Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Будова та життєдіяльність тварин

Загальна характеристика царства Тварини

Тварині бувають одноклітинними та багатоклітинними. Багатоклітинні тварини бувають двошаровими (губки, кишковопорожнинні) та тришаровими (решта).

Губки, кишковопорожнинні та голкошкірі мають променеву симетрію тіла, решта багатоклітинних — двобічну (білатеральну).

Двобічносиметричних тварин за характером утворення рота в період ембріонального (зародкового) розвитку поділяють на первинноротих (черви, молюски, членистоногі) та вторинноротих (голкошкірі, хордові). За порожниною тла їх поділяють на первиннопорожнинних (круглі черви), вториннопорожнинних (кільчасті черви, голкошкірі, хордові), без порожнини тіла (плоскі черви), з редукованою вторинною порожниною (молюски) і змішаною порожниною, або міксоцеллю (членистоногі).

За морфо-фізіологічними ознаками тварин поділяють на:

безхребетних — найпростіші, губки, кишковопорожнинні, черви, молюски, членистоногі, голкошкірі;

хребетних — риби, земноводні, плазуни, птахи, ссавці.

Тварині: мають зовнішній (молюски, членистоногі) або внутрішній (хордові) скелет.

Між тваринами та рослинами існують риси подібності й відмінності.

Подібність: клітинна будова і схожий хімічний склад клітини, обмін речовин і енергії (живлення, дихання, виділення), ріст і способи розмноження, передача і реалізація спадкової інформації, подразливість, рух тощо.

Відмінності:

  • рослинна клітина має тверду целюлозну оболонку, пластиди й вакуолі, які відсутні у тварин (крім вакуоль у найпростіших);
  • запасним полісахаридом у рослин є переважно крохмаль, а у тварин --глікоген;
  • мінеральні солі в цитоплазмі клітин тварин перебувають у розчиненому стані, а в рослин можуть бути у вигляді кристалів;
  • тканини рослин (покривні, твірні, провідні, основні, механічні) і тварин (епітеліальні, сполучні, м’язові, нервові);
  • більшість тварин живиться гетеротрофно, а рослини — автотрофно;
  • у рослин органи травлення відсутні, їжа надходить в організм осмотичним шляхом (всмоктування); у переважної більшості тварин захоплення їжі відбувається активно, вона перетравлюється в травній системі або в травних вакуолях;
  • ріст рослин відбувається протягом усього життя, у більшості тварин — тільки в молодому віці;
  • тварини здатні до активного руху, а рослини ведуть переважно прикріплений до субстрату спосіб життя.