Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Зародковий період розвитку у тварин

Ембріональний розвиток (ембріогенез) більшості багатоклітинних тварин відбувається за єдиним планом, але у різних груп тварин і людини має свої особливості, які залежать від кількості яйцеклітин, типу запліднення, способу живлення ембріона, тривалості ембріогенезу тощо.

Дробіння — початкова стадія зародкового розвитку багатоклітинних тварин. Це послідовні мітотичні поділи зиготи або партенокарпічної яйцеклітини, коли утворені клітини (бластомери) в інтерфазі не ростуть, і тому їх розміри зменшуються після кожного поділу.

Починається дробіння відразу після запліднення і являє собою низку послідовних поділів яйцеклітини на 2, 4, 8, 16 і т. д. клітин (бластомерів).

Процес дробіння завершується утворенням бластули.

Бластуляція є наступною стадією ембріогенезу. Поверхневі клітини зародка набувають вигляду епітеліальної пластинки, виникає центральна порожнина — бластоцель, формується зовнішній шар клітин — бластодерма. Під кінець стадії бластуляції збільшується тривалість інтерфази, в інтерфазних ядрах клітин з’являються ядерця, починається синтез іРНК, що забезпечує перехід до гаструляції.

Гаструляція — процес утворення з одношарового зародка (бластули) двошарового (гаструли). Гаструла утворюється чотирма основними способами: інвагінації (вгинання), імміграції (заповзання), обростання і розшарування. Найпоширенішими є перші два.

Під час інвагінації (у ланцетника) частина бластодерми вгинається всередину бластули, утворюючи двошаровий зародок — гаструлу, зовнішній шар якої (ектодерма) та внутрішній (ентодерма) отримали назву зародкових листків. Зародкові листки дають початок усім тканинам й органам дорослих особин тварин. Ембріональний розвиток двошарових тварин (губок, кишковопорожнинних) завершується на етапі гаструли. У більшості багатоклітинних тварин після гаструляції настає етап формування третього (середнього) зародкового листка — мезодерми. Вона властива зародкам багатоклітинних тварин (крім губок і кишковопорожнинних).

У первинноротих (усі типи тварин, крім голкошкірих і хордових) мезодерма виникає зі спеціальних клітин — телобластів (телобластичний тип), у вторинноротих (голкошкірих і хордових) — унаслідок вгинання ділянки стінки бластули (ентероцельний тип).

У вторинноротих тварин на місці первинного рота виникає анальний отвір, а на протилежному кінці тіла — вторинний рот.

Надалі обмін між зародком і материнським організмом у ссавців ефективно здійснюється через плаценту (дитяче місце), яка регулює надходження до плода поживних речовин і захищає його від несприятливих чинників. Із плодом плацента з’єднується пуповиною.

Гістогенез — це сукупність процесів, що обумовлюють утворення тканин у тварин і визначають їх спеціалізацію в різних органах. В основі гістогенезу лежить диференціація тканин, що починається під час зародкового розвитку.

Спочатку з однакових неспеціалізованих ембріональних клітин (бластомерів) утворюються різні зародкові листки, які потім дають початок тканинам і органам з різними за формою та функціями клітинами, характерними для дорослого організму. Тканини різних типів розвиваються з похідних різних зародкових листків (екто-, енто- та мезодерми).

У тварин у процесі гістогенезу беруть участь стовбурні, напівстовбурні (клітини-попередники) та дозрілі (диференційовані) клітини.

Стовбурні клітини — клітини, здатні до диференціації, які дають початок новим клітинам під час формування тканин або в процесі їх оновлення в дорослого організму (регенерації). Наприклад, стовбурні клітини ссавців протягом життя диференціюють різні клітини крові — еритроцити, лейкоцити, попередники тромбоцитів. У результаті поділу материнської стовбурної клітини лише одна із двох дочірніх клітин диференціюється, а друга залишається стовбурною (самопідтримання).

Органогенез — виникнення (формування зачатків) і розвиток (подальша диференціація) органів у процесі розвитку організмів тварин, людини і рослин. У тварин і людини органогенез відбувається на ранніх стадіях ембріонального розвитку із зародкових листків.

В онтогенезі хордових виділяють нейруляцію (виникнення нервової трубки та хорди) і формування інших органів.

Нейруляція — процес утворення нервової трубки в зародків хордових тварин і людини.