Крок до ВНЗ. Світова література. Довідник

Варіант III

Завдання 1—50 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і позначте її у бланку згідно з інструкцією.

1. Під час літературного процесу змінюються

А стилі та напрями, виражально-зображувальні системи художніх засобів, тематична та жанрова своєрідність творів тощо

Б лише імена митців та діячів культури

В ідеологічні засади літератури та імена митців та діячів культури

Г лише філософські течії, які лягають в основу літературних творів, та імена митців і діячів культури

Д лише виражально-зображувальні системи художніх засобів та імена митців та діячів культури

2. Головними героями міфів зазвичай є

А тварини, надприродні герої і боги

Б боги і люди

В боги, титани, герої і люди

Г боги, надприродні герої і люди

Д боги, люди, тварини, рослини

3. «Не плюй у джерело — ще воду братимеш з його» — це

А прислів’я

Б формула зачину фольклорної казки

В притча

Г вислів, характерний для кінцівки фольклорної казки

Д приказка

4. Відтворення оригіналу твору засобами іншої мови зі збереженням єдності змісту і форми — це

А пародія

Б інтерпретація

В переспів

Г переклад

Д ремікс

5. Казку називають донькою

А притчі

Б байки

В міфу

Г легенди

Д біблійного оповідання

6. Билини були поширені в

A VIII—X ст.

Б XIV—XV ст.

В ІХ—ХІІІ ст.

Г VIII—IX ст.

Д XV—XVІI ст.

7. В основі сюжету балади О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»

А давня легенда іншого народу

Б фрагмент західної середньовічної хроніки

В літописний переказ

Г фрагмент із давньоруської літературної пам’ятки

Д фрагмент з історичної праці історика — сучасника О. Пушкіна

8. Середньовічний рицар-поет, співець Прекрасної Дами — це

А вагант

Б трубадур

В хуглар

Г жонглер

Д мінезінгер

9. Езопова мова — це

А індивідуальний стиль Езопа

Б характерна особливість мови байок Езопа

В мораль байки

Г характерний лише для байки набір виражально-зображувальних засобів

Д алегорична мова, де думка ніби зашифрована, не висловлюється прямо

10. «Одіссея» Гомера написана

А амфібрахієм

Б гекзаметром

В анапестом

Г ямбом

Д хореєм

11. Велику роль у творчому житті Вергілія відіграла людина, ім’я якої стало уособленням того, хто матеріально допомагає діячам мистецтва.

А Август

Б Меценат

В Горацій

Г Гомер

Д Есхіл

12. Жанр, у якому доводиться або спростовується та чи інша філософська концепція або громадсько-політична позиція, ілюстрацією до якої є картини життя, намальовані у творі

А соціально-побутовий роман

Б філософська повість

В оповідання

Г трагедія

Д драма

13. Визначте жанр наведених рядків.

«Хотів би я заснути, як засинають яблука,

і спати десь далеко від цвинтарного гамору.

Хотів би я заснути, як та мала дитина,

що в чистім морі мріє собі розкраять серце».

Ф. Г. Лорка (Переклад М. Лукаша)

А бейт

Б рубаї

В танка

Г газель

Д хоку

14. У вірші Лі Бо «Печаль на яшмовому ганку» образ ганку символізує

А перехід від буденного до вічного

Б поріг, конфлікт між внутрішнім світом дівчини, в якому кохання, сум, тривога за коханого, і світом за порогом, який забрав у неї коханого

В конфлікт між необхідністю жити власним життям і бажанням залишитися вдома

Г сум за батьками, яких дівчина змушена залишати

Д цінність такого почуття як кохання

15. Головна думка вірша Ду Фу «Пісня про хліб і шовк» —

А війна відбирає в людей радість від праці

Б воїн у латах — звичайна картина у часи життя Ду Фу

В справа честі для чоловіка — показати військову звитягу, а жінці — напрясти багато шовку

Г війна — це протиприродне явище, яке не дає вирощувати хліб і шовк — основу добробуту кожного, які для народу є символами життя

