Біологія. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА

Біологія. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА

У посібнику вміщено довідковий матеріал з тренувальними тестами до кожного розділу, приклади розв’язання задач з біології, три варіанти сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з біології, виконання яких дасть змогу учням самостійно перевірити свій рівень підготовки, допоможе відновити, систематизувати та конкретизувати знання, успішно підгодовуватись до вступних випробувань. Довідковий матеріал і тестові завдання складені відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2019 року.

Призначений для випускників шкіл, гімназій, ліцеїв, училищ, учителів біології.

Передмова

Вступ

Основні ознаки живого

Рівні організації життя

Методи біологічних досліджень

Молекулярний рівень організації життя

Елементний склад організмів

Класифікація хімічних елементів за їхнім вмістом в організмах

Наслідки недостатнього надходження в організм людини деяких елементів та способи усунення їх нестачі

Наслідки надлишкового надходження в організм людини деяких елементів

Ендемічні хвороби

Тренувальні тести. Елементний склад організмів

Неорганічні сполуки в організмах

Роль води в організмі

Роль солей та інших неорганічних сполук в організмі

Гідрофільні та гідрофобні сполуки

Тренувальні тести. Неорганічні сполуки в організмах

Органічні сполуки в організмах

Будова, властивості та функції органічних сполук

Поняття про біополімери та їхні мономери

Вуглеводи: будова, властивості та функції в організмах

Ліпіди: будова, властивості та функції в організмах

Амінокислоти, пептиди та поліпептиди

Білки: особливості будови та властивості

Рівні структурної організації білків

Денатурація, ренатурація, деструкція білків

Функції білків у живих організмах

Ферменти, їх властивості, будова

Нуклеотиди. Нуклеїнові кислоти

Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК): будова, властивості, функції. Принцип комплементарності нуклеотидів у ДНК

Рибонуклеїнова кислота (РНК)

Поняття про ген

АТФ, поняття про макроергічний зв’язок

Вітаміни

Гормони

Нейрогормони

Фітогормони

Фітонциди

Алкалоїди

Тренувальні тести. Органічні сполуки в організмах

Клітинний рівень організації життя

Організація клітин

Основні положення сучасної клітинної теорії

Структура, властивості та основні функції мембран

Плазматична мембрана (плазмалема)

Транспорт речовин через мембрани

Надмембранні комплекси клітини

Підмембранні комплекси

Цитоскелет, його функції

Цитоплазма та її компоненти

Органели

Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі

Двомембранні органели клітини: мітохондрії, пластиди

Взаємні перетворення пластид

Автономія мітохондрій та хлоропластів у клітині

Інші органели: рибосоми, полірибосоми, клітинний центр, органели руху

Клітинні включення

Будова та функції ядра

Хромосоми: особливості будови та хімічного складу

Гомологічні хромосоми

Аутосоми та статеві хромосоми

Каріотип

Хромосомний набір ядра

Порівняльна характеристика клітин прокаріотів і еукаріотів

Особливості організації клітин прокаріотів та будови їх поверхневого апарату

Нуклеоїд прокаріотів

Плазміди

Рибосоми прокаріотів

Джгутики та пілі прокаріотів

Тренувальні тести. Організація клітин

Поділ клітини

Клітинний цикл

Інтерфаза

Мітотичний поділ клітин еукаріотів

Мейотичний поділ клітин

Кон’югація гомологічних хромосом. Кросинговер

Тренувальні тести. Поділ клітини

Обмін речовин і перетворення енергії

Обмін речовин (метаболізм)

