Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Селекція

Завдання і методи селекції

Селекція (лат. selection — добір) — наука про покращення генотипів культурних рослин, порід свійських тварин і штамів мікроорганізмів.

Предметом селекції є сорти рослин, породи тварин, штами мікроорганізмів.

Методи селекції, які забезпечують успішність виконання селекційних програм: добір, гібридизація, інцухт, мутагенез, генна інженерія.

Добір несвідомий (штучний) — добір для розмноження найкращих генотипів рослин і тварин з ознаками, які задовольняють потреби людини.

Добір методичний (штучний) — добір, який проводить людина з метою покращення або створення нових сортів рослин чи порід тварин шляхом систематичного збереження форм у низці поколінь з бажаними ознаками.

Гібридизація — схрещування двох особин з різною генетичною інформацією. Завдяки гібридизації відбувається генетична рекомбінація генів та розширення спектру спадкової мінливості, що забезпечує матеріал для добору. У селекції успішно застосовують як внутрішньовидову, так і віддалену гібридизацію.

Віддалена гібридизація дає змогу перенести одну або кілька ознак від одного таксона — носія донорських ознак — до іншого — реципієнта. Такий процес передачі ознак називають інтрогресією.

Завдяки гібридизації створено низку синтетичних сортів рослин та порід тварин. Удосконалились при цьому і методи добору. У селекційній практиці стали застосовувати методичний масовий чи індивідуальний добір, клоновий, періодичний, родинно-груповий, індивідуально-безперервний та інші форми добору. До новітніх методів селекції належать клітинна селекція та генна інженерія.

Клітинна селекція ґрунтується на соматичній гібридизації протопластів та доборі мутантних генотипів на спеціальних селекційних середовищах. Роботи виконують у культурі in vitro.

Соматична гібридизація — одержання гібридної клітини завдяки злиттю ядер і цитоплазми протопластів (клітин, у яких зруйнована оболонка). Дає змогу отримати навіть міжродові гібриди, що відрізняються від статевих гібридів ще й гібридною цитоплазмою.

Генна інженерія — це найцікавіша і найскладніша галузь біотехнологічних методів створення вихідного матеріалу в селекції. Теоретично за допомогою ферментів рестриктаз і лігаз можна виділяти будь-які гени з клітин мікроорганізмів, рослин, тварин, людини і переносити їх у клітини будь-якого організму. Однак найскладнішим є відновлення здатності чужорідних генів функціонувати в новому генотипі.