Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Біологія. Міні-довідник. ЗНО

У посібнику вміщено додатковий теоретичний матеріал з усіх розділів біології. Довідковий матеріал підібрано відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з біології.

Для випускників шкіл, гімназій, ліцеїв, училищ, учителів біології.

Вступ

Основні ознаки живого

Рівні організації життя

Молекулярний рівень організації життя

Класифікація елементів за їхнім вмістом в організмах

Наслідки недостатнього надходження в організм людини деяких елементів та способи усунення їх нестачі

Наслідки надлишкового надходження в організм людини деяких елементів

Ендемічні хвороби

Неорганічні сполуки в організмах

Роль води в організмі

Роль солей та інших неорганічних сполук в організмі

Гідрофільні та гідрофобні сполуки

Органічні сполуки в організмах

Будова, властивості та функції органічних сполук

Поняття про біополімери та їхні мономери

Вуглеводи: будова, властивості та функції в організмах

Ліпіди: будова, властивості та функції в організмах

Амінокислоти, пептиди та поліпептиди

Рівні структурної організації білків

Денатурація, ренатурація, деструкція білків

Функції білків у живих організмах

Ферменти, їх властивості, будова

Нуклеотиди. Нуклеїнові кислоти

Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК)

Рибонуклеїнова кислота (РНК)

Поняття про ген

АТФ, поняття про макроергічний зв’язок

Вітаміни

Гормони

Нейрогормони

Фітогормони

Фітонциди

Клітинний рівень організації життя

Основні положення сучасної клітинної теорії

Структура, властивості та основні функції мембран

Плазматична мембрана (плазмалема)

Транспорт речовин через мембрани

Надмембранні комплекси клітини

Підмембранні комплекси

Цитоскелет, його функції

Цитоплазма та її компоненти

Одномембранні органели

Двомембранні органели клітини: мітохондрії, пластиди

Взаємні перетворення пластид

Рибосоми, полірибосоми, клітинний центр, органели руху

Клітинні включення

Будова та функції ядра

Хромосоми: особливості будови та хімічного складу

Гомологічні хромосоми

Аутосоми та статеві хромосоми

Каріотип

Хромосомний набір ядра

Порівняльна характеристика клітин прокаріотів і еукаріотів

Особливості організації клітин прокаріотів

Нуклеоїд прокаріотів

Плазміди

Рибосоми прокаріотів

Джгутики та пілі прокаріотів

Поділ клітини

Клітинний цикл

Інтерфаза

Мітотичний поділ клітин еукаріотів

Мейотичний поділ клітин

Кон’югація гомологічних хромосом. Кросинговер

Обмін речовин і перетворення енергії

Обмін речовин (метаболізм)

Пластичний та енергетичний обмін

Джерела енергії для організмів. Автотрофи та гетеротрофи

Етапи перетворення енергії в організмі

Аеробне й анаеробне дихання

Бродіння

Біосинтез білків та його етапи

Генетичний код і його властивості

Кодон, антикодон, старт-кодон, стоп-кодони

Транскрипція і трансляція

Структурні та регуляторні гени

Екзони та інтрони. Сплайсинг

Реакції матричного синтезу

Фотосинтез

Віруси, пріони, віроїди

Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення

Механізм проникнення вірусу в організм та клітини хазяїна

Пріони, віроїди

Бактерії

Загальна характеристика прокаріотів (бактерії, ціанобактерії)

Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотів

Взаємозв’язки прокаріотів з іншими організмами

Хвороботворні бактерії та захворювання, що вони спричиняють

Рослини

Загальна характеристика царства Рослини

Класифікація рослин

Особливості організації одно- та багатоклітинних рослин

Особливості нижчих і вищих рослин

Тканини багатоклітинних рослин

Вегетативні органи рослин. Корінь

Пагін

Видозміни вегетативних органів рослин

Генеративні органи покритонасінних рослин

Суцвіття

Утворення насіння та плодів

Особливості будови насінини одно- та дводольних рослин

Органи розмноження вищих спорових рослин

Живлення рослин

Дихання рослин

Транспірація

Рух речовин

Розмноження рослин

Вегетативне розмноження рослин

Запліднення у вищих спорових і покритонасінних рослин

Запилення та його способи

Життєві цикли вищих рослин

Різноманітність рослин

Зелені водорості (Chlorophyta)

Бурі водорості (Phaeophyta)

Червоні водорості (Rhodophyta)

Відділ Діатомові водорості (Bacillariophyta)

Вищі рослини. Відділ Мохоподібні

Відділ Плауноподібні

Відділ Хвощеподібні

Відділ Папоротеподібні

Відділ Голонасінні

Відділ Покритонасінні

Особливості будови класу Дводольні

Особливості будови класу Однодольні

Родина Капустяні (Хрестоцвіті)

Родина Розові

Родина Бобові

Родина Пасльонові

Родина Айстрові (Складноцвіті)

Клас Однодольні. Родина Лілійні

Родина Цибулеві

Родина Злакові

Зникаючі види рослин в Україні. Червона книга

Зелена книга

Гриби. Лишайники

Загальна характеристика царства Гриби

Особливості будови та процесів життєдіяльності грибів

Мікориза

Будова лишайників. Форма слані лишайників

Особливості життєдіяльності лишайників

Будова та життєдіяльність тварин

Загальна характеристика царства Тварини

Особливості організації одно- та багатоклітинних тварин

Тканини тварин

Загальний план будови організму тварин

Подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, розмноження та ріст тварин

