Фізика і астрономія. 7–11 класи

Фізика. Рівень стандарту

10 клас

(3 години на тиждень; всього 105 годин)

Очікувані результати навчання учня/учениці

Орієнтовний зміст навчального матеріалу

Вступ

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

світоглядний потенціал природничих наук; фундаментальні фізичні теорії; основні етапи розвитку фізики та астрономії в Україні і світі.

Діяльнісний компонент характеризує фізику та астрономію як природничі науки; наводить приклади фундаментальних фізичних теорій: визначає основні етапи історичного розвитку фізики та астрономії.

Ціннісний компонент виявляє ставлення до фізики та астрономії як провідних фундаментальних наук про природу;

оцінює внесок вітчизняної фізичної та астрономічної науки, видатних українських учених у розвиток сучасного природознавства.

Світоглядний потенціал природничих наук. Роль фізичного та астрономічного знання в житті людини та суспільному розвитку. Початкові відомості відомості про фундаментальні фізичні теорії як основу сучасної фізичної науки.

Астрономія як природнича наука. Основні етапи розвитку фізики та астрономії. Фізика як теоретична основа сучасної астрономії.

Розділ 1. МЕХАНІКА

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами: механічний рух; матеріальна точка; тіло відліку, інерціальна система відліку, траєкторія, переміщення, пройдений шлях, швидкість, миттєва швидкість, прискорення, прискорення вільного падіння, період, частота, кутова швидкість, доцентрове прискорення, відносність механічного руху; сила, рівнодійна сил, вага, маса, закони динаміки; механічна робота, потужність, кінетична енергія, потенціальна енергія, робота сил тяжіння, пружних сил, сил тертя, імпульс, центр мас тіла, момент сили, постулати спеціальної теорії відносності.

Пояснює: основні поняття та закони, принципи механіки та СТВ, формули для визначення фізичних величин, математичні вирази законів механіки, сутність принципів відносності Галілея та А. Ейнштейна, відносність довжини й часу, відносність одночасності подій у рухомій і нерухомій системах відліку, просторово-часові властивості фізичного світу.

Визначає умови, за яких механічна енергія, імпульс зберігаються; рівноваги тіл; межі застосування законів механіки.

Діяльнісний компонент

Спостерігає і описує різні види механічного руху і механічної взаємодії тіл в природі і техніці.

Розв’язує задачі на застосування:

• функціональної залежності між фізичними величинами на: рівномірний та рівноприскорений прямолінійний рухи, відносний рух, рівномірний рух по колу, рух під дією кількох сил, застосування законів Ньютона, Архімеда, всесвітнього тяжіння; збереження (енергії, імпульсу).

Експериментально досліджує властивості різних видів руху, перевіряє закони руху і збереження; вимірює сили.

Уміє графічно зображати функціональні залежності опису механічного руху та взаємодії.

Використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

Ціннісний компонент

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати використання знань з механіки в реальних життєвих ситуаціях.

Висловлює судження про простір і час, зв’язок класичної та релятивістської фізики.

Механічний рух. Основна задача механіки та способи опису руху тіла.

Рівномірний і нерівномірний прямолінійний рух. Відносність руху. Закон додавання швидкостей.

Прискорення. Рівноприскорений рух.

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного і рівноприскореного прямолінійного рухів. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення. Кутова та лінійна швидкість, взаємозв’язок між ними.

Сили в механіці. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Маса. Закони Ньютона та їх застосування для розв’язування задач. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння та вага тіла. Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне падіння.

Рух тіла під дією кількох сил. Закон Архімеда. Рівновага тіл. Момент сили. Умови рівноваги тіл. Центр тяжіння та центр мас тіла.

Імпульс, закон збереження імпульсу. Кінетична і потенціальна енергія. Потужність. Закон збереження механічної енергії. Застосування законів збереження в механіці.

Межі застосування законів класичної механіки. Основні положення СТВ та їхні наслідки. Релятивістський закон додавання швидкостей.

