Хімія. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА

Хімія. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного тестування. Він містить теоретичний матеріал, поданий відповідно до чинної програми з хімії для закладів загальної середньої освіти та програми ЗНО; приклади розв’язання типових задач; тематичні тестові завдання, завдання сертифікаційних робіт 2018 та, 2019 років.

Для старшокласників, абітурієнтів, учителів хімії.

Передмова

Розділ І. Загальна хімія

1. Основні хімічні поняття. Речовина

1.1. Предмет хімії

1.2. Речовина

1.3. Хімічні символи і формули

1.4. Валентність

1.5. Прості та складні речовини. Алотропія

1.6. Відносні атомна, молекулярна, формульна маси

1.7. Кількість речовини, молярна маса

1.8. Закон Авогадро. Молярний об'єм газу. Об’ємні відношення газів у реакціях

Приклади розв’язування типових задач. Основні хімічні поняття. Речовина

Тести. Основні хімічні поняття. Речовина

2. Будова атома

2.1. Склад атома. Нуклон, число протонів, нуклонне число

2.2. Нукліди, ізотопи

2.3. Радіоактивність

2.4. Електрон. Електронні шари

Приклади розв’язування типових задач. Будова атома

3. Періодичний закон і періодична таблиця хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Періодичний закон і періодична таблиця хімічних елементів Д. І. Менделєєва

3.1. Основні закономірності зміни властивостей елементів

Тести. Періодичний закон і періодична таблиця хімічних елементів Д. І. Менделєєва

4. Хімічний зв’язок

4.1. Поняття про електронегативність елемента

4.2. Атомний радіус

4.3. Ковалентний зв’язок

4.4. Гібридизація електронних орбіталей

4.5. Сигма- і пі-зв’язок

4.6. Найважливіші характеристики ковалентного зв’язку

4.7. Йонний, металічний і водневий зв’язки

4.8. Кристалічні та аморфні речовини

Приклади розв’язування типових задач. Хімічний зв’язок

Тести. Хімічний зв’язок

4.9. Ступінь окиснення

Приклади розв’язування типових задач. Хімічний зв’язок

5. Хімічна реакція

5.1. Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння

5.2. Атомно-молекулярне вчення. Закони збереження маси речовин, сталості складу речовин

5.3. Типи хімічних реакцій

5.4. Енергетика хімічних реакцій. Тепловий ефект реакції

Приклади розв’язування типових задач (розрахунки за термохімічними рівняннями). Хімічна реакція

5.5. Окисно-відновні реакції

5.6. Написання рівнянь окисно-відновних реакцій

Приклади розв’язування типових завдань. Хімічна реакція

5.7. Типи окисно-відновних реакцій

5.8. Швидкість хімічної реакції. Каталізатор

5.9. Оборотність хімічних реакцій

Приклади розв’язування типових задач. Хімічна реакція

Тести. Хімічна реакція

6. Суміші речовин. Розчини

6.1. Чисті речовини та суміші

6.2. Суміші, їхні типи, назви, склад, методи розділення

6.3. Розчини

Приклади розв’язування типових задач. Суміші речовин. Розчини

6.4. Будова молекули води. Водневий зв’язок між молекулами води

6.5. Сольвати, гідрати, кристалогідрати. Теплові ефекти, які супроводжують процес

6.6. Електролітична дисоціація

6.7. Властивості кислот, основ і солей з погляду теорії електролітичної дисоціації

6.8. Дисоціація води. Водневий показник

6.9. Забарвлення індикаторів

6.10. Реакції в розчинах електролітів. Складання молекулярних і йонно-молекулярних рівнянь

Приклади розв’язування типових задач. Суміші речовин. Розчини

6.11. Гідроліз солей як окремий випадок реакцій йонного обміну у водних розчинах електролітів

Приклади розв’язування типових задач. Суміші речовин. Розчини

6.12. Ряд електрохімічних потенціалів металів

6.13. Електроліз

Тести. Суміші речовин. Розчини

Розділ II. Неорганічна хімія

7. Основні класи неорганічних сполук

7.1. Оксиди

7.2. Основи

7.3. Кислоти

7.4. Солі

7.5. Амфотерні сполуки

7.6 Генетичні зв’язки між класами неорганічних речовин

Приклади розв'язування типових задач. Основні класи неорганічних сполук

Тести. Основні класи неорганічних сполук

8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

8.1. Загальні відомості про металічні елементи та метали

8.2. Елементи головної підгрупи І групи

8.3. Металічні елементи головної підгрупи II групи

8.4. Алюміній

8.5. Ферум

Тести. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

9.1. Гідроген

9.2. Елементи VIIA групи (галогени)

9.3. Елементи VIA групи

9.4. Елементи VA групи

9.5. Елементи IVА групи

Тести. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

Розділ IIІ. Органічна хімія

10. Теоретичні основи органічної хімії

10.1. Найважливіші елементи-органогени, природні та синтетичні органічні сполуки

10.2. Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова (1861 р.)

10.3. Формули в органічній хімії

10.4. Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук

10.5. Класифікація органічних речовин

10.6. Гомологічний ряд

10.7. Функціональна група

10.8. Ізомерія

10.9. Типи реакцій в органічній хімії

11. Вуглеводні

11.1. Алкани

11.2. Речовини з подвійними зв’язками (алкени, алкадієни)

11.3. Алкіни

11.4. Арени

11.5. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

11.6. Детонаційна стійкість бензину

11.7. Отримання рідкого пального з вугілля та альтернативних джерел

Тести. Вуглеводні

12. Оксигеновмісні органічні сполуки

12.1. Спирти

12.2. Феноли

12.3. Альдегіди

12.4. Карбонові кислоти

12.5. Естери. Жири

Тести. Оксигеновмісні органічні сполуки

12.6. Вуглеводи

Тести. Вуглеводи

13. Нітрогеновмісні органічні сполуки

13.1. Нітросполуки

13.2. Аміни

13.3. Амінокислоти

13.4. Білки

Тести. Нітрогеновмісні органічні сполуки

14. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі

14.1. Основні поняття хімії високомолекулярних сполук

14.2. Класифікація високомолекулярних сполук

14.3. Способи синтезу високомолекулярних речовин

14.4. Властивості полімерів

14.5. Значення полімерів у суспільному господарстві та побуті. Поняття про синтетичні волокна

14.6. Екологічні аспекти виробництва, зберігання, транспортування і застосування органічних сполук

Зовнішнє незалежне оцінювання

Зовнішнє незалежне оцінювання

Завдання сертифікаційної роботи з хімії 2018 р. (зошит 1)

Завдання сертифікаційної роботи з хімії 2019 р. (зошит 1)

Додатки

Відповіді до тематичних тестових завдань і сертифікаційних робіт 2018, 2019 років