Крок до ВНЗ. Світова література. Довідник

Варіант V

Завдання 1—50 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і позначте її у бланку згідно з інструкцією.

1. Найдавніші види мистецтва — це

А образотворче мистецтво, музика, словесне мистецтво

Б література, театр, циркове мистецтво

В опера, література, образотворче мистецтво

Г література, музика, кіно

Д танцювальне мистецтво, кіно, образотворче мистецтво

2. «Часами сновидінь» іноді називають

А часи, коли створювалися фантастичні казки

Б часи виникнення античної літератури

В часи виникнення байки

Г часи, коли створювалися міфи

Д часи створення Біблії

3. Прийом, використаний у прислів’ї «Мал золотник, да дорог», — це

А антитеза

Б анафора

В алітерація

Г алюзія

Д алегорія

4. «З давніх часів», «у добрі старі часи» — у фольклорній казці подібні вислови є

А кінцівкою

Б формулою звертання

В приказкою, зачином

Г формулою позначення простору і часу

Д художнім засобом

5. Ідея літературної казки

А протиставлена ідеї народної казки

Б залежить від світогляду конкретного письменника-казкаря

В залежить від світоглядних позицій доби, в якій створена літературна казка

Г така сама, як і в народній казці

Д містить у собі повчання, яке стосується актуальних національних питань країни — батьківщини письменника-казкаря

6. «Сонечком» у давньоруських билинах називають

А Альошу Поповича

Б Іллю Муромця

В князі київського Володимира

Г Добриню Микитовича

Д Русь

7. Балада народилася

А на півдні Європи в Італії

Б в Англії

В на півдні Європи в Провансі

Г в Сербії

Д в Шотландії

8. Конфлікт балади «Рукавичка» Ф. Шіллера відбувається

А на особистісному рівні: Кунігунда — Делорж

Б між Кунігундою — Делоржем як носіями світогляду різних епох

В між королем та придворними

Г між Делоржем та придворними

Д між левом та тигром, які уособлюють певні людські характери

9. Уперше віршованої форми байкам надав

А Г. Сковорода

Б Езоп

В І. Крилов

Г Ж. Лафонтен

Д Федр

10. Новаторством Гомера, яке дозволило йому отримати звання засновника європейської літератури, сучасні вчені вважають

А застосування міфів як сюжетної основи творів

Б застосування принципу синекдохи у будові сюжету епічних поем

В використання гекзаметру

Г створення сюжету «Одіссеї»

Д створення провідних образів-архетипів європейської літератури

11. Конфлікт тирана та богоборця зображено в

А поемі Вергілія «Енеїда»

Б трагедії Есхіла «Прометей закутий»

В поемі Гомера «Ілліада»

Г трагедії Софокла «Антигона»

Д поемі Гомера «Одіссея»

12. Роланд перед смертю звертається до

А своєї нареченої

Б свого меча

В до друга Олів’єра

Г до короля Карла

Д до «любої Франції»

13. Італійські гуманісти XV—XVI ст., які ввели в ужиток поняття «середньовіччя», вважали його

А важливим етапом розвитку цивілізації

Б часом глибокого занепаду європейської культури

В часом виникнення провідних жанрів європейської літератури

Г часом формування гуманістичного світогляду

Д часом найсильнішого впливу східної літератури на літературний процес Європи

14. Визначте жанр поезії, рядки з якої наведено:

«Що глина гончарам? Не варт нічого!

Нікчемний прах! А розсудили б строго,

Вони б її не м’яли й не топтали:

Це прах батьків, хай мають жаль до нього!»

(Переклад В. Мисика)

А рубаї

Б бейт

В газель

Г хоку

Д танка

15. Дикий гусак із поезії Ду Фу «Дикі гуси повертаються на північ» є символом

А людини, яка прагне усамітнення

Б волелюбної людини

В людини, відірваної від своєї родини, близьких, рідного краю

Г людини-мандрівника

Д людини — раба обов’язку

16. Який рядок містить постійний епітет?

