«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 36. Країни центральної та східної Європи

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Назвіть рік інтервенції військ країн Варшавського Договору проти ЧССР:

а 1953 р.;

Б 1956 р.;

В 1960 р.;

Г 1968 р.

2. Обрання Н. Чаушеску першим секретарем ЦК Комуністичної партії Румунії відбулося:

а 1957 р.;

Б 1958 р.;

В 1965 р.;

Г 1987 р.

3. Назвіть рік розпаду Югославії, проголошення незалежності Словенії і Хорватії:

а 1990 р.;

Б 1991 р.;

В 1993 р.;

Г 1994 р.

4. Назвіть хронологічні межі періоду антитоталітарних, демократичних революцій у східноєвропейських країнах:

а 1989–1990 рр.;

Б 1988–1989 рр.;

В 1987–1990 рр.;

Г 1992–1994 рр.

5. До території «Закерзоння», що відійшла до Польщі, не відноситься:

а Лемківщина;

Б Холмщина;

В Посяння;

Г Буковина.

6. Назвіть сусідню країну Румунії, з якою у неї зберігається постійна напруженість у відносинах через проблему нацменшини у Трансільванії: а Болгарія;

Б Угорщина;

В Молдова;

Г Сербія.

7. Позначте на карті країну-сусідку Чехії — Словаччину.

8. Завдання на карті. Якою буквою позначена територія країни-сусідки Боснії і Герцеговини — Хорватії?

9. Що означає термін «модель самоврядного соціалізму»?

а Своєрідна суспільно-політична схема будівництва соціалістичного суспільства, що з’явилася в умовах загострення конфлікту Польщі та СРСР;

Б система будівництва соціалістичного суспільства на теренах країн Східної Європи після Другої світової війни;

В система будівництва соціалістичного суспільства на теренах новостворених країн Східної Європи після демократичних революцій;

Г своєрідна суспільно-політична схема будівництва соціалістичного суспільства, що з’явилася в умовах загострення конфлікту Югославії та СРСР.

10. Для захисту себе і свого режиму Н. Чаушеску створив у Румунії розгалужену систему безпеки:

а «Секурітате»;

Б ФНП;

В «Кондукторітате»;

Г НДФ.

11. Поглинання більшою етнічною групою меншої називається:

а анексія;

Б асиміляція;

В агресія;

Г демографія.

12. Ненасильницький шлях повалення комуністичного режиму в Чехо-Словаччині й інших державах Східної Європи дістав назву:

а «національне переродження»;

Б «антитоталітарне пробудження»;

В «оксамитова революція»;

Г «дружня революція».

13. У листопаді 1990 р. президентом Польщі було обрано засновника профспілкового об’єднання «Солідарність»:

а Л. Валенсу;

Б О. Кваснєвського;

В В. Ярузельського;

Г Л. Бальцеровича.

14. Назвіть прізвище першого секретаря ЦК Компартії Чехословаччини, який прагнув запровадити у цій країні «соціалізм з людським обличчям»:

а Е. Бенеш;

Б А. Дубчек;

В В. Клаус;

Г М. Ковач.

15. Хто з керівників уряду Угорщини початку 50-х рр. відкрито виступив проти репресивної політики, не став штучно зберігати кооперативи, заявив про підтримку приватної ініціативи?

а М. Ракоші;

Б І. Надь;

В Я. Кадар;

Г Й. Анталл.

16. Г. Георгіу-Деж — це :

а лідер Румунського НДФ;

Б ініціатор Румунського «королівського страйку»;

В лідер Румунської робітничої партії;

Г представник Румунського Національного альянсу соціальної демократії.

17. З якого міста розпочалися революційні події в Румунії 1989 р.?

а Бухарест;

Б Констанца;

В Тімішоара;

Г Брашов.

18. Проти якої держави Східної Європи наприкінці жовтня 1956 р. у Генеральному штабі збройних сил СРСР було розроблено спеціальну операцію «Вихор»?

а НДР;

Б Угорщини;

В Польщі;

Г Румунії.

19. До факторів успіху економічних реформ початку 1990-х рр. в Польщі не відносяться(-иться):

а значні іноземні інвестиції, особливо німецькі;

Б панування в суспільстві позитивного ставлення до приватної власності та бізнесу;

В цілеспрямована діяльність уряду в проведенні реформ;

Г невисокий попередній рівень розвитку ринкових відносин і приватної власності порівняно з іншими державами регіону.

