Загальна біологія. Збірник задач

Передмова

Одним з найважливіших факторів, що забезпечують засвоєння учнями матеріалу з біології, є вміння розв’язувати задачі. Воно є об’єктивним критерієм оцінки глибини засвоєння матеріалу. Практичне застосування здобутих теоретичних знань під час розв’язування задач сприяє розвиткові логічного мислення, творчому, аналітичному підходу до вирішення різних проблем, що особливо важливо для тих, хто в майбутньому готується працювати в галузі медицини, екології, біології.

Збірник містить 1000 задач, його структура та зміст відповідають чинній програмі для профільних класів та підручнику з біології для випускних класів ліцеїв, коледжів, гімназій природничого профілю та класів загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології. Більшість задач пройшли апробацію під час проведення автором занять з біології в Галицькому коледжі та в педагогічному ліцеї м. Тернополя.

Збірник задач охоплює наступні розділи біології: молекулярна біологія, обмін речовин і енергії, фотосинтез та хемосинтез, екологічні задачі, визначення геологічного віку палеонтологічних залишків і особливо широко — генетику. Кожному типу задач передують теоретичні відомості та рекомендації щодо їх розв’язання, що дає змогу оперативно провести повторення відповідного теоретичного матеріалу, звернути увагу на суттєві моменти в ньому.

Збірник задач є корисним не лише для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, але й для абітурієнтів, студентів біологічних спеціальностей коледжів, вчителів біології, викладачів, а також для широкого кола читачів, які бажають розширити та поглибити свої знання з біології.

Автор буде вдячний усім, хто висловить свої критичні зауваження та надішле їх на адресу редакції.

На допомогу тим, хто розв’язує задачі з біології

У науковій літературі поняття «задача» тлумачать по-різному. У широкому розумінні біологічною задачею називають проблему, яку розв’язують за допомогою логічних умовиводів, математичних дій, біологічного експерименту на основі понять, законів і методів біології. У вузькому розумінні задачею в біології називають абстрактну модель реального біологічного явища, у якій на основі наявної інформації треба знайти відсутню, використовуючи знання теорії та методики.

Кожна біологічна задача складається з таких основних частин: умови задачі й запитання, на яке необхідно дати відповідь. Крім того, у ній обов’язково є певна система взаємозв’язків, що поєднують шукане з даними і дані між собою. Характер цих зв’язків визначає структуру задачі та способи можливих її розв’язань.

У процесі розв’язування будь-якої задачі виділяють певні етапи.

1. Аналіз задачі. Це — процес прочитання й осмислення, під час якого слід визначити: до якого розділу чи теми належить задача, про що йдеться в її умові, чи достатньо даних для знаходження невідомої величини, у чому полягає суть запитання? З метою глибшого осмислення задачі можна переформулювати її умову або встановити зв’язок між даною задачею та вже розв’язаними (аналогічними) із цього ж розділу чи теми.

2. Скорочений запис умови. Запишіть, що дано і що необхідно знайти (за допомогою встановлених умовних позначень). Невідомі величини позначте через х або фенотипні радикали. Схематичний запис умови задачі полегшує пошук зв’язків між відомими й невідомими величинами.

3. Пошук способу розв’язання задачі. Як правило, будь-яку задачу можна розв’язати кількома способами. Особливо це стосується біологічних задач, під час розв’язування яких необхідно враховувати різноманітні фактори: генотип, фенотип, умови середовища, структуру популяцій тощо. Якщо зміст задачі пов’язаний з певними формулами, законами, гіпотезами, теоріями, уважно проаналізуйте висновки, що з них випливають, оскільки не завжди математично правильний результат буде правильним з точки зору біології.

4. Розв’язування задачі. Розв’язуйте задачу поетапно, стисло формулюйте ключові запитання кожного етапу. Якщо на якомусь з етапів виникли труднощі, перевірте, чи всю інформацію з умови задачі використано. Ретельно перевіряйте також результати розрахунків: помилка на проміжному етапі призведе до неправильної кінцевої відповіді. За необхідності оберіть інший спосіб розв’язування.

5. Завершальний етап. Перевірте правильність розв’язання в цілому, сформулюйте і запишіть остаточну відповідь.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст