«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 8. Північно-східна русь в XII — На початку XIII ст. Боротьба народів східної та центральної Європи з монголо-татарською навалою. Золота орда. Створення Московської держави (XIV — поч. XVI ст.)

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Як називалася основна форма землеволодіння дворян на Русі, з правом передачі у спадок?

а Домен;

Б помістя;

В феод;

Г вотчина.

2. Податок, який сплачувався населенням на користь церкви, називався:

а десятина;

Б оброк;

В данина;

Г джизія.

3. Як називався ханський дозвіл на право управління князівством на

Русі?

а Хартія;

Б ярлик;

В унія;

Г грамота.

4. Голову новгородського уряду називали:

а тисяцький;

Б князь;

В посадник;

Г баскак.

5. Коли монголо-татари захопили Київ?

а 1224 р.;

Б 1240 р.;

В 1242 р.;

Г 1380 р.

6. Куликовська битва відбулася в:

а 1380 р.;

Б 1480 р.;

В 1242 р.;

Г 1240 р.

7. Назвіть рік видання «Судебника» — зводу законів для всієї Русі:

а 1398 р.;

Б 1497 р.;

В 1380 р.;

Г 1479 р..

8. Коли полководцю Темучжину було надано титул великого хана, або Чингісхана?

а 1206 р.;

Б 1209 р.;

В 1223 р.;

Г 1237 р.

9. У битві на якій річці Половецького степу русичі зазнали нищівної поразки від монголо-татар?

а Дніпро;

Б Волга;

В Дон;

Г Калка.

10. На якому озері відбулося Льодове побоїще?

а Ільмень;

Б Чудському;

В Ладозькому;

Г Онезькому.

11. Поблизу якої річки розташовувалось Куликове поле?

а Угра;

Б Десна;

В Дон;

Г Волга.

12. Поблизу якого сучасного російського міста виникла Монгольська держава — Золота Орда зі столицею Сарай?

а Архангельськ;

Б Ростов-на-Дону;

В Курськ;

Г Астрахань.

13. Якого московського князя за ощадливість та зібрані скарби прозвали «грошовим мішком»?

а Володимира Мономаха;

Б Івана Калиту;

В Андрія Боголюбського;

Г Всеволода Велике Гніздо.

14. За часів правління якого московського государя був запроваджений новий пишний церемоніал з особливими князівськими знаками — бармами і шапкою Мономаха?

а Дмитра Донського;

Б Юрія Довгорукого;

В Івана Калити;

Г Івана III.

15. Хто із монголо-татарських ханів після місячного «стояння на річці Угрі» назавжди безславно покинув Русь?

а Мамай;

Б Тохтамиш;

В Ахмат;

Г Батий.

16. Який князь зупинив просування німецьких і шведських рицарів на землі Північно-Західної Русі?

а Олександр Невський;

Б Іван ІІІ;

В Дмитро Донський;

Г Василь І.

17. Яке місто Київської Русі протягом семи тижнів стримувало натиск монголо-татарських орд хана Батия?

а Рязань;

Б Козельськ;

В Переяслав;

Г Ростов.

18. У липні 1471 р. військо Івана ІІІ на річці Шелонь розгромило:

а рязанців;

Б литовців;

В новгородців;

Г поляків.

19. У січні 1478 р. архієпископ Феофіл від імені новгородців визнав владу:

а Великого князя литовського;

Б короля польського Казимира Ягайловича;

В князя Івана ІІІ;

Г хана Ахмата.

20. Яке князівство було приєднано Іваном ІІІ до Московської держави в 1485 р.?

а Рязанське;

Б Тверське;

В Суздальське;

Г Ярославське.

21. Головною причиною затримки стрімкого розвитку Володимиро-Суздальської землі по смерті Всеволода Велике Гніздо було(-а):

а нашестя середньоазійського завойовника Тамерлана;

Б міжусобна боротьба між його синами;

В зміна торговельних шляхів у Північно-Східній Русі;

Г нашестя шведів та германців.

22. Причиною повернення хана Батия та його військ на Схід після ряду успішних завоювань у Центральній Європі було(-а):

а спустошення Європи через чуму;

Б масове повстання міст Київської Русі;

В звістка про смерть великого хана;

Г потреба у підтримці своїх союзників на Далекому Сході.