Д війна надає можливість кожному чоловіку показати себе героєм

16. Основою сюжету твору доби Бароко найчастіше служить історія

А протистояння людей з різними філософськими поглядами

Б нещасливого кохання

В духовного випробування людини

Г протистояння людини і богів

Д людини-вигнанця

17. Для п’єс Кальдерона є характерним

А звернення до мотивів античної літератури

Б використання прийомів комічного

В навмисно знижені образні вислови та порівняння

Г підвищена метафоричність

Д відсутність образів і предметів, які мають алегоричне та символічне значення

18. «Висока комедія» Мольєра поєднувала в собі ознаки

А комедії та лірики

Б комедії та елементів драматичної дії

В комедії та епосу

Г комедії та трагедії

Д комедії та музичного твору

19. Гамлет, герой трагедії Шекспіра, є носієм

А ренесансних поглядів

Б церковних догм

В утопічних поглядів

Г оптимістичних поглядів на життя у дусі античності

Д середньовічних поглядів на людину та людське життя

20. Мова барокового твору

А проста, зрозуміла, народна

Б метафорична та ускладнена

В раціональна, чітка

Г тяжіє до церковної

Д позбавлена будь-яких зображувально-виражальних засобів

21. Автор «Мистецтва поетичного»

А Н. Буало

Б П. Корнель

В Ж. Б. Мольєр

Г Р. Декарт

Д Ж. Расін

22. Письменник, представник доби Класицизму, якому встановлені дві меморіальні дошки на двох вулицях, що вказують на місце будинку, де він народився

А Ж. Лафонтен

Б П. Корнель

В Н. Буало

Г Ж. Расін

Д Ж. Б. Мольєр

23. Строфа з 14 рядків (АбАб ВВгг Деедєє) — це

А терцина

Б сонет

В октава

Г онегінська строфа

Д баладна строфа

24. Творчий принцип сприйняття дійсності письменників-романтиків, який містить у собі вищу міру розчарування, песимізму, відчаю та безнадії, — це

А абсурдизм

Б космічний песимізм

В світова скорбота

Г трагізм

Д драматизм

25. Літературний напрям, в основі якого культ індивідуалізму, загострена увага до людської особистості

А сентименталізм

Б просвітницький реалізм

В просвітницький класицизм

Г романтизм

Д бароко

26. Рисами характеру Мазепи, героя поеми «Мазепа» Дж. Байрона, є

А пиха, бунтарський дух, вміння причаровувати жінок

Б міць, великий життєвий досвід, бажання першості у всьому, хвалькуватість

В міць, великий життєвий досвід, незламний бунтарський дух та нескорена воля

Г обережність, самотність, любов до небезпеки, надмірна жорстокість

Д вірність, здатність до сильних почуттів, деспотизм, схильність до зради

27. Літературознавці називають Г. Гейне представником європейського

А класицизму

Б романтизму

В реалізму

Г просвітництва

Д просвітницького реалізму

28. «Я відчуваю в душі моїй сили неосяжні», — це слова персонажа «Героя нашого часу» М. Ю. Лєрмонтова

А Печоріна

Б Казбіча

В Грушницького

Г доктора Вернера

Д Вулича

29. «Я пам’ятаю мить чудову,

Коли мені з’явилась ти,

Як привід, сповнений любов’ю.

Як геній чистий красоти» — це рядки з твору О. С. Пушкіна

А «Євгеній Онєгін»

Б «До моря»

В «Я пам’ятник собі поставив незотлінний»

Г «Я мить чудову пам’ятаю»

Д «Я вас любив»

30. Жанри, яким віддають перевагу митці ХІХ—ХХ століть, — це

А філософська повість, мораліте, сонет

Б ода, народна драма, філософська драма, ліричні жанри

В роман, повість, поема, ліричні жанри, драма

Г комедія, фарс, інтелектуальний роман, байка

Д утопія, ода, сонет, філософська повість

31. Роман, у якому основна увага автора зосереджена на злободенних соціальних питаннях і проблемах їх впливу на особистість людини

А детективний

Б інтелектуальний

В історичний

Г філософський

Д соціально-психологічний

32. Типові характери діють у типових обставинах у творах

А романтиків

Б реалістів

В класицистів

Г сентименталістів

Д представників бароко

33. Поет, якого вважають теоретиком символізму

А Ш. Бодлер

Б А. Рембо

В Г. Аполлінер

Г Ф. Г. Лорка

Д П. Верлен

34. Вірш із неримованими нерівнонаголошеними віршорядками, в якому головний акцент робиться на змісті, — це

