mazda Motor, Suzuki Motor. Автозаводи працюють переважно в багатолюдних центрах - у Токіо, Нагоя, Осаці.

Випереджальними темпами розвивається електронна промисловість, на частку Японії припадає понад 60 % світового виробництва промислових роботів, 1/2 верстатів із ЧПУ, країна зберігає лідируючі позиції у виробництві побутової електроніки й електронної апаратури (Canon, Casio, Fujitsu, JVC, Hitachi, Konica, Mitsubishi, Nikon, Olympus, Panasonic, Sharp, Sony, Yamaha). Японія посідає перше місце у світі за виробництвом та експортом промислових роботів (мал. 56). Підприємства хімічної промисловості виробляють синтетичні смоли, пластмаси, хімічні волокна, синтетичний каучук. Велике значення мають текстильне, трикотажне, швейне, шкіряно-взуттєве виробництва та випуск різноманітних традиційних японських товарів: національного вбрання, віял, домашнього посуду, іграшок, порцелянового посуду тощо.

Роль сільського господарства в економіці країни постійно знижується. У його виробничій структурі різко переважає рослинництво, в якому визначається вирощування рису по всій території країни, також пшениці, ячменю, кукурудзи, овочів і технічних культур (цукрового буряку, чаю, тютюну, сої). Високі врожаї основних культур досягаються завдяки новим селекційним сортам, прогресивній агротехніці й меліорації. Велике значення в економіці Японії традиційно відіграє рибальство. Риба та морепродукти мають велике значення в харчовому раціоні японців. Тому в прибережних водах активно займаються аквакультурою.

• Характерні риси просторової організації господарства. В Японії чітко виділяється найзаселеніша і найрозвинутіша частина - Тихоокеанський пояс, що концентрує 80 % населення і господарського потенціалу країни. Японія поділена на 9 економічних районів (мал. 57).

Мал. 56. Японські роботи вміють навіть грати на музичних інструментах і готувати їжу

Мал. 57. Економічні райони Японії

До Тихоокеанського поясу належать три найрозвинутіші райони країни. Район Канто визначається потужним виробничим, управлінським, культурним і науковим потенціалом, багатопрофільною структурою економіки. Найбільшими центрами є Токіо і Йокогама (основою економіки є важка промисловість, а також біотехнології та напівпровідникова індустрія, Йокогамський порт є найбільшим портом країни).

Район Кінкі міститься на південному заході о. Хонсю. В його межах проживає близько 16 % населення країни, це другий за значенням в економіці район країни.

Тут розташовані підприємства як традиційних (текстильної, деревообробної, суднобудівної), так і най- передовіших виробництв (радіоелектроніка, нафтохімія). Найбільші економічні центри району - Осака (металургія, металообробка, автомобіле- і суднобудування, нафтопереробна хімічна та текстильна промисловість, а також один із найбільших морських портів Японії) і Кіото (тривалий час був резиденцією японських імператорів, основою економіки є машинобудування, харчова промисловість, виробництво високоточної техніки, комерція, туризм).

Район Тюбу розташований у центральній частині о. Хонсю на тихоокеанському узбережжі. У його економіці провідне місце посідає обробна промисловість. Більша частина виробничого потенціалу і населення сконцентровані навколо міста Нагоя (машинобудування (MoriSeiki), металургія, хімія, функціонують товарна біржа і морський порт).

• Населення - 13,7 млн осіб; густота населення - 6280 осіб/км2.

• Токіо розташоване на о. Хонсю, біля Токійської затоки Тихого океану.

• Місто Токіо було засноване в 1457 р. як феодальний замок у рибальському селищі Едо. У 1869 р. до Токіо була перенесена з Кіото (вважалася до цього офіційною столицею Японії) резиденція імператора і місто стало офіційною столицею Японії.

• Токіо - головний фінансовий і промисловий центр країни, у якому розташовані основні підприємства машинобудування, металургії, хімічної, поліграфічної, харчової й легкої промисловості. Токіо - великий транспортний вузол країни, центр морських і повітряних сполучень міжнародного значення. Працюють два міжнародні аеропорти, діє метрополітен.

• Місто має безліч пам’яток архітектури, зокрема комплекс імператорського палацу, парк Узно з дерев’яною дзвіницею, різні синтоїстські та буддійські храми, святилище Ясукіні тощо.

Райони Сікоку і Кюсю на однойменних островах належать до категорії середньорозвинутих. Економічні райони Північної Японії являють собою найменні розвинуту частину країни, основою економіки якої є сільське і лісове господарство, рибальство, видобувна промисловість і металургія. Центром Хоккайдо є Саппоро - єдине місто-мільйонер на півночі країни.

• Зовнішньоекономічні зв’язки. Відносини з Україною. Японія - одна з найбільших торговельних держав світу. Із країни вивозять автомобілі, залізо й сталь, судна, електротехнічні й радіоелектронні товари, машинне устаткування, фото- і кінокамери. Імпортує ж Японія майже всю промислову сировину і напівфабрикати, паливо та продовольство. Найбільший торговельний партнер Японії - США, потім країни ЄС і Китай.

Пріоритетним у загальному спектрі відносин між Україною та Японією є торговельно-економічне співробітництво. Зовнішньоторговельний обіг між двома країнами протягом останніх років демонструє сталу тенденцію до збільшення своїх обсягів. Перспективними напрямами співпраці з японськими компаніями залишаються впровадження в Україні сучасних енергозберігаючих технологій у різних секторах економіки - енергетиці, промисловості, муніципальному секторі. Залучення японських інвестицій у розвиток транспортної та енергетичної інфраструктури України, а також аграрного сектору, зокрема його матеріально-технічної бази, є перспективними напрямами співпраці з Японією. В Японії наявна нечисленна українська діаспора, хоча наразі спостерігається тенденція до зростання кількості громадян України, які тимчасово перебувають у цій країні з метою роботи, навчання та у приватних справах.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

• Адміністративний поділ Японії називається todofuken, що відображає складну структуру устрою країни: «to» - муніципальний округ (Токіо з передмістями), «do» - префектуральний округ (о-в Хоккайдо), «fu» - 2 міські префектури (Осака та Кіото), «ken» - 43 префектури. Загалом 47 одиниць поділу.

• В усіх північних містах Японії, де взимку випадає сніг, підігріваються тротуари й вулиці. Ожеледі не буває, й сніг прибирати не треба. При цьому в Японії немає центрального опалення. Кожен обігріває помешкання як може.

• Японці вважаються дуже працелюбною нацією - не заведено йти у щорічну відпустку, навпаки, на роботі зазвичай засиджуються допізна. Немає й поняття «пенсіонер». За законом, кожен трудовий договір укладається з працівником на довічній основі, й людина може працювати доти, доки їй здоров’я дає змогу виконувати свої обов’язки.

• Найдешевша їжа в Японії - це морепродукти. Існує вислів про те, що, поки в океані є риба, в Японії ніхто не вмре від голоду. Найдорожчі продукти - фрукти й баштанні культури. Улюблений сніданок японця - пропарений рис із соєвими бобами натто.

1. Назвіть чинники, що впливають на місце Японії в МПП. Завдяки чому держава змогла відбудувати свою економіку після Другої світової війни і досягти лідируючих позицій у світі?

2 Як ви розумієте такий фундаментальний принцип економіки Японії, як кейрецу?

3. У чому полягає особливість розселення населення в Японії? Охарактеризуйте найбільший у світі мегалополіс Токайдо.

4. Дайте характеристику сучасного стану господарства Японії. Доведіть, що країна має постіндустріальну структуру економіки.

5. Наскільки доречно стверджувати, що для Японії властивий рівномірний регіональний розвиток? Яку роль у міжнародному економічному іміджі країни відіграє її Тихоокеанський пояс?

ОРІЄНТОВНА ТЕМА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Острови Кюсю і Хоккайдо: контрасти Японії.