Типи розвитку тварин: прямий і непрямий

Регуляція функцій у багатоклітинних тварин

Різноманітність тварин

Одноклітинні тварини: загальна характеристика

Прісноводні та морські одноклітинні

Роль одноклітинних в утворенні осадових порід

Симбіотичні одноклітинні: мутуалісти, коменсали, паразити

Багатоклітинні тварини

Тип Губки. Загальна характеристика типу

Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу

Різноманітність кишковопорожнинних. Коралові рифи

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу

Різноманітність плоских червів

Шкода, яку паразитичні плоскі черви завдають організмові

Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви

Різноманітність круглих червів та середовища їхнього існування

Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика типу

Різноманітність кільчастих червів

Роль дощових черв’яків у процесах ґрунтоутворення

Тип Молюски. Загальна характеристика типу

Різноманітність молюсків

Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу

Клас Ракоподібні

Клас Павукоподібні

Клас Комахи. Загальна характеристика

Типи ротових апаратів комах. Функції жирового тіла комах

Пристосованість до польоту та поведінка комах

Комахи з повним і неповним перетворенням

Фаза лялечки та її біологічне значення

Різноманітність комах. Комахи з неповним перетворенням

Комахи з повним перетворенням

Свійські комахи

Застосування комах у біологічному методі боротьби

Особливості поведінки комах

Тип Хордові. Загальна характеристика хордових

Підтип Безчерепні. Клас Головохордові

Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика

Клас Хрящові риби

Різноманітність хрящових риб

Клас Кісткові риби

Особливості поведінки риб. Нерест, турбота про нащадків

Різноманітність кісткових риб

Промисел риб. Раціональне використання рибних ресурсів

Клас Земноводні. Загальна характеристика

Різноманітність земноводних

Клас Плазуни. Особливості будови та процесів життєдіяльності

Різноманітність плазунів

Клас Птахи. Пристосованість до польоту

Осілі, кочові та перелітні птахи

Розмноження і розвиток птахів. Будова яйця. Птахи виводкові та нагніздні

Різноманітність птахів

Клас Ссавці. Загальна характеристика

Поведінка ссавців. Сезонні явища в житті ссавців

Особливості розмноження ссавців

Різноманітність ссавців

Людина

Місце людини в системі органічного світу

Органи. Фізіологічні та функціональні системи органів

Опорно-рухова система

Внутрішнє середовище організму людини. Гомеостаз

Кров і лімфа

Крово- та лімфообіг. Кровоносна та лімфатична системи

Зовнішнє та клітинне дихання

Система органів дихання

Газообмін у легенях і тканинах

Дихальні рухи та їх регуляція

Голосовий апарат

Система органів травлення

Норми та гігієна харчування

Основні етапи розщеплення білків, жирів і вуглеводів

Сечовидільна система. Будова нирки та нефрону

Утворення та виведення сечі

Шкіра

Ендокринна система людини

Нервова система

Нейрогуморальна регуляція функцій в організмі людини

Вегетативна нервова система та її вплив на діяльність організму

Сенсорні системи. Їх функції та будова

Імунна система. Імунітет

Безумовні та умовні рефлекси та їх гальмування

Динамічний стереотип

Перша і друга сигнальні системи

Мислення і свідомість

Відчуття та сприйняття

Пам’ять та її види

Емоції

Типи темпераменту

Сон і його значення

Вплив алкоголю, наркотиків і куріння на організм людини

Розмноження організмів

Способи нестатевого розмноження організмів

Партеногенез

Кон’югація та копуляція

Статеве розмноження

Процеси формування статевих клітин

Запліднення та його форми

Індивідуальний розвиток організмів

Онтогенез. Періоди індивідуального розвитку організмів

Зародковий період розвитку у тварин

Післязародковий період розвитку у тварин і людини

Життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли

Чергування поколінь у життєвому циклі

Спадковість та мінливість організмів

Генетика Методи генетичних досліджень

Гени: структурні, регуляторні, алельні

Локус гена. Домінантний і рецесивний гени

Гомозигота і гетерозигота. Генотип і фенотип

Генофонд

Чисті лінії організмів

Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем

Закон чистоти гамет

Методи перевірки генотипу гібридних організмів

Хромосомна теорія спадковості

Генетичні основи визначення статі

Спадкування ознак, зчеплених зі статтю

Модифікаційна (неспадкова) мінливість

Варіаційний ряд і варіаційна крива

Спадкова мінливість: комбінативна і мутаційна

Спонтанні мутації. Мутагенні фактори

Типи мутацій

Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

Селекція

Завдання і методи селекції

Сорт, порода, штам

Штучний добір

Системи схрещувань організмів

Гетерозис

Генетично модифіковані та химерні організми

Надорганізмові рівні організації життя. Екологічні фактори

Екологічні фактори. Еврибіонти і стенобіонти

Форми біотичних зв’язків між організмами

Популяційно-видовий рівень життя

Вид. Критерії виду

Ареал. Екологічна ніша

Популяція. Популяційні хвилі

Гомеостаз популяції. Генофонд популяції

Екосистеми

Екосистеми. Взаємозв’язки між популяціями в екосистемах

Ланцюги живлення. Правило екологічної піраміди

Розвиток екосистем. Сукцесії. Агроценози

Біосфера

Біосфера. Ноосфера. Жива речовина біосфери

Історичний розвиток органічного світу

Еволюція. Філогенез

Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна

Біогенетичний закон Геккеля — Мюллера

Синтетична теорія еволюції

Основні події, що відбувались у різні геологічні періоди Землі