Рекомендовані демонстрації

1. Відносність руху.

2. Напрям швидкості під час руху по колу.

3. Обертання тіла з різною частотою.

4. Додавання сил, що діють під кутом одна до одної.

5. Вага тіла під час прискореного піднімання та падіння.

6. Рівновага тіл під дією кількох сил.

7. Дослід із «жолобом Галілея».

8. Про теорію відносності (фрагменти відео).

Навчальні проекти

Практикум із розв’язування задач

Лабораторний практикум

Орієнтовна тематика експериментальних робіт

Визначення прискорення руху тіла під час прямолінійного рівноприскореного руху.

Визначення прискорення вільного падіння тіла.

Визначення періоду, частоти, лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла при рівномірному русі по колу.

Визначення центра мас плоских фігур.

Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту.

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами: атоми і молекули, кількість речовини, атомне ядро, наноматеріали, основні положення МКТ; ідеальний газ, тиск газу, газові закони, основне рівняння МКТ, рівняння стану ідеального газу, ізопроцеси; внутрішня енергія, робота газу, перший закон термодинаміки; насичена та ненасичена пара, абсолютна та відносна вологість повітря; поверхневий натяг рідини, змочування, капілярні явища; механічна напруга, закон Гука, модуль Юнга.

Пояснює: дискретну будову речовини, основні положення МКТ; властивості агрегатних станів речовини на основі МКТ, термодинамічний та молекулярно-кінетичний зміст температури, основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, газові закони, ентропію як характеристику напрямку і необоротності протікання процесів у системі; застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів, принцип дії теплових машин, властивості рідин, газів та твердих тіл та їх фазові переходи, залежність тиску і густини насиченої пари від температури, капілярність і змочування, діаграму стану речовини.

Діяльнісний компонент розв’язує задачі: на розрахунок кількості речовини; використання основного рівняння МКТ; рівняння стану газу; газових законів; першого закону термодинаміки; ККД теплової машини; визначення вологості повітря, поверхневого натягу; визначення модуля пружності.

Будує та аналізує графіки ізопроцесів;

Експериментально досліджує ізопроцеси, визначає вологість повітря, силу, поверхневого натягу речовини.

Ціннісний компонент оцінює: значення теплових явищ, вологості, капілярних явищ для життєдіяльності біосфери; переваги та недоліки різних джерел енергії; усвідомлює важливість знань про будову речовини для розвитку сучасної техніки та технологій, встановлення чинників шкідливого впливу на людину та навколишнє середовище та вироблення методів його зменшення.

Сучасні дослідження будови речовини.

Атоми і молекули. Будова атома. Наноматеріали.

Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.

Ідеальний газ. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Абсолютна шкала температур.

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.

Внутрішня енергія тіл. Кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.

Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Цикл теплових машин.

Коефіцієнт корисної дії теплових машин.

Необоротність теплових процесів. Ентропія.

Властивості насиченої й ненасиченої пари.

Вологість повітря.

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

Деформації. Механічні властивості твердих тіл. Модуль Юнга.

Рекомендовані демонстрації

1. Властивості насиченої пари.

2. Кипіння води за зниженого тиску.

3. Будова й принцип дії психрометра.

4. Поверхневий натяг рідини.

5. Скорочення поверхні мильних плівок.

6. Капілярне піднімання рідини.

7. Пружна й залишкова деформації.

8. Вирощування кристалів.

9. Властивості та застосування рідких кристалів і полімерів.

10. Залежність між об’ємом, тиском і температурою.

11. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.

12. Необоротність теплових процесів.

13. Принцип дії теплового двигуна.

14. Моделі різних видів теплових двигунів.

15. Будова холодильної машини.

Навчальні проекти

Практикум із розв'язування задач

Лабораторний практикум

Орієнтовна тематика експериментальних робіт

Вивчення одного з ізопроцесів.

Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.

Визначення модуля пружності різних речовин.

Узагальнюючі заняття