А «Ось весна грайлива вертається, в ніжну зелень нива вбирається»

Б «Зжате збирали колосся й, його охопивши обіруч...»

В «Невже ж ти, коню мій богатирський, потемних лісах зо мною не уїжджав...»

Г «...мавританець побитий став переможцям своїм за васала...»

Д «Вам, міські правителі, шлю свої благання: не жалійте бідному крихти подаяння»

17. Ліричний твір — це

А «Міщанин-шляхтич» Ж. Б. Мольєра

Б «Чума» А. Камю

В «Життя Галілея» Б. Брехта

Г «П’яний корабель» А. Рембо

Д «Червоне і чорне» Ф. Стендаля

18. Культ розуму та книги був властивий літературі

А Античної доби

Б доби Відродження

В романтизму

Г просвітництва

Д класицизму

19. У першому колі пекла, за Данте, перебувають душі

А торговців індульгенціями

Б «великих нехристиян»

В єретиків

Г «грішників плоті»

Д торговців церковними посадами

20. Зображення життя як театру або лабіринту, сну, властиве

А літературі романтизму

Б літературі бароко

В просвітницькому реалізму

Г літературі сентименталізму

Д модерністській літературі

21. Поштовхом для створення сюжету комедії «Міщанин-шляхтич» стала написана Мольєром за вимогою короля сцена

А посвячення в сан турецького «мамамуші»

Б вихваляння Журдена вчителями

В сцена з кравцем та його підручними, які вдягали Журдена у кумедний костюм

Г сцена обіду Журдена з маркізою та графом

Д сцена, в якій всі герої комедії, кожний по-своєму, використовують Журдена

22. Основою просвітницького реалізму є

А принцип ідеалізації картини життя

Б принципи філософії раціоналізму

В твердження незбагненності світу

Г культ індивідуалізму

Д принцип наслідування природі

23. «Розумні люди — найкраща енциклопедія» — цей вислів належить

А Ф. Шіллеру

Б І. В. Гете

В Д. Свіфту

Г Вольтеру

Д Д. Дефо

24. Ентузіасти у творах Е. Т. Гофмана втілені переважно в образах

А чарівників

Б університетських професорів

В митців

Г державних діячів

Д студентів

25. Герой творів Дж. Байрона, ім’ям якого називав поета В. Бєлінський

А Чайльд Гарольд

Б Мазепа

В Прометей

Г Манфред

Д Каїн

26. Цикл «Кримські сонети» А. Міцкевича містить віршових творів

А 25

Б 11

В 14

Г 18

Д 27

27. «Євгеній Онєгін» О. С. Пушкіна за жанром

А історична поема

Б роман у віршах

В ліро-епічна поема

Г роман-щоденник

Д любовний роман

28. У формі символічного ліричного заповіту побудовано вірш М. Ю. Лермонтова

А «На дорогу йду я в самотині»

Б «Батьківщина»

В «І нудно і сумно»

Г «Коли хвилюється золотокоса нива»

Д «Хмари»

29. Шинель для Акакія Акакієвича Башмачкіна («Шинель» М. Гоголь) —

А символ належності до чиновницько-бюрократичної системи

Б предмет зимового одягу без будь-якого символічного значення

В річ, яка для героя є символом розкошів

Г символ належності до справжнього, гідного людини життя

Д річ, придбання якої є сенсом життя

30. Великий епічний жанр, якій зображує життя людини у тісному зв’язку з розвитком суспільства, — це

А новела

Б повість

В роман

Г героїчний епос

Д епічна поема

31. Поняття «декаданс»

А пов’язується лише з творами модерністів

Б не пов’язується з конкретним літературним або художнім напрямом

В пов’язується лише з творами представників авангардистської літератури

Г пов’язується з іменами конкретних письменників

Д пов’язується з іменами письменників-постмодерністів

32. «Ніяких кольорів, нічого, крім нюансів» — ця вимога до поезії одного з засновників

