Крок до ВНЗ. Світова література. Довідник

Варіант IV

Завдання 1—50 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і позначте її у бланку згідно з інструкцією.

1. Антична література

А захоплювалася людиною, але зображувала її залежною від волі богів

Б змальовувала людину, яка сама визначала свою долю

В зневажала людину, відмовляла їй у щасті на Землі

Г зображувала надлюдину у виняткових обставинах

Д зображувала типову людину у типових обставинах

2. «Батьком людства» міфологія називає

А Зевса

Б Геракла

В Урана

Г Прометея

Д Кроноса

3. Прислів’я можна об’єднувати за

А тематикою

Б розміром

В авторством

Г особливостями використання художніх засобів

Д наявністю чи відсутністю повчання

4. Літературознавці називають казку дочкою

А байки

Б міфу

В легенди

Г притчі

Д билини

5. Літературна казка

А стає частиною циклу і тому має продовження

Б має відкритий фінал

В не завжди має щасливий кінець

Г має обов’язкове щасливе закінчення

Д зберігає інтригу щодо долі ворога позитивного героя

6. Билинний герой шанує

А зброю, коня, князя

Б батьків, князя, зброю

В батьків, церкву, батьківщину, князя

Г товаришів-воїнів, коня, зброю

Д батьків, кохану, товаришів, князя

7. Дев’ять коней, дев’ять списів, дев’ять соколів — це образи-символи балади

А «Вільшаний король»

Б «Рукавичка»

В «Смерть матері Юговичів»

Г «Пісня про віщого Олега»

Д «Балада прикмет»

8. Сучасне визначення балади

А танцювально-хорова пісня середньовічної поезії Західної Європи з чіткою строфічною організацією

Б жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового характеру з драматичним сюжетом

В любовна пісня до танцю

Г звертання до певної особи

Д лірична пісня з декількома сюжетними лініями

9. Байка сформувалася на основі

А творів Ж. Лафонтена

Б творів Федра

В індійської «Махабхарати»

Г фольклорних казок

Д прозових «притч» легендарного давньогрецького байкаря Езопа

10. Гомерівські епічні поеми вплинули на побудову сюжету

А «Прометея закутого» Есхіла

Б «Енеїди» Вергілія

В «Пісні про Роланда»

Г «Слова про похід Ігорів»

Д давньоруських билин про Іллю Муромця

11. Геніальне новаторство Гомера, вважають учені, — у застосуванні принципу

А синестезії

Б синекдохи

В синкретизму

Г сарказму

Д символізму

12. У «Пісні про Роланда» Карл — образ

А взірця рицаря

Б ідеального правителя

В зрадника

Г вірного друга

Д підступного правителя

13. Початком «золотої доби» персько-таджицької поезії вважають

А IX ст.

Б X ст.

В VII ст.

Г XII ст.

Д XV ст.

14. «Світ море. Тож будуй свій човен

Із добрих діл, щоб не робився» — це зразок

А бейту

Б рубаї

В газелі

Г танка

Д хайку

15. Серед поданих художніх образів «вічний» образ

А Сехизмундо

В Порфірія Петровича

В Гамлета

Г Лікаря Ріє

Д Дідони

16. Героїчний епос набув класичної форми у

A VII—VIII ст.

В X ст.

В XII — початку XIV ст.

Г XV—VII ст.

Д XIV—XVI ст.

17. Автором вірша «Печаль на яшмовому ганку» є

А Ду Фу

Б Мацуо Басьо

В Рудакі

Г Лі Бо

Д Омар Хайям

18. Персонажами «Божественної комедії» Данте є

А Одіссей, Йорик, граф Уголіно, Данте

Б Вергілій, Трістан, Гомер, Франческа

В Ганелон, Гізборн, Еней, Ланселот

Г Роланд, Дідона, Іуда, Сократ

Д Авіценна, Паоло, Гвіскардо, Цезарь

19. Визначення людини як «мислячої очеретини» з’явилося у добу

А Античності

Б Бароко

В пізнього Середньовіччя

Г Просвітництва

Д Класицизму

20. Принцип раціоналізму та наслідування природі лежить в основі естетики

А Класицизму

Б раннього Середньовіччя

В Просвітництва

Г Бароко

Д пізнього Середньовіччя

21. Спроба встановити непорушні закони та правила мистецтва властива

А класицизму

Б реалізму Просвітництва

В бароко

Г соціалістичному реалізму

Д модерністському мистецтву

22. «Книга пісень» Франческо Петрарки містить

А філософські вірші, переспіви творів античних поетів, вірші про дружбу

Б патріотичні вірші, вірші про кохання, оди

В вірші про кохання, на політичні та моральні теми

Г лише вірші про кохання

Д любовні вірші, вірші про природу, про устрій Всесвіту

23. Носієм народного розуміння правди життя в романі М. де Сервантеса «Дон Кіхот» є

А Альдонса Лоренсо

Б Санчо Панса

В Дон Кіхот

Г дружина Санчо Панси

Д образ автора твору

24. Гамлет — герой трагедії Шекспіра — відображає трагічний світогляд людини доби