23. Наслідком приєднання Івана Калити до карального походу ординців проти тверичів було(-а):

а відлучення його від православної церкви;

Б пограбування всіх руських земель, у тому числі Москви;

В неузгодженість дій і швидка поразка;

Г вручення Калиті від хана ярлика на велике князювання.

24. Наслідком Флорентійського собору 1439 р., що проголосив унію католицької і православної церков, було(-в):

а перехід руської церкви під зверхність папи римського;

Б прийняття руською церквою влади Константинопольського патріарха;

В відокремлення руської церкви від Константинопольського патріархату;

Г злиття всіх гілок християнської релігії.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між датами і подіями:

а

1237 р.

1

Невська битва;

Б

1240 р.

2

здобуття монголами Багдада;

В

1480 р.

3

вторгнення хана Батия на Русь;

Г

1380 р.

4

«велике стояння на Угрі».

Д

1258 р.

26. Установіть відповідність між історичними особами та їх титулами:

а

Мамай

1

князь;

Б

Батий

2

хан;

В

Дмитро Донський

3

шах;

Г

Казимир ІІІ

4

темник;

5

король.

27. Встановіть відповідність між термінами та їх значеннями:

а

єпархія

1

державна рада, що складалася з бояр і постійно діяла при великому князеві;

Б

ієрархія

2

драбина підпорядкованих церковних і світських посад;

В

віче

3

територія, що складалася з декількох провінцій. Її глава поширював свою владу як на священників, так і на мирян;

Г

устав

4

збори усіх вільних чоловіків у Великому Новгороді.

Д

дума

28. Установіть відповідність між князями та їх князівствами:

а

Володимир Мономах

1

Володимиро-Суздальське;

Б

Андрій Боголюбський

2

Київське;

В

Олександр Невський

3

Новгородське;

Г

Іван Калита

4

Тверське;

5

Московське.

29. Встановіть відповідність між датою та історичним фактом:

а

1147 р.

1

боярський заколот і вбивство Андрія Боголюбського;

Б

1174 р.

2

перша літописна згадка про Москву;

В

1223 р.

3

загарбницький похід шведського князя Біргера до гирла Неви;

Г

1237 р.

4

битва на Калці.

Д

1240 р.

30. Установіть причинно-наслідкові зв’язки:

а Курултай 1206 р.

Б з’їзд князів Північно-Східної Русі у Переяславі-Заліському

В розгром німців під час Льодового побоїща

Г політична діяльність на московському престолі Даниїла — сина Олександра Невського

Д поява першого зводу законів Московської держави — Судебника

1 рішення про створення загальноруської військової єдності;

2 початок об’єднання руських земель навколо Москви;

3 посилення залежності селян від феодала;

4 визнання Темучжина верховним правителем Монголії.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність:

а прийняття двоглавого орла гербом Московської держави;

Б напад орд хана Єдигея на Північно-Східну Русь;

В перебування Івана Калити на чолі Московського князівства;

Г утворення держави Золота Орда.

32. Установіть хронологічну послідовність:

а отруєння Юрія Долгорукого;

Б переїзд резиденції митрополита із Володимира до Москви;

В кінець правління Івана ІІІ;

Г захоплення й пограбування Москви ханом Тохтамишем.

33. Розташуйте в логічній послідовності прошарки суспільства у Московській державі, починаючи з найчисленнішого:

а удільні князі;

Б бояри;

В селяни;

Г купці.

34. Позначте варіант, де вміщений правильний перелік міст, що входили до

Московського царства за правління Івана ІІІ:

а 1, 2, 7, 8;

Б 2, 3, 4, 5;

В 3, 4, 5, 7;

Г 4, 5, 6, 8.

1 Новгород;

2 Чернігів;

3 Київ;

4 Смоленськ;

5 Азов;

6 Казань;

7 Суздаль;

8 Ростов.

Відповіді до теми 8. Північно-східна русь в ХII — на початку ХIII ст. Боротьба народів східної та центральної Європи з монголо-татарською навалою. Золота Орда. Утворення Московської держави (ХIV — поч. ХVI ст.)

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Г

А

Б

В

Б

А

Б

А

Г

Б

В

Г

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Б

Г

В

А

Б

В

В

Б

Б

В

Г

В

Завдання II–III типу

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

3

4

3

2

2

4

Г

А

В

+

Б

1

2

2

1

1

1

В

Б

Г

В

4

1

4

3

4

Б

Г

Б

Г

5

5

2

А

В

А

Д

2

1

3

3