Історія України. 10 клас: Розробки уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень

УРОК № 10 (15)

Тема. Узагальнення знань за темою «Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції».

І варіант

Мета: повторити, узагальнити, закріпити й оцінити знання, набуті учнями впродовж вивчення теми; розвивати їхні вміння та навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення розглянутих подій історії України та формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення своїх знань.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих учнями знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручник, атлас, схеми, таблиці, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує учням тему, завдання уроку та інформує про заплановані форми роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж опрацювання теми.

Вступна бесіда

1) Яку назву має тема, вивчення якої ви завершили? Якими є її хронологічні межі?

2) У чому, на вашу думку, полягає важливість цього періоду для історії України в цілому? Обґрунтуйте власну точку зору.

І варіант

Запитання та завдання

1) Складіть перелік подій, пов’язаних із розвитком України в роки Першої світової війни та початком Української революції, які ви вважаєте найважливішими. Обґрунтуйте власний вибір.

2) Поясніть значення понять і термінів: репресії, Головна українська рада, Союз визволення України, Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, депортація, інтернування, Український національний конгрес, українізація армії, Вільне козацтво, універсал, Генеральний Секретаріат, З’їзд народів Росії.

3) На історичній карті покажіть: а) українські землі, на які, відповідно до своїх геополітичних планів, висували претензії країни —

учасниці Антанти та Троїстого союзу; б) як у роки Першої світової війни змінювалася лінія фронту на українських землях; в) місця, пов’язані з бойовим шляхом легіону Українських січових стрільців; г) порівняйте, на які українські землі мали поширюватися повноваження Генерального Секретаріату за «Статутом вищого управління України» та «Тимчасовою інструкцією Генеральному секретаріату Тимчасового уряду в Україні».

4) Назвіть імена видатних історичних діячів періоду Першої світової війни та початку революції. У чому ви вбачаєте їхній внесок в історію України цієї доби?

5) Складіть хронологічну послідовність подій, пов’язаних: а) з Україною в роки Першої світової війни; б) із початком Української революції.

6) Наведіть факти, що підтверджують зв’язок між впливом Першої світової війни на Україну та початком Української революції.

7) Схарактеризуйте відносини УЦР та Тимчасового уряду. Як ви оцінюєте їх? Обґрунтуйте власну думку.

8) За історичною літературою визначте, які існують точки зору щодо діяльності Української Центральної Ради в цей період. Порівняйте їх і висловте власну позицію з цього питання.

Тестові завдання

1. Хто був автором декларації ТУП «Війна та українці»?

А М. Грушевський

Б С. Петлюра

В В. Винниченко

Г Д. Дорошенко

2. Яку організацію було утворено 14 серпня 1914 р. у Львові українськими політичними емігрантами з Наддніпрянщини?

А Загальна українська рада

Б Головна українська рада

В Союз визволення України

Г «Карпато-русский освободительный комитет»

3. Хто був першим керівником тимчасового військового Галицько-Буковинського генерал-губернаторства?

А Г. Бобринський

Б Ф. Трепов

В О. Брусилов

Г Л. Корнілов

4. У якому році відбувся бій за гору Маківка за участю легіону Українських січових стрільців?

А 1914 р.

Б 1915 р.

В 1916 р.

Г 1917 р.

5. У якому році відбувся Брусиловський прорив?

А 1914 р.

Б 1915 р.

В 1916 р.

Г 1917 р.

6. Скільки осіб було мобілізовано в роки Першої світової війни до російської армії з Наддніпрянщини?

А 1,5 млн осіб

Б 2,5 млн осіб

В 3,5 млн осіб

Г 4,5 млн осіб

7. Із якою політичною партією в період початку Української революції пов’язав свою політичну діяльність М. Грушевський?

А УПСР

Б УСДП

В УПСФ

Г УДРП

8. Хто був ініціатором заснування «Українського військового клубу ім. гетьмана Павла Полуботка»?

