Крок до ВНЗ. Світова література. Довідник

ЗНО: Тренувальні вправи

Розділ II

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

Варіант I

Завдання 1-50 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну відповідь і позначте її у бланку згідно з інструкцією.

1. Ознаками літературного процесу є

А безперервність, складність, іноді суперечливість, єдині норми загальнолюдського світового розвитку

Б безперервність, складність, іноді суперечливість, перевага деяких особливостей окремих національних літератур над іншими

В безперервність, складність, відсутність суперечностей, єдині норми загальнолюдського світового розвитку

Г тимчасові зупинки у розвитку, спричинені соціальними катаклізмами, складність, відсутність суперечностей, єдині норми загальнолюдського світового розвитку

Д більш швидкий розвиток, порівняно з іншими, окремих національних літератур, складність, іноді суперечливість, єдині норми загальнолюдського світового розвитку

2. Міф — це

А різновид фантастичної казки

Б жанр античної літератури

В розповіді про богів

Г тип світогляду стародавньої людини

Д загальна назва фантастичних творів

3. Прислів’я відрізняється від приказки

А закінченістю думки, повчальним змістом, двочастинною композицією

Б влучністю, більшим обсягом, одночастинною композицією

В наявністю порівняння, одночастинною композицією, відсутністю повчання

Г незакінченістю думки, повчальним змістом, двочастинною композицією

Д відсутністю порівнянь, переносного значення, повчання

4. Фольклорній казці не властива така риса, як

А поєднання негативних та позитивних рис в одному герої

Б наявність зачину, основної частини та кінцівки

В наявність «магічних цифр» — 3, 7, 12

Г трикратні повтори

Д колективний автор

5. Визначте ознаку, що не властива літературній казці

А кожна казка має певного автора

Б у казці можуть бути точні вказівки на час і місце дії

В герої та події наближені до реального життя

Г існує у письмовій формі

Д ділення на типи: фольклорна, побутова, про тварин

6. Серед художніх засобів, що характерні для билини, найчастіше вживаються

А постійні епітети, синекдоха, метонімія, оксиморон

Б постійні епітети, антитези, слова зі зменшувально-пестливими суфіксами, градація

В постійні епітети, повтори, гіпербола, слова зі зменшувально-пестливими суфіксами

Г постійні епітети, паралелізм, метафора, іронія

Д постійні епітети, анафора, сатира, літота

7. Серед названих балад фольклорною є

А «Вільшаний король»

Б «Рукавичка»

В «Смерть матері Юговичів»

Г «Пісня про віщого Олега»

Д «Балада прикмет»

8. Визначте художній прийом, використаний у «Баладі прикмет» Ф. Війона:

Я знаю — мухи гинуть в молоці,

Я знаю добру і лиху годину,

Я знаю — є співці, сліпці й скопці,

Я знаю по голках сосну й ялину,

Я знаю, як кохають до загину,

Я знаю чорне, біле і рябе,

Я знаю, як Господь створив людину,

Я знаю все й не знаю лиш себе.

А алітерація

Б анафора

В алюзія

Г рефрен

Д алегорія

9. Обов’язковими для байки є наявність

А алегорії, фантастики, сатиричного спрямування твору, символічних персонажів

Б алегорії, гротеску, сатиричного спрямування твору, обов’язкової рими

В алегорії, моралі, сатиричного спрямування твору, прозової розповіді

Г героя, якого легко впізнати, сатиричного спрямування твору, перемоги позитивного героя над негативним, моралі

Д алегорії, моралі, сатиричного спрямування твору, символічних персонажів

10. Для епічної поеми властиві такі риси, як

А масштабність зображуваних подій, наявність серед персонажів лише вигаданих героїв, організація сюжету навколо центрального образу

Б масштабність зображуваних подій, наявність серед персонажів відомих історичних, міфологічних або легендарних героїв, організація сюжету навколо центрального образу

В масштабність зображуваних подій, наявність серед персонажів відомих історичних, міфологічних або легендарних героїв, фабула будується у залежності від хронологічної послідовності подій

Г масштабність зображуваних подій, блискавична розв’язка, фабула будується у залежності від хронологічної послідовності подій

Д використання порівнянь, наявність серед персонажів лише міфологічних героїв, фабула будується поза залежністю від хронологічної послідовності подій

11. Головний конфлікт епічної поеми Вергілія «Енеїда» між

А троянцями та греками

Б обов’язком та особистими інтересами

В Юпітером та Енеєм

Г Енеєм та його командою

Д Енеєм та Дідоною

12. Персонаж, який є героєм Середньовічного героїчного епосу, це

А Одіссей

Б Ганелон

В Дідона

Г віщій Олег

Д Робін Гуд

13. Визначте жанр наведених рядків:

Цей гордий небосхил, байдужий лиходій,

Ще жодному із нас не підживляв надій:

Де знайде зігнуту під тягарем людину,

Іще один тягар він накидає їй.

А газель

Б рубаї

В притча

Г бейт

Д хоку

14. Вірші якого автора порівнюють з малюнками пером?

А Мацуо Басьо

Б Лі Бо

В Омар Хайям

Г Ду Фу

Д Сапфо

15. Серед поданих художніх образів «вічний» образ

А Сехизмундо

Б аббата Шелана

В Дон Кіхота

Г Лікаря Ріє

Д Поліфема

16. Драматичний твір — це

А «Балада про чорну тугу» Ф. Гарсіа Лорка

Б «Чума» А. Камю

В «Життя Галілея» Б. Брехта

Г «П’яний корабель» А. Рембо

Д «Червоне і чорне» Ф. Стендаля

17. Культ служіння «прекрасній дамі» характерний

А античній літературі

Б літературі доби Відродження

В літературі романтизму

Г літературі доби Середньовіччя

Д літературі класицизму

18. Рисами ренесансного світосприйняття у «Божественній комедії» Данте є

А захист подружньої зради, самогубства, заперечення потойбічного життя

Б гуманізм, відсутність абстрактного моралізування, емоційно забарвлене ставлення поета до створених ним образів

В зображення сучасників і видатних людей минулого, заперечення потойбічного життя, наявність авторської позиції щодо подій та героїв

Г гуманізм, абстрактне моралізування, емоційно забарвлене ставлення поета до створених ним образів

Д гуманізм, абстрактне моралізування, відсутність авторської позиції щодо подій та створених ним образів

19. Слово «бароко» у перекладі з італійської означає

А зроблений з мушлі, фантастичний, суперечливий

Б примхливий, дивний, неправильний

В нереальний, ілюзорний, вигаданий

Г самотній, трагічний, нетривкий

Д примхливий, казковий, фантастичний

20. Класицизм орієнтувався на літературу

А античності

Б раннього Середньовіччя

В Просвітництва

Г бароко

Д пізнього Середньовіччя

21. Художні напрями Просвітництва — це

А класичний реалізм, сентименталізм, романтизм

Б бароко, просвітницький реалізм, сентименталізм

В класичний реалізм, сентименталізм, бароко

Г класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм

Д просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм

22. Письменником, який став одним з управителів герцогства і зумів зберегти при цьому внутрішню незалежність, був

А Ф. Шіллер

Б І. В. Гете

В Д. Свіфт

Г Вольтер

Д Д. Дефо

23. Філософську основу романтизму було створено в

А Італії

Б Франції

В Німеччині

Г Англії

Д Росії

24. В основі поеми «Мазепа» Дж. Байрона —

А історичні події та спогади сучасників

Б авторська вигадка

В історичні події та романтичний міф

Г історичні події та авторська вигадка

Д романтичний міф

25. Провідним мотивом «Кримських сонетів» А. Міцкевича є

А захоплення кримською природою

Б конфлікт непересічної особистості і суспільства

В оспівування боротьби за незалежність

Г туга за батьківщиною

Д розповідь про визначні події з історії Криму

26. Особливістю строфічної будови «Євгенія Онєгіна» О. С. Пушкіна є

А два катрени, два терцети, двовірш

Б три чотиривірша, послідовно написані з використанням перехресної, парної, а потім кільцевої рими, та один двовірш, у якому рядки римуються між собою