20. Одним з основних заходів внутрішньої політики уряду Ф. Дімітрова початку 1990-х рр. у Болгарії стало(-а):

а націоналізація землі;

Б укріплення державного апарату;

В реабілітація Т. Живкова та інших партійних лідерів;

Г конфіскація незаконно присвоєної власності.

21. До наслідків реформ Я. Кадара (1960–1980-ті рр.) в Угорщині не відноситься:

а лібералізація режиму, відсутність політичних репресій;

Б розвиток приватного підприємництва;

В зникнення соціальної диференціації та безробіття;

Г перетворення Угорщини на одного з основних експортерів сільгосп-продукції в Європі.

22. До основних ознак режиму Н. Чаушеску в Румунії відноситься:

а показне протистояння з Москвою;

Б сприяння культурному розвитку нацменшин;

В чітке слідування закону, боротьба зі зловживаннями;

Г в економіці — опора на закордонну сировину.

23. Приводом до кризи комуністичного режиму в Польщі у 1956 р. стало(-в):

а страйк у Познані та його придушення;

Б рішення про підвищення цін на продовольчі товари;

В створення незалежної профспілки «Солідарність»;

Г придушення студентської демонстрації у Кракові.

24. Однією з причин кризи Югославської федерації стало(-а):

а створення Союзу комуністів Югославії;

Б нерівномірність розвитку різних регіонів держави;

В поява дрібної приватної власності;

Г зближення з СРСР.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між датами і подіями:

а грудень 1992 р.

Б листопад 1995 р.

В червень 1994 р.

Г лютий 1993 р.

Д квітень 1992 р.

1 обрання президентом Словаччини М. Ковача;

2 розпад Чехо-Словаччини;

3 проголошення нової федерації СФЮ;

4 обрання А. Квасьнєвського президентом Польщі.

26. Установіть відповідність між формами демократичних революцій у Центрально-Східній Європи та країнами, до яких вони відносяться:

а еволюційна, через роботу «круглих столів»

Б революційна, без кровопролиття

В народне повстання зі значною кількістю жертв

Г громадянська війна

1 Румунія;

2 Югославія;

3 Польща;

4 Чорногорія;

5 Чехо-Словаччина.

27. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями:

а

«Шокова терапія»

1

політичний устрій, що ґрунтується на всевладді однієї партії, яка підпорядковує собі й контролює всі без винятку сфери життя країни;

Б

«Хартія 77»

2

економічна державна політика, що полягає у різкій відмові від контролю над цінами і припиненні надання дотацій збитковим підприємствам;

В

диктатура

3

програмна заява і назва організації опозиційних сил у ЧССР;

Г

волюнтаризм

4

нічим не обмежена влада особи, групи, класу, яка спирається на силу.

Д

тоталітаризм

28. Установіть відповідність між країнами та їх політичними лідерами:

а

Румунія

1

В. Гомулка;

Б

Югославія

2

І. Костов;

В

Болгарія

3

С. Мілошевич;

Г

Польща

4

Е. Константинеску.

Д

НДР

29. Установіть відповідність між датою та історичним фактом:

а

1991 р.

1

смерть Й. Броза Тіто;

Б

1980 р.

2

обрання президентом Чехії В. Гавела;

В

1983 р.

3

розпуск ОВД;

Г

1987 р.

4

«Хлібний бунт» у Брашові — перший відкритий виступ проти режиму Н. Чаушеску.

Д

1993 р.

30. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками:

а криза комуністичного режиму в Польщі 1980–1981 рр.

Б Угорська революція 1956 р. та її придушення

В повернення на батьківщину і включення до політичної боротьби Симеона ІІ

Г скасування у 1989 р. особливого статусу Косово

1 перемога на парламентських виборах у Болгарії 2001 р. Народного союзу;

2 легалізація профспілки «Солідарність», запровадження воєнного стану, погіршення економічного становища;

3 заклик албанського лідера краю Ібрахіма Ругови до пасивного опору сербській владі;

4 запровадження федеративного устрою держави, забезпечення реального рівноправ’я всіх національностей;

5 зміна керівництва. Утвердження при владі Я. Кадара.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності

31. Установіть хронологічну послідовність подій:

а створення Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ);

Б прийняття Конституції Чехословаччини з новою назвою країни — ЧССР;

В «об’єднання» комуністів і демократів Угорщини, утворення УПТ;

Г ліквідація монархії й проголошення Румунії народною республікою.

32. Установіть хронологічну послідовність:

а бомбардування НАТО території СРЮ;

Б виникнення двох суверенних держав: Чеської і Словацької Республік;

В засідання «круглого столу» в Польщі;

Г перші багатопартійні вибори парламенту Угорщини, перемога на них Демократичного форуму.

