Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Гомеостаз популяції. Генофонд популяції

Унаслідок пристосування до умов середовища життя, у різних видів виробились різноманітні механізми, які дають змогу уникнути необмеженого зростання чисельності популяцій і відповідно — перенаселення та виснаження ресурсів довкілля. Ці механізми сприяють підтриманню густоти популяцій на відносно сталому рівні, особливо у видів із тривалими періодами індивідуального розвитку. Підтримання чисельності популяції на певному, оптимальному для даного середовища життя, рівні отримало назву гомеостаз популяції. На гомеостаз популяції впливають абіотичні фактори, а також міжвидові та внутрішньовидові взаємозв’язки.

Генофонд популяції — це сукупність усіх генних варіацій (алелей) певної популяції. Популяція володіє всіма своїми алелями для оптимального пристосування до умов навколишнього середовища. Якщо певного гена в усій популяції існує лише одна алель, то популяція у відношенні до цього гена є мономорфною. При наявності декількох різних версій гену в популяції, вона є поліморфною. При сильному інбрідінгу часто виникають мономорфні популяції лише з однією версією гена.