Історія України. 10 клас: Розробки уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 19 (27)

Тема. Узагальнення знань за темою «Культура та духовне життя в Україні 1917—1921 рр.».

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхні вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення розглянутих подій історії України та формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку наведено в розробці уроку № 6 (9).

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1) Яку назву має тема, вивчення якої ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2) У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для історії України в цілому? Обґрунтуйте власну точку зору.

Запитання та завдання

1) Складіть перелік подій, що відбулися в культурному житті, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте власний вибір.

2) Поясніть значення понять і термінів: УАН, автокефалія, УАПЦ, ідеологізація, політизація, українізація, трудова школа, «Просвіта» .

3) Визначте взаємозв’язок між політикою режимів, що існували на території України в 1918—1921 рр., і культурним процесом.

4) Порівняйте державну політику в галузі культури за часів УЦР, гетьманату, Директорії УНР і УСРР.

5) За допомогою додаткової інформації складіть розповідь про одного з видатних діячів української культури 1917—1921 рр.

6) Якими, на вашу думку, є причини стрімкого розвитку української культури в 1917—1921 рр., що відбувався попри часті зміни політичних режимів? Визначте культурні здобутки цієї доби.

7) Схарактеризуйте процес становлення Української автокефальної православної церкви. Чому її проголошення відбулося в неканонічний спосіб?

8) Складіть і заповніть таблицю «Розвиток української культури в 1917—1921 рр.», визначивши здобутки та втрати української культури в період: а) УЦР; б) Української Держави; в) Директорії УНР; г) УСРР.

Тестові завдання

1. Коли було створено Українську академію мистецтв?

А за часів УЦР

Б за часів Директорії

В за часів гетьманування П. Скоропадського

Г за часів УСРР

2. Хто був першим Президентом УАН?

А Г. Нарбут

Б В. Вернадський

В М. Васильківський

Г М. Грушевський

3. Яке твердження є правильним?

За часів Директорії УНР:

1) удалося домогтися визнання автокефалії УПЦ;

2) українська інтелігенція не підтримувала правлячого режиму.

А обидва правильні

Б тільки перше правильне

В тільки друге правильне

Г обидва неправильні

4. Коли було створено Українську автокефальну православну церкву?

А 1918 р.

Б 1919 р.

В 1920 р.

Г 1921 р.

5. Товариства «Просвіта» існували в Наддніпрянській Україні:

А у 1917—1918 рр.

Б у 1917—1922 рр.

В у 1918—1920 рр.

Г у 1918—1921 рр.

6. У який період в Україні почалося масове нищення пам’яток культури?

А за часів УЦР

Б за часів Директорії

В за часів гетьманування П. Скоропадського

Г за часів УСРР

7. Хто був першим митрополитом УАПЦ?

А І. Огієнко

Б В. Липківський

В О. Лотоцький

Г А. Храповицький

8. Яке твердження є правильним?

А більшовики підтримали створення УАПЦ

Б за часів більшовицького режиму в Україні було створено два нові державні університети

В за часів Директорії УНР почалася українізація суспільно-політичного життя України

Г гетьман П. Скоропадський був противником створення УАН

9. Коли було відкрито Український народний університет?

А за часів УЦР

Б за часів Директорії

В за часів гетьманування П. Скоропадського

Г за часів УСРР

10. У якому році законодавчо закріплювалася «обов’язковість і безплатність навчання дітей» в УСРР?

А 1918 р.

Б 1919 р.

В 1920 р.

Г 1921 р.

11. Видатні представники української культури Г. Нарбут, М. Бойчук плідно працювали в галузі:

А театрального мистецтва

Б образотворчого мистецтва

В музики

Г архітектури та скульптури

12. У якому році почала свою діяльність хорова капела «ДУМКА»?

А 1917 р.

Б 1918 р.

В 1919 р.

Г 1920 р.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює результативність їх участі в ньому. Доцільно акцентувати також увагу учнів на тому, якими є найважливіші результати їхньої роботи за темою в цілому.