А Класицизму

Б раннього Середньовіччя

В пізнього Відродження

Г Відродження

Д Бароко

25. Жанром доби Просвітництва є

А сонет

Б роман-парабола

В філософська повість

Г утопія

Д роман-міф

26. Визначте, головний герой якого з перелічених творів — відомий чорнокнижник, лікар

А «Декамерон», Боккаччо

Б «Божественна комедія», Данте

В героїчний епос середньовіччя «Пісня про Роланда»

Г «Фауст», Й. В. Гете

Д «Гамлет», В. Шекспіра

27. Відмовилися від реалістичного зображення дійсності через незадоволення її антиестетичним характером

А представники акмеїзму

Б митці бароко

В неореалісти

Г романтики

Д натуралісти

28. Своєрідним відгуком на соціальні та економічні зміни в житті Європи наприкінці XVIII ст. (Велика Французька революція, промисловий переворот в Англії тощо) була поява такої літературної течії, як

А просвітництво

Б романтизм

В просвітницький реалізм

Г класицизм

Д сентименталізм

29. В основі твору Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер» традиційний казковий мотив

А зачарованої і викраденої нареченої та випробування героїв золотом

Б стосунків мачухи і падчериці

В перемоги героя над драконом

Г повернення людей, яких забрали представники потойбічного світу

Д обіцянка надприродної істоти народження дитини, яка з’являється вдома без господаря — купця-мореплавця чи подорожника

30. «Юнацькі страждання», «Ліричне інтермецо», «Знову на батьківщині» — три частини збірки

А «Книга пісень» Ф. Петрарки

Б сонетів В. Шекспіра

В «Книга віршів» Ф. Г. Лорки

Г «Книга пісень» Г. Гейне

Д «Дуїнезькі елегії» Р. М. Рільке

31. В основу поеми Дж. Байрона «Мазепа» покладені

А твори А. Міцкевича

Б українські літописи

В праці Вольтера

Г власні дослідження автора

Д спогади гетьмана Мазепи

32. Мотив неволі дівчат-бранок із ханського гарему наявний у сонеті А. Міцкевича

А «Акерманські степи»

Б «Гробниця Потоцької»

В «Буря»

Г «Пілігрім»

Д «Гора Кікінеїс»

33. Тема поета і поезії розкривається у вірші О. С. Пушкіна

А «Я мить чудову пам’ятаю»

Б «До моря»

В «Я пам’ятник собі поставив незотлінний»

Г «Я вас любив»

Д «Анчар»

34. Темі «маленької людини» присвячена повість М. Гоголя

А «Шинель»

Б «Сорочинський ярмарок»

В «Іван Федорович Шпонька та його тітонька»

Г «Повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем»

Д «Тарас Бульба»

35. На філософські погляди В. Вітмена вплинули

А позитивісти

Б німецька класична філософія

В фрейдизм

Г трансценденталісти

Д екзистенціалісти

36.

«Онєгін,— друг мій, я зазначу,—

Родивсь на берегах Неви,

Де народились, може, й ви,

Чи вславилися, мій читачу.

Гуляв і я там в давні дні:

Та північ вадила мені».

(Переклад М. Рильського)

Останній рядок строфи з «Євгенія Онегіна» О. Пушкіна є прикладом

А алегорії

Б алітерації

В алюзії

Г анафори

Д антитези

37. Стефан Малларме як «безпрецедентну пригоду в історії мистецтва» визначив творчий шлях

А Ш. Бодлера

Б П. Верлена

В А. Рембо

Г В. Вітмена

Д Р. М. Рільке

38. Шляхетний вбивця, цнотлива повія, шахрай-аристократ, чиновник-пияк, що проповідує Євангеліє, — герої роману

А «Анна Кареніна» Л. Толстого

Б «Пригоди Олівера Твіста» Ч. Діккенса

В «Злочин і кара» Ф. Достоєвського

Г «Червоне і чорне» Ф. Стендаля

Д «Портрет Доріана Грея» О. Уайльда

39. Зав’язка, яка відбувається до початку сценічного дійства, ознака п’єси

А «Ляльковий дім» Г. Ібсена

Б «Галілео Галілей» Б. Брехта

В «Життя — це сон» П. Кальдерона

Г «Фауст» Й. В. Гете

Д «Міщанин-шляхтич» Ж. Б. Мольєра

40. Культ огидного притаманний збірці

А «Канте хондо» Ф. Лорки

Б «Сонети до Орфея» Р. Рільке

В «Квіти зла» Ш. Бодлера

Г «Листя трави» В. Вітмена

Д «Алкоголі» Г. Аполлінера

41. Реалізм, у якому органічно поєднуються елементи реального та фантастичного, побутового та міфічного, дійсного та уявного, таємничого отримав назву

А магічного

Б класичного

В критичного

Г реалізму античності

Д просвітницького реалізму

42. Роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита» має ознаки

А антироману

Б роману-міфу

В роману-утопії

Г роману-щоденника

Д роману-параболи

43. Є внутрішній стрижень, що спонукає робити те, «що треба здійснити і мають робити усі люди всупереч страху, всупереч особистим ваганням, усі люди...» — цей рецепт протистояння чумі в романі А. Камю дає

А Коттар

Б Тарру

В отець Панлю

Г лікар Ріє

Д журналіст Рамбер

44. Аполлінер визначав свою поезію як

А новий реалізм

Б натуралізм вищого типу

В неоромантизм

Г надреалізм

Д критичний реалізм

45. Скільки сходинок до духовної досконалості людини визначив Йован Лествичник — герой оповідання М. Павича «Дамаскін»?

