Крок до ВНЗ. Географія. Довідник

Крок до ВНЗ. Географія. Довідник

Основною метою складання комплексного довідника «Географія» є якісна та ґрунтовна підготовка учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання. З цією метою нами було розроблено цілий комплекс завдань, які допоможуть учневі не тільки закріпити теоретичні знання, отримані під час проходження шкільного курсу, але й засвоїти необхідні для успішного складання ЗНО предметні уміння та навички.

Теоретичний матеріал, поданий у посібнику, цілком відповідає чинній програмі 11-річної школи, затвердженій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, у ньому зібрані всі основні розділи та теми, саме тому комплексний довідник доцільно буде також використовувати як помічник у підготовці до державної підсумкової атестації, тематичного оцінювання або уроку.

Книга «Географія. Комплексний довідник» складається з чотирьох розділів, які є базовими для набуття необхідних предметних знань та умінь.

Посібник може бути корисним не тільки старшокласникам, але й випускникам попередніх років, які в цьому році бажають вступити до вищого навчального закладу, а також вчителям геграфії.

Розділ I. Повний курс географії

Загальна географія

Географія — наука про Землю. Розвиток географічних досліджень

Земля в космічному просторі

Розвиток уявлень про форму та розміри Землі

Види руху Землі та їх наслідки

Місцевий і поясний час, годинні пояси

Способи зображення Землі

Елементи градусної сітки

Географічна оболонка та її складові

Літосфера. Будова Землі, земної кори. Внутрішні процеси в літосфері

Атмосфера і клімат

Гідросфера. Води Світового океану та суходолу

Біосфера та ґрунт

Географічна оболонка

Географія материків і океанів

Поняття «материк», «частина світу»

Населення. Політична карта Євразії

Європа

Азія

Північна Америка

Південна Америка

Африка

Австралія

Антарктида

Сім чудес світу

Храм Артеміди в Ефесі

Колос Родоський

Мавзолей у Галікарнасі

Александрійський маяк

Велика піраміда в Гізі

Висячі сади Вавилона

Статуя Зевса в Олімпії

Географія України

Фізична географія України. Загальні відомості про Україну, географічне положення

Фізична географія України. Рельєф, тектоніка, геологічна будова, мінерально-сировинні ресурси

Фізична географія України. Кліматичні умови та ресурси

Фізична географія України. Внутрішні води та водні ресурси

Фізична географія України. Ґрунти. Рослинність. Тваринний світ

Фізична географія України. Природно-територіальні комплекси (ПТК) України, фізико-географічне районування

Фізична географія України. Особливості природних зон України

Економічна та соціальна географія України. Географічне положення України на карті світу

Економічна та соціальна географія України. Адміністративно-територіальний устрій України

Економічна та соціальна географія України. Населення України

Економічна та соціальна географія України. Господарство України

Економічна та соціальна географія України. Географія окремих галузей промисловості України

Агропромисловий комплекс України. Структура агропромислового виробництва

Агропромисловий комплекс України. Умови і чинники розвитку та розміщення галузей АПК

Агропромисловий комплекс України. Сучасний стан та характер розміщення галузей АПК України

Агропромисловий комплекс України. Соціальна сфера

Агропромисловий комплекс України. Транспортний комплекс України

Агропромисловий комплекс України. Зовнішньоекономічна діяльність України

Агропромисловий комплекс України. Економічне районування України

Економічна і соціальна географія світу

Предмет економічної і соціальної географії світу. Історико-географічні регіони світу. Сучасна політична карта світу

Географія населення світу

Географія світових природних ресурсів

Світове господарство

Географія промисловості світу

Географія сільського господарства світу

Географія світового транспорту

Міжнародні економічні зв'язки

Глобальні проблеми людства

Розділ II. Матеріали для поглибленого вивчення курсу географії

Геофізичні процеси та явища

Рух Землі

Геофізичні поля Землі

Літосфера

Загальні відомості про мінерали та гірські породи

Процеси ґрунтоутворення

Історія розвитку земної кори

Гідросфера

Розподіл води на Земній кулі та водний баланс. Водні ресурси та їх використання

Фізико-хімічні властивості води

Структура водних ресурсів суходолу

Льодовики, їх утворення і типи

Атмосфера

Склад атмосфери

Поділ атмосфери на шари

Класифікація та короткий опис основних форм і видів хмар

Класифікація та коротка характеристика опадів

Природно-територіальні комплекси

Поняття про ПТК і ландшафт

Основні компоненти та їх роль у формуванні ПТК

Функціонування, динаміка і розвиток ландшафтів

Розділ III. Схеми і таблиці. Географія

Загальна географія

Земля — планета Сонячної системи

Земля на плані та карті

Географічна оболонка та її складові

Географія материків та океанів

Материки

Африка

Австралія

Антарктида

Південна Америка

Північна Америка

Євразія

Океани

Фізична географія України

Тектонічна будова України

Рельєф України

Клімат України

Внутрішні води України

Ґрунти і земельні ресурси

Рослинний покрив

Тваринний світ

Ландшафти і фізико-географічне районування

Економічна і соціальна географія України

Україна на карті світу

Населення України

Господарство України

Економічне районування України

Економічна і соціальна географія світу

Формування сучасної політичної карти світу

Загальна економіко-географічна характеристика світу

Населення світу

Світові природні ресурси

Світове господарство

Географія світового транспорту

Глобальні проблеми людства

Регіони та країни світу

Країни Західної Європи

Країни Євразії

Країни Азії

Країни Північної Америки

Країни Латинської Америки

Країни Африки

Австралія

Індекс розвитку людського потенціалу

Розділ IV. ЗНО: тренувальні вправи

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Правильні відповіді до тренувальних варіантів

Додатки

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3