А білий вірш

Б каліграма

В билинний вірш

Г античне віршування

Д верлібр

35. Високі гори, бездонні ущелини, густі ліси, широкі степи, безкрайні пустелі, страхітливі хащі, природа в момент бушування стихії, бурі, грози, повені або ж надприродної тиші — це пейзаж

А романтичний

Б реалістичний

В бароковий

Г казковий

Д сентименталістський

36. Письменник, естетика якого є низкою парадоксальних суджень, це —

А О. Уайльд

Б Ч. Діккенс

В М. Булгаков

Г А. Камю

Д Ф. Достоєвський

37. Поет, який радив любити «відтінок і півтон»

А Ф. Г. Лорка

Б Р. М. Рільке

В П. Верлен

Г А. Рембо

Д Г. Аполлінер

38. Заперечували «прозу життя», виділяли у житті героїчне, оспівували людину, яка протистоїть суспільству, бореться з усталеними нормами і принципами, представники

А сюрреалізму

Б естетизму

В неореалізму

Г неоромантизму

Д експресіонізму

39. Визначте збірку, у віршах якої немає розділових знаків, адже поет вважав, що «справжня пунктуація — це ритм і паузи вірша»

А «Каліграми» Г. Аполлінера

Б «Близнюк у хмарах» Б. Пастернака

В «Сезон у пеклі» А. Рембо

Г «Канте хондо» Г. Лорки

Д «Листя трави»В. Вітмена

40. «Ефект відчуження» характерний п’єсам

А Г. Ібсена

Б Б. Шоу

В Б. Брехта

Г А. Чехова

Д М. Булгакова

41. «І очі сині-сині, тужачи,

Цвітуть на березі смутнім», — цей елемент символізму має назву

А символ

Б звукопис

В сугестія

Г натяк

Д ремінісценція

42. Поняття декаданс

А пов’язується з усіма модерністськими течіями

Б пов’язується тільки з авангардистськими течіями

В пов’язується з реалістичним мистецтвом

Г пов’язується лише з ліричними жанрами

Д не пов’язується з конкретною літературною течією

43. До загальних естетичних принципів модернізму належать

А звільнення поезії від прагнення ідеального, прискіплива увага до світу людських почуттів, мистецтво поза політикою

Б оновлення застарілих художніх форм, формотворчість, формальне експериментування, збагачення системи зображувальних засобів

В створення нової поетичної мови, заперечення традиційних форм вірша, несприйняття буржуазного суспільства

Г зображення краси оточуючого світу, утвердження високої самоцінності людини, повернення до матеріального світу

Д поетизація слабкості, згасання, руйнації, мистецтво для мистецтва, зовнішня правдоподібність

44. Засновники модерністської прози в європейській літературі — це

А Ф. Кафка та М. Булгаков

Б Д. Джойс та М. Пруст

В А. Камю та Е. Хемінгуей

Г О. Уайльд та Ф. Кафка

Д М. Павич та Б. Пастернак

45. За Кафкою, у світі

А людина не бачить різниці між добром і злом

Б панує лише зло

В панує лише добро

Г панує голод і страх

Д панує досконалість та гармонія

46. У повісті Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів» природа

А контрастує з внутрішнім світом героїв

Б є лише фоном

В створює національний колорит

Г немовби співчуває героям

Д є одним із традиційних символів японської літератури

47. Відправною точкою роботи над поемою «Реквієм» А. Ахматової є

А розмова з жінкою у черзі до віконечка передач в’язниці

Б арешт сина

В арешт чоловіка

Г зустріч із товаришем, який пройшов через тортури сталінської в’язниці

Д знайомство з документом — свідченням злочинів режиму

48. Однією з провідних проблем роману А. Камю «Чума» є

А проблема гармонії людини та природи

Б проблема моральної відповідальності людини у межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір

В проблема роз’єднаності людей, самотності та відчуженості у сучасному суспільстві

Г проблема моральної відповідальності учених за наслідки наукових досліджень

Д проблема екології

49. «Старий був кощавий, виснажений, потилицю його поорали глибокі зморшки, на обличчі темніли коричневі плями нешкідливого нашкірного раку, що з’являються від сонячного проміння, відбитого тропічним морем» — це портрет

А лікаря Ріє

Б Гобсека

В старого Сантьяго

Г батька Кікудзі

Д Йована Лествічника

50. Риси еклектики, тяжінням до стилізації, цитування, переінакшення, ремінісценції, алюзії характерні

А модерністським творам

Б творам доби Романтизму

В бароковим творам

Г творам постмодерну

Д творам критичного реалізму

Завдання 51—56 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть у таблицю. Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

51. Установіть відповідність між автором і твором.