А експресіонізму

Б акмеїзму

В імажинізму

Г сюрреалізму

Д символізму

33. «Чарівний принц» — це прізвисько

А Доріана Грея («Портрет Доріана Грея» О. Уайльда)

Б Олівера Твіста («Пригоди Олівера Твіста» Ч. Діккенса)

В Чайльд Гарольда («Паломництво Чайльд Гарольда» Дж. Байрона)

Г Раймона Рамбера («Чума» А. Камю)

Д сина Анни Кареніної («Анна Кареніна» Л. Толстого)

34. Визначте, з якого вірша П. Верлена взято наведені рядки:

«О, ніжно як шумить

Дощ по дахах, по листю!

У цю тужливу мить

Як солодко шумить!»

А «Осіння пісня»

Б «Сонце на спаді»

В «Поетичне мистецтво»

Г «Так тихо серце плаче»

Д «Нічне враження»

35. Поезії збірки В. Вітмена «Листя трави» написані

А ямбом

Б дактилем

В гекзаметром

Г верлібром

Д анапестом

36. «Сугестія» означає

А символ

Б навіювання

В містичність

Г багатозначність

Д суперечливість

37. У центрі твору Г. Ібсена «Ляльковий дім» проблема

А подружньої зради

Б грошей

В сімейного щастя

Г виховання

Д фемінізму

38. Дослідники називають Ф. Кафку першим

А неоромантиком

Б експресіоністом

В імпресіоністом

Г неореалістом

Д абсурдистом

39. Головна тема «Пісні про себе» В. Вітмена —

А людина, її буття в усіх проявах: суспільному, особистому, духовному

Б опис біографії автора

В опис духовних змін, які відбувалися в молодій країні — Америці

Г розповідь про історію молодої людини-американця

Д спогади про участь автора у Громадянській війні

40. Психологічне есе Д. Джойса «Джакомо Джойс» побудоване як

А діалог

Б потік свідомості

В полілог

Г щоденник

Д колаж

41. Ідея поезії М. Рільке «Орфей, Еврідіка, Гермес» —

А надлюдина, на зразок ніцшеанської, здатна допомогти людству вирішити болючі проблеми буття

Б насильницьке втручання людини у закони світового буття приречене на поразку

В революція принесе оновлення світу

Г особистість повинна здійснювати спроби змінити закони світового буття

Д світ природи — досконалий та гармонійний, людина лише руйнує цю гармонію

42. У поезії Г. Лорки улюбленим тропом є

А синекдоха

Б епітет

В метафора

Г уособлення

Д оксюморон

43. У вірші «Скіфи» А. Блок порівнює Росію з

А сфінксом

Б Європою

В Азією

Г ведмедем

Д з Прекрасною Дамою

44. Рисою поезій А. Ахматової, характерною для акмеїзму, була

А містичність

Б спрямованості на відтворення «речової» стихії

В злободенність

Г складна метафоричність

Д насиченість зображувально-виражальними засобами

45. Для Б. Пастернака, за словами поета, основою художнього становлення стала

А філософія

Б дружба з А. Ахматовою та М. Цвєтаєвою

В атмосфера рідного дому

Г релігія

Д любов до музики

46. Головною проблемою драми Б. Брехта «Життя Галілея» є

А небезпека, яку несе з собою цивілізація

Б духовна свобода особистості, усвідомлення нею свого призначення і відповідальності перед людством

В проблема гуманізму

Г проблема війни та миру

Д проблема відчуженості людини у буржуазному світі

47. Літописцем хроніки чуми в романі А. Камю «Чума» є

А Жозеф Гран

Б Бернар Ріє

В Жан Тарру

Г Раймон Рамбер

Д священик Панлю

48. Твір Е. Хемінгуея «Старий і море» нагадує

А міф

Б легенду

В баладу

Г ліричну повість

Д біблійну притчу

49. Як зазначають критики, в повісті Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів» уособленням «звеличення національних традицій» є символічний образ