Пластичний та енергетичний обмін

Джерела енергії для організмів. Автотрофи та гетеротрофи

Етапи перетворення енергії в організмі

Аеробне й анаеробне дихання

Бродіння

Біосинтез білків та його етапи

Генетичний код і його властивості

Кодон, антикодон, старт-кодон, стоп-кодони

Транскрипція і трансляція

Структурні та регуляторні гени

Екзони та інтрони. Сплайсинг

Реакції матричного синтезу

Фотосинтез

Значення фотосинтезу

Тренувальні тести. Обмін речовин і перетворення енергії

Неклітинні форми життя

Віруси, пріони, віроїди

Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення

Механізм проникнення вірусу в організм та клітини хазяїна

Вплив вірусів на організм хазяїна

Профілактика вірусних захворювань

Роль вірусів у природі та житті людини

Пріони, віроїди

Тренувальні тести. Віруси, пріони, віроїди

Організмовий рівень організації життя

Бактерії

Загальна характеристика прокаріотів (бактерії, ціанобактерії)

Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотів

Взаємозв’язки прокаріотів з іншими організмами

Різноманітність та роль прокаріотів у природі та житті людини

Хвороботворні бактерії та захворювання, що вони спричиняють

Заходи боротьби зі збудниками та профілактика інфекційних захворювань

Тренувальні тести. Бактерії

Рослини. Будова та процеси життєдіяльності рослин

Загальна характеристика царства Рослини

Класифікація рослин

Поняття про життєві форми рослин

Особливості організації одноклітинних та багатоклітинних рослин

Особливості будови та процесів життєдіяльності нижчих і вищих рослин

Тканини багатоклітинних рослин

Вегетативні органи рослин. Корінь

Пагін

Видозміни вегетативних органів рослин

Генеративні органи покритонасінних рослин

Суцвіття

Утворення насіння та плодів

Особливості будови насінини одно- та дводольних рослин

Органи розмноження вищих спорових рослин

Спори

Живлення рослин

Дихання рослин

Транспірація

Рух речовин

Взаємозв’язок органів рослин

Розмноження рослин

Вегетативне розмноження рослин

Особливості запліднення у вищих спорових і покритонасінних рослин

Запилення та його способи

Ріст і розвиток рослин

Життєві цикли вищих рослин

Тривалість життя рослин

Подразливість та рухи рослин

Регуляція процесів життєдіяльності у покритонасінних рослин

Пристосованість рослин до умов існування

Тренувальні тести. Рослини. Будова та процеси життєдіяльності рослин

Різноманітність рослин

Зелені водорості (Chlorophyta)

Бурі водорості (Phaeophyta)

Червоні водорості (Rhodophyta)

Відділ Діатомові водорості (Bacillariophyta)

Вищі рослини. Відділ Мохоподібні

Відділ Плауноподібні

Відділ Хвощеподібні

Відділ Папоротеподібні

Відділ Голонасінні

Відділ Покритонасінні

Класифікація покритонасінних рослин

Особливості будови класу Дводольні

Особливості будови класу Однодольні

Родина Капустяні (Хрестоцвіті)

Родина Розові

Родина Бобові

Родина Пасльонові

Родина Айстрові (Складноцвіті)

Клас Однодольні. Родина Лілійні

Родина Цибулеві

Родина Злакові

Особливості поширення рослин різних таксонів

Роль рослин у природі та житті людини

Зникаючі види рослин в Україні

Червона книга

Зелена книга

Заповідники, заказники, національні парки

Тренувальні тести. Різноманітність рослин

Гриби. Лишайники

Загальна характеристика царства Гриби

Особливості будови, середовища існування та процесів життєдіяльності грибів

Мікориза

Значення грибів у природі та житті людини

Будова лишайників

Форма слані лишайників

Особливості життєдіяльності лишайників

Значення лишайників у природі та житті людини

Тренувальні тести. Гриби. Лишайники

Тварини. Будова та життєдіяльність тварин

Загальна характеристика царства Тварини

Принципи класифікації тварин

Особливості організації одноклітинних та багатоклітинних тварин

Тканини тварин

Загальний план будови організму тварин

Подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, розмноження та ріст тварин

