Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Транспорт речовин через мембрани

Пасивний транспорт — це проста й полегшена дифузія (від лат. diffusio — розповсюдження, поширення, розтікання).

Проста (нейтральна) дифузія забезпечує пропускання йонів або дрібних молекул (O2, Н2О, CO2) зі швидкістю, пропорційною градієнту концентрації, з обох боків мембрани.

Цей перехід йонів або молекул, обумовлений їх броунівським рухом, через мембрани із зони, де ці речовини містяться в більшій концентрації, у зону з нижчою концентрацією триває доти, доки концентрації з обох боків мембрани не вирівняються. За умови простої дифузії незаряджені частинки проходять між ліпідними молекулами мембрани або через канали, сформовані білками.

Активний транспорт. Дифузія відбувається тільки за градієнтом концентрації, а полегшена дифузія — лише за участі йонних каналів, тоді як активний транспорт здійснюється проти градієнта й вимагає участі йонів металічних елементів.

Під час ендоцитозу (від грецьк. undo — всередину й cytos — клітина) матеріал ззовні клітини охоплюється складками плазмалеми й потрапляє в клітину у вигляді ендоцитозного міхурця, або ендосоми. Згодом вміст ендосоми піддається процесингу (внутрішньоклітинній обробці).

Різновидами ендоцитозу є фагоцитоз (від грецьк. phagein — поїдати й cytos — клітина) — захоплення й поглинання великих (до 1 мкм) і щільних частинок; та піноцитоз (від грецьк. pinein — пити й cytos — клітина) — втягування оточених плазмалемою рідин і розчинних речовин.