Історія України. Міні-довідник. ЗНО

Передмова

Пропонований міні-довідник спрямований на забезпечення підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Щоб допомогти абітурієнтам у швидкому та якісному вивченні історичних фактів, пов’язаних з минулим України, до кожної теми вміщено хронологічний довідник. Звичайно, неможливо передати весь загал фактичного матеріалу, тому дібрано лише найважливіші з погляду історії події. Перевагу надано фактам, які віддзеркалюють історію Українського державотворення. Більше уваги приділено політичним подіям, але відображено також і соціально-економічне та культурне життя. Наприкінці міні-довідника наведено додатки до нього, які суттєво поповнять інформаційний арсенал абітурієнта.

У словнику персоналій, поданому майже до кожної теми, висвітлено діяльність представників різних політичних і соціальних таборів та ідеологічних напрямів крізь призму сьогодення. Наведено також інформацію про відвертих ворогів України, про представників інших народів, які мають стосунок до нашої історії. Чималу увагу приділено діячам культури, їхній творчості. За допомогою життєписів політичних, військових, господарських і культурних діячів можна простежити найголовніші віхи історії нашого народу від найдавніших часів до наших днів, успіхи та досягнення, поразки і невдачі, боротьбу за національне й соціальне визволення.

У посібнику вміщено (майже до кожної теми, згідно з програмою) також термінологічний словник, покликаний допомогти абітурієнтам подолати труднощі, які постають під час засвоєння навчального матеріалу. Тематика словника охоплює основні поняття, що стосуються історії України від найдавніших часів до наших днів. Враховано нові підходи, що з’явилися за останні десятиліття в історичній літературі. Головним принципом викладу матеріалу є якнайширше охоплення і стисле розкриття понять і термінів, їх змісту і значень, використовуваних сучасною наукою, на матеріалах і прикладах з історії України.

Пропоновані матеріали дають змогу майбутнім абітурієнтам поглиблити, систематизувати, перевірити свої знання з історії України та зробити об’єктивний висновок про їх загальний рівень, а отже — ґрунтовно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Старанно опрацювавши всі запропоновані теоретичні та словниково-довідкові відомості, вони зможуть успішно скласти зовнішнє незалежне тестування та вступити до обраного вишу.

Посібник має універсальний характер, тому його можуть використовувати вчителі — для поурочної роботи, а також учні загальноосвітніх середніх навчальних закладів — для повторення програмового матеріалу та поглиблення знань з цього предмета.

Щасти вам, шановні абітурієнти, вчителі та учні!

Основні скорочення

Австр. — австрійський

Адмін. — адміністративний

AM — Академія мистецтв

АН — Академія наук

АРК — Автономна Республіка Крим

Б-ба — боротьба

Бл. — близько

Бурж. — буржуазний

Вел. — великий

Визв. — визвольний

Військ. — військовий

ВКП(б) — Всесоюзна комуністична партія (більшовиків)

Внутр. — внутрішній

ВР — Верховна Рада

ВУАН — Всеукраїнська академія наук

ВЦВК — Всеросійський центральний виконавчий комітет

Ген. — генеральний

Гол. — головний

Госп. — господарський

Гром. — громадський

Губ. — губернія, губернський

ГУР — Головна українська рада

Дем. — демократичний

Держ. — державний

Драм. — драматичний

Екон. — економічний

Засл. — заслужений

Заст. — заступник

Зах. — Західний

Зб. — збірка

ЗУНР — Західноукраїнська Народна Республіка

Ін. — інший

Ін-т — інститут

Ім. — імені

Іст. — історичний

КДБ (КГБ) — Комітет державної (государственной) безпеки

Ком. — комуністичний

КП(б)У — Комуністична партія (більшовиків) України

КПУ — Комуністична партія України

К-ра — культура

Крит. — критичний

Культ. — культурний

Літ. — літературний

Л-ра — література

МВС (МВД) — міністерство внутрішніх справ (дєл)

Муз. — музичний

НАНУ — Національна академія наук України

Нар. — народний

Наук. — науковий

Нац. — національний

Нім. — німецький

НКВС (НКВД) — народний комісаріат внутрішніх справ (дєл)

НРУ — Народний рух України

НТШ — Наукове товариство імені Т. Шевченка

Обл. — область, обласний

Осв. — освітній

Осн. — основний

ОУН — Організація українських націоналістів

О-ція — організація

Парт. — партійний

Пд. — Південний

Пед. — педагогічний

Пн. — Північний

Побл. — поблизу

Пов. — повіт

Поет. — поетичний

Політ. — політичний

Прив. — приватний

Пром. — промисловий

Проф. — професор

Псевд. — псевдонім

Публіц. — публіцистичний

Рад. — радянський

Рев. — революційний

Респ. — республіканський

РМ — Рада Міністрів

Р-н — район

РНК — Рада Народних Комісарів

Рос. — російський

Рр. — роки

РСДРП — Російська соціал-демократична робітнича партія

РУП — Революційна українська партія

РФ — Російська Федерація

С. — село

Світ. — світовий

СВУ — Союз визволення України, «СВУ» — «Спілка визволення України»

СПУ — Спілка письменників України; Соціалістична партія України Сусп. — суспільний

Суч. — сучасний

Сх. — Східний

Терит. — територіальний

Тт. — томи

Т-во — товариство

Театр. — театральний

ТУП — Товариство українських поступовців

УАН — Українська академія наук

УГА — Українська Галицька армія

УГГ — Українська Гельсінська група

УГКЦ — Українська греко-католицька церква

УГС — Українська Гельсінська спілка

УДХП — Українська демократична хліборобська партія

УКП — Українська комуністична партія

Укр. — український

УНДО — Українське національно-демократичне об’єднання

УНДП — Українська національно-демократична партія

УНП — Українська народна партія

УHP — Українська Народна Республіка

Ун-т — університет

УПА — Українська повстанська армія

УПСФ — Українська партія соціалістів-федералістів

УРДП — Українська радикально-демократична партія

УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка

УСДРП — Українська соціал-демократична робітнича партія

УСС — Українські січові стрільці

УЦР — Українська Центральна Рада

Феод. — феодальний

Філол. — філологічний

Філос. — філософський

Ф-т — факультет

Худ. — художній

Центр. — центральний, ЦК — центральний комітет

ЧК — рос. Чрєзвичайная (Надзвичайна) комісія

Юрид. — юридичний

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст