Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Гомозигота і гетерозигота. Генотип і фенотип

Гомозигота — зигота (організм), у якій гомологічні хромосоми несуть ідентичні алелі того чи іншого гена (АА і аа; ВВ і вв). Гомозиготи не розщеплюються.

Гетерозигота — зигота (організм), у якій гомологічні хромосоми несуть різні алелі того чи іншого гена (Аа; Вв). Гетерозиготи розщеплюються.

Генотип — це сукупність генів (геном) та їх цитоплазматичних носіїв, які визначають розвиток усіх спадкових ознак і властивостей організму. При формуванні генетичних уявлень про зв’язок між геном і ознакою передбачається, що кожній ознаці відповідає особливий спадковий чинник, який зумовлює розвиток своєї ознаки. Проте прямі та однозначні зв’язки гена з ознакою насправді є швидше винятком, ніж правилом. Встановлено, що існує величезна кількість властивостей і ознак живих організмів, які визначаються двома, трьома або навіть багатьма парами генів, і навпаки, один ген часто впливає на багато ознак. Крім того, дія гена може бути змінена сусідніми генами або умовами зовнішнього середовища. Таким чином, в онтогенезі діють швидше не окремі гени, а весь генотип як цілісна система зі складними зв’язками і взаємодіями між генами. Більше того, ця система постійно змінюється в часі. У результаті генних, хромосомних і геномних мутацій весь час виявляються нові гени, формуються якісно нові хромосоми і навіть нові геноми. Гени, що виникають, можуть одразу взаємодіяти з генами, що вже існували, або модифікувати характер роботи останніх, навіть будучи рецесивними. У кожного виду рослин і тварин генотип проявляється як цілісна система, що історично склалася до даного моменту.

Фенотип — сукупність характеристик, властивих індивіду на певній стадії розвитку; будь-яка спостережувана характеристика чи риса організму, як-от його морфологія, розвиток, біохімічні та фізіологічні властивості чи поведінка.