Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Біосфера

Біосфера. Ноосфера. Жива речовина біосфери

Біосфера — це особлива зовнішня оболонка Землі, склад, структура і енергетичний потенціал якої визначаються спільною діяльністю живих організмів, тобто це область поширення життя.

Ноосфера (від грецьк. νους у значенні «розум») — сучасна стадія розвитку біосфери, пов’язана з появою в ній людства.

Відповідно до теорії Вернадського, ноосфера є третьою в послідовності таких основних фаз розвитку Землі, як створення геосфери (неживої природи) та біосфери (живої природи). Так само як біосфера утворюється взаємодією усіх організмів на Землі, ноосфера складається усіма розумами, що взаємодіють.

Біосфера включає такі компоненти:

  • живу речовину (біомасу) — сукупність всіх живих організмів (мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин);
  • біогенну речовину — мінеральні або органічні речовини, створені в результаті життєдіяльності живих організмів (газ, нафта, кам’яне вугілля, вапняки, трепел тощо);
  • косну речовину — речовини, які формуються без участі живих організмів (у результаті вулканізму, геотектонічних процесів, падіння метеоритів тощо);
  • біокосну речовину — створюється живими організмами разом з неживою природою (ґрунти).

Біомаса, або жива речовина, — сукупність усіх організмів Землі. Біомаса на Землі розподіляється нерівномірно: вона збільшується від полюсів до екватора, що визначається особливостями клімату; найбільшої щільності біомаса досягає в місцях контакту оболонок Землі — атмосфери, гідросфери і літосфери. Біомаса суші в 1000 разів перевищує біомасу океану.

Біологічний кругообіг — циркуляція речовин між ґрунтом та живими організмами. Ланками біологічного кругообігу є:

  • створення в процесі фотосинтезу органічних речовин рослинами (первинна продукція);
  • перетворення первинної продукції у вторинну (тваринну);
  • руйнування первинної і вторинної продукції бактеріями і грибами.

Біогенна міграція атомів — циркуляція хімічних елементів між організмами і середовищем. На поверхні суші і моря переважає процес накопичення органічних речовин, а в ґрунті і глибинах гідросфери — процес мінералізації. Біогенна міграція атомів відрізняється від такої у неживій природі. Для біогенної міграції характерна концентрація та акумуляція елементів у живих організмах.