А чашки Сіно

Б чайного будинку

В кімоно

Г Фуміко

Д крилатих журавлів

50. М. Павич в оповіданні «Дамаскін» пропонує читачеві самому обрати

А цікаві для нього фрагменти для читання

Б порядок розташування фрагментів твору

В кількість частин для читання

Г порядок прочитання частин

Д кількість сходинок на шляху самовдосконалення

Завдання 51—56 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть у таблицю. Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

51. Установіть відповідність між автором і твором.

1 Публій Вергілій Марон

2 Ду Фу

3 Франческо Петрарка

4 Й. В. Гете

А «Фауст»

Б «Лорелея»

В «Книга пісень» («Канцоньєре»)

Г «Пісня про хліб і шовк»

Д «Енеїда»

52. Установіть відповідність між літературним напрямом або течією та автором.

1 постмодернізм

2 романтизм

3 екзистенціалізм

4 символізм

А П. Верлен

Б А. Міцкевич

В Г. Аполлінер

Г М. Павич

Д А. Камю

53. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.

1 оповідання

2 психологічне есе

3 драма

4 героїчний епос

А Джакомо Джойс

Б Нора

В Агамемнон

Г Йован Лествичник

Д Марсилій

54. Установіть відповідність між жанром і твором.

1 народна балада

2 літературна казка

3 сонет

4 каліграма

А «Зарізана голубка і водограй», Г. Аполлінер

Б «Ліпш бути злим, ніж виглядать на злого...», В. Шекспір

В «Смерть матері Юговичів»

Г «Попелюшка», Ш. Перро

Д «Фауст», Й. В. Гете

55. Установіть відповідність між тропом та цитатою, в якій його використано.

1 порівняння

2 епітет

3 персоніфікація

4 синекдоха

А «Вам не личить знатися з клириком захланним». Поезія вагантів

Б «А за окном тополине гілля Шепче: «Немає твого короля...» А. Ахматова «Сіроокий король» (Переклад М. Москаленка)

В «Свавільна ти, немов красуні ті, Що сяють нам в жорстокості й гордині...» В. Шекспір Сонет 131 (Переклад В. Марача)

Г «Чорне молоко світання ми п’ємо його вечорами...» П. Целан «Фуга смерті» (Переклад В. Рихло)

Д «Дав мені юність обтяжливу. Скільки печалей у ній». А. Ахматова (Переклад І. Римарук)

56. Установіть відповідність між датою та знаковою подією у світі літератури.

1 1912 р.

2 XIV ст., Італія

3 20 березня 2009 р.

4 1857 р., Франція

А 200 років від дня народження М. Гоголя

Б вихід друком збірки Ш. Бодлера «Квіти зла»

В початок розвитку ідей Відродження

Г рік виходу маніфесту російських футуристів «Ляпас суспільному смаку»

Д рік народження П. Верлена

У завданнях 57—60 розмістіть події у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, у таблицю, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т. д.

57. Установіть хронологічну послідовність появи жанрів поезії.

А балада

Б сонет

В хоку

Г рубаї

58. Установіть хронологічну послідовність написання творів.

А «Чума», А. Камю

Б «Майстер і Маргарита», М. Булгаков

В «Джакомо Джойс», Д. Джойс

Г «Дамаскін», М. Павич

59. Установіть правильну послідовність частин епічної поеми Гомера «Одіссея».

А «Заспів»

Б «Одіссей і кіклоп Поліфем»

В «Аед Демодок»

Г «Одіссей у Кірки»

60. Установіть хронологічну послідовність сцен початку поеми «Фауст» Й. В. Гете.

А «Пролог на небі»

Б «Сад»

В «Біля міських воріт»

Г «Кабінет Фауста»