А М. Грушевський

Б В. Винниченко

В П. Скоропадський

Г М. Міхновський

9. На яких зборах відбувся перший публічний виступ М. Грушевського після повернення із заслання?

А Український національний конгрес

Б Установчий з’їзд української партії соціалістів-революціонерів

В Перший кооперативний з’їзд Київщини

Г «Українська маніфестація» 1 квітня 1917 р. в Києві

10. Коли було оприлюднено І Універсал Української Центральної Ради?

А 21 квітня 1917 р.

Б 23 червня 1917 р.

В 16 липня 1917 р.

Г 7 вересня 1917 р.

11. Хто був генеральним секретарем із військових справ у складі Генерального Секретаріату, утвореного після проголошення І Універсалу УЦР?

А В. Винниченко

Б С. Єфремов

В С. Петлюра

Г П. Христюк

12. Кого було обрано отаманом вільних козаків на їхньому Всеукраїнському з’їзді в жовтні 1917 р.?

А П. Скоропадського

Б М. Грушевського

В М. Міхновського

Г С. Петлюру

II варіант

Дидактична гра «Інтелектуальний турнір»

Правила проведення гри наведено в розробці уроку № 6 (9).

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель підсумовує роботу учнів на уроці й оцінює результативність їх участі в ньому. Доцільно акцентувати також увагу учнів на тому, якими є найважливіші результати їхньої роботи за темою в цілому.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал про початок Української революції й визначте основні здобутки українського національно-визвольного руху в цей період.

ІI варіант

Мета: розвивати вміння використовувати набуті знання про події на українських землях у роки Першої світової війни та Української революції; набувати нові знання під час обговорення проблем, винесених на семінарське заняття; формувати в учнів якості полемістів, співрозмовників, які мають навички доводити, аргументувати, відстоювати власну точку зору тощо; сприяти вихованню в них толерантного ставлення й поваги до думок своїх опонентів.

Тип уроку: закріплення набутих учнями знань, умінь та навичок.

Форма проведення: семінарське заняття.

Обладнання: підручник, стінні карти, що використовувалися впродовж вивчення теми, матеріал для проведення семінарського заняття.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель оголошує тему семінарського заняття, його основні завдання та інформує про порядок роботи.

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

ПЛАН

1) Український суспільно-політичний рух у роки Першої світової війни.

2) Воєнні дії на території України в 1914—1917 рр.

3) Вплив війни на становище населення України.

4) Початок Української революції.

5) Діяльність УЦР у березні—листопаді 1917 р.

Матеріали, які вчитель може використати для активізації участі учнів в обговоренні проблем, винесених на семінарське заняття:

ТЕМИ ДЛЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

1) Україна в геополітичшіх планах країн Антанти та Троїстого союзу.

2) Становище населення України в роки Першої світової війни.

3) Діяльність Союзу визволення України.

4) Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.

5) Життя на фронті й у тилу.

6) Життя жінок у роки війни.

7) Політичні настрої населення Наддніпрянщини в період початку Української революції.

8) Лідери Української Центральної Ради.

9) Початок українізації армії.

10) Зміни в політичних настроях, економічному та соціальному становищі населення Наддніпрянщини на початку революції.

11) Перші елементи української державності періоду початку революції.

12) Відносини Української Центральної Ради й Тимчасового уряду Росії.

Запитання та завдання для створення проблемних ситуацій

1) Існує точка зору, що геополітичне розташування етнографічної території України робило її надзвичайно привабливою для держав — учасниць Першої світової війни, чимало з яких висували претензії на її землі. Чи поділяєте ви цю думку? Чому?