В три катрени, двовірш

Г терцина

Д октава

27. Головна думка вірша М. Лєрмонтова «Гірські вершини» —

А духовна єдність людини і природи, яка стає притулком для стомленої життям людини

Б людина повинна постійно шукати своє місце в світі

В порятунок від тягот життя людина знайде лише після смерті

Г стомлена тяготами життя людина знайде порятунок лише поза межами суспільства

Д людина прагне спокою, але він — недосяжний

28. «Мало сказати: він служив ревно, — ні. Він служив з любов’ю» — це характеристика

А аббата Шелана («Червоне і чорне», Ф. Стендаль)

Б Мармеладова («Злочин і кара», Ф. Достоєвський)

В Дервіля («Гобсек», О. Де Бальзак)

Г Акакія Акакієвича Башмачкіна («Шинель», М. Гоголь)

Д Порфирія Петровича («Злочин і кара», Ф. Достоєвський)

29. Риса, що не властива реалістичному творові, — це

А характер і вчинки героя пояснюються його соціальним походженням та становищем, умовами повсякденного життя

Б правдиве, конкретно-історичне, всебічне зображення типових подій і характерів у типових обставинах при правдивості деталей

В орієнтація на інтуїцію

Г перевага епічних, прозових жанрів у літературі, послаблення ліричного струменя мистецтва

Д вирішення проблем на основі загальнолюдських цінностей

30. Поет, ім’я якого стало символом світового поетичного авангарду після 4 років творчості у 16-20-річному віці, — це

А Ш. Бодлер

Б А. Рембо

В Г. Аполлінер

Г Ф. Г. Лорка

Д П. Верлен

31. «У мене є лише один центральний образ — узагальнена людська особистість, типізована через самого себе» — так визначив центрального героя своєї творчості

А Ш. Бодлер

Б П. Верлен

В Р. М. Рільке

Г Гійом Аполлінер

Д Волт Вітмен

32. Роман, який дослідники вважають ідеальним прикладом парадоксальної фабули, — це

А «Портрет Доріана Грея» О. Уайльда

Б «Пригоди Олівера Твіста» Ч. Діккенса

В «Майстер і Маргарита» М. Булгакова

Г «Чума» А. Камю

Д «Злочин і кара» Ф. Достоєвського

33. Програмовий вірш П. Верлена, який став маніфестом символістів, це —

А «Осіння пісня»

Б «Сонце на спаді»

В «Поетичне мистецтво»

Г «Так тихо серце плаче»

Д «Нічне враження»

34. «Хворою» і «продажною» називав свою музу

А Г. Аполлінер

Б П. Верлен

В А. Рембо

Г Ш. Бодлер

Д В. Вітмен

35. Збірка «Каліграми» належить

А Г. Аполлінеру

Б Б. Пастернаку

В А. Рембо

Г Г. Лорці

Д В. Вітмену

36. Твір Г. Ібсена «Ляльковий дім» за жанром

А філософська драма

Б трагедія

В соціально-психологічна драма

Г мелодрама

Д трагікомедія

37. Модернізму характерні такі ідеї:

А відчуття хиткості світу, розчарування, песимізму, людиною володіють великі пристрасті, вона глибоко незадоволена дійсністю, здатна на незвичайні дії

Б дійсність неприваблива, зображується з позицій біологізму, характер людини залежить від спадковості

В світ розколотий, існування не має виправдання, людина самотня, не знаходить підтримки

Г суспільство може бути досконалим лише тоді, коли підкоряється законам і правилам, виховує у громадян шанобливе ставлення до держави та її очільника, людина живе за законами розуму, приборкує в собі пристрасті