33. Розташуйте в логічній послідовності етапи приходу до влади комуністичних партій у країнах Східної Європи:

а контроль над міністерствами економіки та внутрішніх справ;

Б контроль над силовими міністерствами;

В здобуття більшості в урядах;

Г придушення політичної опозиції.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. «В умовах економічної кризи в Сербії, знесиленій міжнародними економічними санкціями, почало зростати невдоволення політикою С. Мілошевича. Цього ж року на президентських виборах його переміг лідер демократичної опозиції В. Коштуніца».

1) У зв’язку з якими подіями до цієї країни були застосовані економічні санкції?

2) Укажіть рік цих подій.

3) Назвіть повну офіційну назву країни, де мали місце ці події.

35. «Перші повоєнні уряди у більшості східноєвропейських країн були коаліційними. За всієї суперечливості та навіть несумісності стратегічних політичних цілей їхніх учасників усі вони заявляли про свою відданість загальним демократичним принципам: народовладдя, викорінення залишків фашизму і будь-якої деспотії, задоволення нагальних потреб населення, запровадження виборчої системи, різних демократичних свобод. Тому в історію ці режими увійшли під назвою…».

1) Назвіть поняття.

2) З якими подіями в курсі новітньої історії це пов’язано?

3) Назвіть східноєвропейські країни, про які йдеться.

36. «Даний політичний діяч два роки навчався на економічному факультеті Чеської вищої технічної школи, потім закінчив театральний факультет Академії художніх мистецтв. Працював у театрі техніком сцени, асистентом режисера, драматургом. У 1986 р. — голова громадського об’єднання «Коло незалежних письменників». За політичну діяльність неодноразово зазнавав переслідувань: загалом провів у в’язниці близько п’яти років».

1) Про кого йдеться у даному уривку?

2) Назвіть країну даного політичного діяча.

3) Яку назву отримала революція, на чолі якої перебував цей політичний діяч?

37. «У квітні 1992 р. на уламках СФРЮ було проголошено утворення нової держави — Союзної Республіки Югославії. До неї увійшли Сербія та , через що її називали “Малою Югославією”».

1) Які події передували проголошенню СРЮ?

2) Укажіть хронологічні межі цього процесу.

3) Назвіть країну, що разом із Сербією утворила СРЮ.

V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст документу і дайте відповідь на запитання до нього.

Про події в Угорщині восени 1956 р.

«Повстання було придушене за 10 днів, хоч деякі дисиденти пішли в гори і продовжували час від часу нападати на підрозділи Червоної армії. Проте мало хто знав про роль МІ-6 у підготовці угорців до повстання. Ця служба деякий час вела активну закулісну діяльність, забезпечуючи таємну підтримку потенційним повстанцям, оскільки вважала повстання вірогідним. Як пише Майкл Сміт, за рік до повстання в Угорщині американська розвідка розширила масштаб своїх таємних операцій у Східній Європі, готуючи загони з польських, угорських, чеських і румунських емігрантів для таємних операцій у їх країнах з метою підриву Організації Варшавського Договору».

1) З’ясуйте, який характер мали події, що відбувалися 1956 р.

2) Як Ви вважаєте, чи було повстання в Угорщині приречене на поразку?

3) Які факти свідчать про те, що Угорщина в середині 50-х рр. була в епіцентрі закулісної міжнародної політики двох наддержав — США та СРСР?

39. Дайте об’єктивну оцінку політичній діяльності Н. Чаушеску. Які факти можуть свідчити про те, що за його правління в Румунії був запроваджений диктаторський режим?

40. Як Ви вважаєте, чи був розпад Чехословаччини прямим наслідком «оксамитової революції»? Свою відповідь аргументуйте.

41. Поясніть, у чому виявилася конфронтація між СРСР та деякими державами Балканського півострову, а саме — Югославією, Румунією та Албанією. Назвіть найбільш характерні прояви цього процесу.

42. Напишіть есе на тему «Чи можна вважати закономірним розпад СФРЮ?»

Відповіді до теми 36. Країни центральної та східної Європи

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Г

В

Б

А

Г

Б

В

А

Г

А

Б

В

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

А

Б

Б

В

В

Б

Г

Г

В

А

А

Б

Завдання II–III типу

25

26

27

28

29

30

31

32

33

а

2

3

2

4

3

2

Г

В

Б

Б

4

5

3

3

1

5

В

Г

А

В

1

4

2

1

А

Б

В

Г

1

2

1

4

3

Б

А

Г

Д

3

1

2