2) Тогочасна німецька газета, визначаючи стратегічну мету Німеччини щодо України у взаємозв’язку з Росією, писала, що в геополітичному аспекті Україна є для Росії плацдармом її експансіоністських прагнень до Балкан і Передньої Азії. Якщо Україна стане самостійною державою поза межами Росії та як противага їй, тоді припиняться російські претензії на Балкани й Передню Азію. Тільки при підтримці ззовні може здійснитися українська незалежність, і цим буде поставлено надійний заслін російському імперіалізму. У такому разі російському колосові буде завдано удару в найчутливіше місце — Росія як велика держава тримається Україною й упаде з проголошенням української незалежності. Яким є ваше ставлення до наведених тверджень? Чим було обґрунтовано прихильне ставлення Німеччини до незалежності України?

3) 22 серпня 1914 р. В. Винниченко записав у своєму «Щоденнику»: «Спочатку дуже вражають виступи соціалістів Франції, Германії, Бельгії за війну... Але як бути пригнобленій нації якоїсь держави?». Поясніть, що хвилювало автора.

4) На початку Першої світової війни українські національні партії, що діяли на етнонаціональній території єдиної нації, поділеної між двома імперіями, повинні були виробляти тактику, яка справді відображала б інтереси свого народу в захисті не імперських амбіцій чужих йому держав, а власного патріотизму щодо своєї вітчизни. Поясніть, як ви розумієте цю думку. Наведіть факти, що характеризують тактику українських політичних партій у цей період.

5) Характеризуючи становище під час відступу російської армії в 1915 р., М. Грушевський писав, що Україна не переживала такої руїни та спустошення від часів XVII ст. Наведіть факти, що підтверджують думку історика.

6) На думку дослідників, Перша світова війна негативно вплинула на економічний розвиток України, загострила кризові явища в промисловості, сільському господарстві, на транспорті та в інших сферах. Поясніть, як ви це розумієте. Який зв’язок, на вашу думку, існує між подіями війни й початком Української революції?

7) Сучасний український історик Т. Гунчак про період початку революції пише: «Українська революція набирала справжньої масовості. Застрашений і переслідуваний російським урядом нарешті випростував згорблену спину... Керувати революційною стихією було нелегко. Народ український був темний і національно несвідомий, до революції зовсім непідготовлений. Успіх, звичайно, великою мірою залежав від того, як поведеться інтелігенція, які гасла пустить в народ, який дасть провід, якими ідеями озброїть просту людину...». Як ви розумієте думку автора? Чи поділяєте ви її? Обґрунтуйте власну точку зору.

8) Головним змістом стратегії Української Центральної Ради на початку революції стало домагання автономії у складі демократичної Росії. Ставлячи це завдання, діячі УЦР щиро вірили, що російська демократія і справді буде проводити демократичну політику щодо інших народів, які входили до складу Росії. Проаналізуйте, чи виправдалися ці сподівання й чому.

9) Учасник Української революції П. Христюк уважав, що Український національний конгрес завершив перший період революції — національно-культурницький, підготовчий, і започаткував другий період — національно-політичної боротьби. Поясніть, як ви розумієте цю думку.

10) Сучасний український історик Т. Гунчак про порозуміння між УЦР та Тимчасовим урядом, закріплене в II Універсалі, пише: «Можна вважати, що обидві сторони мали з нього певну користь». Чи поділяєте ви це твердження? Поясніть власну точку зору.

11) «Історія назве II Універсал ганебним прихиленням Ради перед москалями. Не вдаючись до аналізу змісту Універсалу, варто зазначити, що в порозумінні між Тимчасовим урядом і Центральною Радою чітко проглядалися взаємовідносини між паном і підлеглим, який робить спробу здобути волю».Прокоментуйте наведене твердження та сформулюйте власну оцінку II Універсалу УЦР.

12) На думку деяких дослідників, як історична подія З’їзд народів у Києві став яскравим показником настроїв неросійських народів Росії. Поясніть, як ви розумієте це твердження.

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

Підсумовуючи роботу учнів, учитель аналізує їхню участь у семінарському занятті й оцінює її. При цьому доцільно звернути увагу учнів, що оцінюється не кількість виступів (хоча це також важливо), а рівень компетентності учасників семінару.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть матеріал про початок Української революції й визначте основні здобутки українського національно-визвольного руху в цей період.