А 3

Б 30

В 12

Г 7

Д 100

46. Школа «потоку свідомості» сформувалася

А наприкінці XIX ст.

Б після Другої світової війни

В на початку XX ст.

Г у 60-ті рр. XX ст.

Д на межі XIX та XX ст.

47. До авангардистських стильових течій належать

А футуризм, експресіонізм, символізм

Б конструктивізм, дадаїзм, сюрреалізм

В імажинізм, абстракціонізм, акмеїзм

Г кубізм, футуризм, натуралізм

Д дадаїзм, сюрреалізм, символізм

48. Герой «нової драми» — це

А «маленька людина»

Б узагальнений тип людини

В неординарна особистість

Г надлюдина

Д герой, типовий для певного середовища

49. «Магічний реалізм» характерний передусім

А літературі Західної Європи

Б англійській літературі

В літературі США та Канади

Г літературі країн Близького Сходу

Д латиноамериканській літературі

50. Інтертекстуальність є ознакою

А класицизму

Б сентименталізму

В модернізму

Г постмодернізму

Д неореалізму

Завдання 51—56 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть у таблицю. Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

51. Установіть відповідність між автором і твором.

1 Г. Гейне

2 А. Камю

3 М. Булгаков

4 О. Уайльд

А «Чума»

Б «Ляльковий дім»

В «Портрет Доріана Грея»

Г «Книга пісень»

Д «Майстер і Маргарита»

52. Установіть відповідність між літературним напрямом або течією та автором.

1 експресіонізм

2 естетизм

3 класицизм

4 сюрреалізм

А Ж. Б. Мольєр

Б А. Міцкевич

В Г. Аполлінер

Г О. Уайльд

Д А. Камю

53. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.

1 народна казка

2 новела

3 комедія

4 антиутопія

А Грегор Замза

Б пані Метелиця

В віслюк Бенджамин

Г Кай

Д Дорімена

54. Установіть відповідність між жанром і твором.

1 роман-парабола

2 повість-притча

3 хоку

4 трагедія

А «Старий і море», Е. Хемінгуей

Б «На всохлу гілку...», М. Басьо

В «Володар Мух», В. Голдінг

Г «Прометей закутий», Есхіл

Д «Іліада», Гомер

55. Установіть відповідність між цитатою і тропом, який використано в наведених рядках.

1 «Сірі тіні від хмар, мов ластівки, одна за одною пропливали по траві...» О. Уайльд «Портрет Доріана Грея». (Переклад Р. Доценка)

2 «З гори на гору добрий кінь перескакує, з пагорба на пагорб перемахує, а мілкі річки та озерця поміж ніг пропускає» «Ілля Муромець та соловей Розбійник»

3 «Але ж муки ці солодкі». Ф. Петрарка Сонет 132. (Переклад Д. Паламарчука)

4 «Не знаю, що стало зо мною, Сумує серце моє». Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною». (Переклад Л. Первомайського)

А оксиморон

Б епітет

В гіпербола

Г порівняння

Д персоніфікація

56. Установіть відповідність між датою та знаковою подією у світі літератури.

1 1819 р.

2 два перші десятиліття XX ст.

3 15 жовтня 70 р. до н. е. — 20 вересня 19 р. до н. е.

4 XIX ст.

А роки життя давньогрецького драматурга Есхіла

Б період, у якому панівними літературними напрямами були реалізм і романтизм

В «срібна доба»

Г дата публікації поеми Дж. Байрона «Мазепа»

Д роки життя Публія Вергілія Марона

У завданнях 57—60 розмістіть події у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, у таблицю, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т. д.

57. Установіть хронологічну послідовність появи напрямів модернізму.

А символізм

Б екзистенціалізм

В імпресіонізм

Г сюрреалізм

58. Установіть хронологічну послідовність написання творів.

А «Фауст», Й. В. Гете

Б «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер», Е. Т. А. Гофман

В «Життя — це сон», П. Кальдерон

Г «Червоне і чорне», Ф. Стендаль

59. Установіть правильну послідовність частин епічної поеми Гомера «Одіссея».

А «Заспів»

Б «Одіссей і кіклоп Поліфем»

В «Аед Демодок»

Г «Одіссей у Кірки»

60. Установіть хронологічну послідовність подій у повісті Кавабати «Тисяча журавлів».

А розмова Кікудзі з пані Оота про батька хлопця

Б запрошення Тікако Курімото Кікудзі на чайну церемонію

В смерть пані Оота

Г захоплення Кікудзі Фуміко після чайної церемонії