1 М. Павич

2 А. Ахматова

3 Ф. Війон

4 В. Шекспір

А «Реквієм»

Б «Міщанин-шляхтич»

В «Гамлет»

Г «Дамаскін»

Д «Балада прикмет»

52. Установіть відповідність між літературним напрямом або течією та автором.

1 бароко

2 просвітницький реалізм

3 сентименталізм

4 класичний реалізм

А молодий Гете

Б О. де Бальзак

В Д. Дефо

Г П. Кальдерон

Д Ж. Б. Мольєр

53. Установіть відповідність між жанром і персонажем твору.

1 билина

2 літературна балада

3 інтелектуальний роман

4 соціально-психологічний роман

А Кунігунда

Б сер Генрі

В Сайкс

Г Ілля Муромець

Д Робін Гуд

54. Установіть відповідність між жанром і твором.

1 літературна балада

2 історичний роман

3 новела

4 детектив

А «Айвенго», В. Скотт

Б «Перевтілення», Ф. Кафка

В «Рукавичка», Ф. Шіллер

Г «Герой нашого часу», М. Лермонтов

Д «Десять негренят», А. Крісті

55. Установіть відповідність між цитатою і тропом, який використано в наведених рядках.

1 «...як засвище на весь голос по-солов’їному, як закричить по-звіриному, і зразу ж усі маківки на теремах покривилися, віконця розсипалися, люди у дворі замертво попадали». «Ілля Муромець та Соловей Розбійник»

2 «Місяць ледь струмить Сяйво, ніби хворе...» П. Верлен «Морський образок». (Переклад М. Лукаша)

3 «...там були урвисті скелі, і ліси безлюдні, і зведені над пусткою мости, і той сліпий, великий, сірий став...» Р. Рільке «Орфей, Евридика і Гермес». (Переклад М. Бажана)

4 «Батько лорда Фермора ...Під одну химерну хвилю ...покинув дипломатичну службу, образившись, коли йому не запропонували посольства в Парижі — посади, що на неї він буцімто мав повне право з огляду на своє походження і безділля, на добірний стиль своїх донесень і безмежну пристрасть до насолод». О. Уайльд «Портрет Доріана Грея». (Переклад Р. Доценка)

А іронія

Б метафора

В епітет

Г порівняння

Д гіпербола

56. Установіть відповідність між датою та знаковою подією у світі літератури.

1 15 січня 1622 р. — 17 лютого 1673 р.

2 XII ст.

3 межа ХІХ—ХХ ст.

4 21 грудня 1879 р.

А роки життя і творчості Ж. Б. Мольєра

Б час створення «Пісні про Роланда»

В прем’єра драми Г. Ібсена «Ляльковий дім»

Г роки життя Й. В. Гете

Д час формування основних принципів «нової драми»

У завданнях 57—60 розмістіть події у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, у таблицю, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т. д.

57. Установіть хронологічну послідовність появи жанрових різновидів роману.

А історичний роман

Б рицарський роман

В роман-парабола

Г інтелектуальний роман

58. Установіть хронологічну послідовність написання творів.

А «Пригоди Олівера Твіста», Ч. Діккенс

Б «Злочин і кара», Ф. Достоєвський

В «Гамлет», В. Шекспір

Г «Книга пісень», Ф. Петрарка

59. Установіть правильну послідовність частин епічної поеми Гомера «Іліада».

А «Заспів»

Б «Двобій Ахілла і Гектора»

В «Щит Ахілла»

Г «Пріам у Ахілла»

60. Установіть хронологічну послідовність подій у героїчному епосі «Пісня про Роланда».

А змова Ганелона та Марсілія

Б наказ Карла Великого захищати ар’єргард війська франків Роланду

В пропозиція Роланда послати до Марсілія свого вітчима

Г смерть Роланда