Д характер людини осмислюється в її соціальній обумовленості, розкривається в ретельно досліджених, достовірно зображених суспільних обставинах, дійсність піддається критичному аналізу

38. До раннього модернізму у літературі XIX ст. належать такі течії:

А футуризм, натуралізм, неоромантизм

Б символізм, експресіонізм, імажинізм

В імпресіонізм, сюрреалізм, кубізм

Г екзистенціалізм, символізм, імпресіонізм

Д символізм, імпресіонізм, неоромантизм

39. Авангардом «срібного століття» став

А символізм

В імажинізм

Б футуризм

Г акмеїзм

Д кубофутуризм

40. Визначте особливість композиції психологічного есе Д. Джойса «Джакомо Джойс».

А твір має дзеркальну композицію

Б твір складається з низки фрагментів

В твір є зразком парадоксальної фабули

Г у творі застосовано прийом обрамлення

Д твір побудовано у формі діалогу

41. Ідея сонету Рільке «Ось дерево звелось»:

А Орфей — зразок митця

Б сили мистецтва величезні

В починається нова ера у духовному розвитку людства

Г мистецтво не здатне повернути цьому світові гуманістичний зміст

Д світ природи — досконалий та гармонійний

42. У збірці віршів Г. Лорки «Канте хондо» кохання постійно веде боротьбу з

А суспільними правилами та законами

Б недовірою та зрадою

В розлукою

Г смертю

Д людською жорстокістю

43. Конфлікт вірша А. Блок «Незнайома» між

А мрією та дійсністю

Б поетом та відвідувачами трактиру

В світом обивателів та поетом

Г містичним ідеалом жіночої краси та реальною жінкою з трактиру, яка трансформується в цей ідеал в уяві поета

Д сприйняттям життя поетом у тверезому стані та стані сп’яніння

44. Елементами акмеїзму, що характерні поезії А. Ахматової, є

А складні метафори, образи-символи, «матеріалізація почуттів»

Б ясність, чіткість, прозорість образів

В широке використання засобів художньої виразності, звернення до образів минулих епох, аполітичність

Г увага до світу людських почуттів, експерименти з художньою формою, «проста», свіжа художня мова, урбанізм

Д велика кількість неологізмів, зображення краси навколишнього світу, зображення світу речей

45. Головним смисловим навантаженням образу хреста у вірші Б. Пастернака «Зимова ніч» є

А захист людини вищими силами від негараздів життя

Б любов, якою зігріте людське життя

В ідея одухотвореної особистості

Г покірність людини долі

Д зустріч чоловіка і жінки на перехресті життя

46. Б. Брехт — засновник

А театру абсурду

Б епічного театру

В драми ідей

Г театру антиутопії

Д епічної драми

47. Головна думка роману А. Камю «Чума» —

А людина може тільки спостерігати перебіг подій, але нічого змінити не може

Б не можна засуджувати людину, яка живе в абсурдному світі, за спроби уникнути контактів із ним

В людина, яка живе в абсурдному світі, не повинна підкорятися злу, незважаючи на його одвічність

Г перед обличчям нездоланного зла людина слабка і беззахисна

Д фашизм подібний до пандемії

48. Твір Е. Хемінгуея «Старий і море» за жанром

А роман

Б новела

В оповідання

Г лірична повість

Д повість-притча

49. Провідна ідея повісті Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів» —

А захист чайної церемонії від вульгаризації її сучасністю

Б гармонія людини і природи зруйнована

В людина суперечлива: вона поєднує в собі і потворність, і красу

Г ідея наступності поколінь, неперервного зв’язку минулого, сьогодення і майбутнього

Д мрія про щастя недосяжна

50. Рисами постмодернізму в оповіданні М. Павича «Дамаскін» є

А схожі на барокові розгорнуті метафори, каталогізація, показ зв’язків психології героя з оточуючим середовищем

Б захоплення красою людського тіла, «плетення словес», створення твору за типовою для оповідання композицією

В відтворення місцевого колориту, утвердження єдності особистості та суспільства, багатошаровість твору

Г гра письменника з текстом і читачем, «віртуальний історизм», парадоксальні портрети

Д широке використання казково-фантастичних елементів, віра в царство розуму, використання релігійних образів

Завдання 51—56 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть у таблицю. Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей.

51. Установіть відповідність між автором та твором.

1 Гомер

2 Данте Аліг’єрі

3 Е. Т. А. Гофман

4 Бертольд Брехт

А «Крихітка Цахес на призвістко Циннобер»

Б «Життя Галілея»

В «Божественна комедія»

Г «Одіссея»

Д «Енеїда»

52. Установіть відповідність між літературним напрямом або течією та автором.

1 символізм

2 реалізм

3 екзистенціалізм

4 акмеїзм

А Ч. Діккенс

Б А. Ахматова

В А. Камю

Г Ш. Бодлер

Д Г. Аполлінер

53. Установіть відповідність між жанром та персонажем твору.

1 поема

2 міф

3 трагедія

4 повість

А Гамлет

Б Ясон

В Акакій Акакієвич Башмачкін

Г Мазепа

Д Ленський

54. Установіть відповідність між жанром та твором.

1 роман

2 повість

3 філософська драма

4 роман у віршах

А «Гобсек», О. де Бальзак

Б «Євгеній Онєгін», О. С. Пушкін

В «Злочин і кара». Ф. М. Достоєвський

Г «Міщанин-шляхтич», Ж. Б. Мольєр

Д «Життя — це сон», П. Кальдерон

55. Установіть відповідність між цитатою та тропом, який використано в наведених рядках.

1 «І сумно тягне він приборкане крило». Ш. Бодлер «Альбатрос». (Переклад М. Терещенко)

2 «Вона — вже корінь...» Р. Рільке «Орфей, Еврідіка і Гермес». (Переклад М. Бажана)

3 «Все далі й далі, мов бродяга той, піду, З Природою, немов, із жінкою, щасливий». А. Рембо «Відчуття». (Переклад Г. Кочура)

4 «Щоб небо та було дитям маленьким, жасмин би мав півночі у полоні...» Федеріко Гарсія Лорка «Касида про сон під зорями». (Переклад М. Лукаша)

А алегорія

Б епітет

В метафора

Г порівняння

Д персоніфікація

56. Установіть відповідність між датою та визначною подією у світі літератури.

1 V ст. нашої ери

2 4 липня 1855 року

3 1918—1922 рр.

4 1674 рік, Франція

А перша хвиля еміграції письменників та діячів культури після революції 1917 року

Б дата народження драматурга Ж. Б. Мольєра

В початок розвитку національних літератур після падіння Римської імперії

Г вихід твору Н. Буало «Мистецтво поетичне», який заклав основи поетики класицизму

Д вихід друком книжки В. Вітмена «Листя трави», яка відіграла важливу роль у подальшому розвитку світової поезії

У завданнях 57—60 розмістіть події у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначено події, у таблицю, причому перша подія повинна відповідати цифрі 1, друга — цифрі 2 і т. д.

57. Установіть хронологічну послідовність літературно-історичних діб.

А Середньовіччя

Б Бароко

В Античність

Г Відродження

58. Установіть хронологічну послідовність написання творів.

А «Дон Кіхот», Мігель де Сервантес Сааведра

Б «Перевтілення», Ф. Кафка

В «Життя — це сон», П. Кальдерон

Г «Ляльковий дім», Г. Ібсен

59. Установіть правильну послідовність окремих частин роману М. Лєрмонтова «Герой нашого часу».

А «Княжна Мері»

Б «Тамань»

В «Бела»

Г «Фаталіст»

60. Установіть хронологічну послідовність подій у повісті М. Гоголя «Шинель».

А запрошення на іменини до чиновника — колеги Акакія Акакієвича Башмачкіна

Б у героя відбирають шинель на темній вулиці

В рішення придбати нову шинель

Г Акакій Акакієвич Башмачкін нападає на генерала і забирає у нього шинель