Типи розвитку тварин: прямий і непрямий

Регуляція функцій у багатоклітинних тварин

Особливості поведінки тварин. Рефлекси та інстинкти

Тренувальні тести. Тварини. Будова та життєдіяльність тварин

Різноманітність тварин

Одноклітинні тварини: загальна характеристика. Особливості будови та процесів їхньої життєдіяльності

Прісноводні та морські одноклітинні. Їхня роль у природі та житті людини

Роль морських одноклітинних в утворенні осадових порід та як «керівних копалин»

Одноклітинні тварини ґрунту та їх роль у процесах ґрунтоутворення

Симбіотичні одноклітинні тварини: мутуалісти, коменсали, паразити

Захворювання людини та свійських тварин, що спричиняються паразитичними одноклітинними тваринами

Роль одноклітинних тварин у природі та житті людини

Багатоклітинні тварини. Характерні риси багатоклітинних тварин, їхня відмінність від одноклітинних

Тип Губки. Загальна характеристика типу

Особливості будови та процесів життєдіяльності губок

Диференціація клітин у губок, дотканинний тип організації

Різноманітність губок. Роль у природі та житті людини

Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика типу

Особливості будови та процесів життєдіяльності. Поняття про рефлекс

Різноманітність кишковопорожнинних, їхня роль у природі та житті людини

Коралові рифи

Тренувальні тести. Різноманітність тварин

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика типу

Різноманітність плоских червів. Особливості їхнього поширення, будови та життєдіяльності

Пристосованість плоских червів до паразитичного способу життя

Шкода, яку паразитичні плоскі черви завдають організмові хазяїна

Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви. Загальна характеристика типу

Різноманітність круглих червів та середовища їхнього існування

Профілактика захворювань, що спричиняють гельмінти

Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика типу

Різноманітність кільчастих червів

Роль дощових черв’яків у процесах ґрунтоутворення

Роль кільчастих червів у природі та житті людини. Охорона кільчастих червів

Тип Молюски. Загальна характеристика типу

Різноманітність молюсків

Роль м’якунів у природі та житті людини. Охорона м’якунів

Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу

Різноманітність членистоногих

Клас Ракоподібні

Клас Павукоподібні

Значення ракоподібних і павукоподібних у природі та житті людини

Клас Комахи. Загальна характеристика

Типи ротових апаратів комах

Функції жирового тіла комах

Пристосованість до польоту та поведінка комах

Типи розвитку комах. Комахи з повним і неповним перетворенням

Фаза лялечки та її біологічне значення

Різноманітність комах. Комахи з неповним перетворенням

Комахи з повним перетворенням

Свійські комахи

Застосування комах у біологічному методі боротьби. Охорона комах

Особливості поведінки комах

Тренувальні тести. Різноманітність тварин

Тип Хордові. Загальна характеристика та різноманітність хордових

Підтип Безчерепні. Клас Головохордові. Загальна характеристика

Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика

Клас Хрящові риби

Різноманітність хрящових риб. Їхня роль у природі та житті людини

Клас Кісткові риби

Особливості поведінки риб. Нерест, турбота про нащадків

Різноманітність кісткових риб. Їхня роль у природі та житті людини

Промисел риб. Раціональне використання рибних ресурсів

Штучне розведення та охорона риб

Клас Земноводні. Загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності

Різноманітність земноводних

Роль земноводних у природі та житті люди. Охорона земноводних

Клас Плазуни. Особливості будови та процесів життєдіяльності

Різноманітність плазунів

Роль плазунів у природі та житті людини. Охорона плазунів

Сезонні явища в житті плазунів

Тренувальні тести. Різноманітність тварин

Клас Птахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності. Пристосованість до польоту

Сезонні явища в житті птахів

Осілі, кочові та перелітні птахи

Перельоти птахів та способи їх дослідження

Розмноження і розвиток птахів. Будова яйця. Птахи виводкові та нагніздні

Різноманітність птахів

Птахівництво

Значення та охорона птахів

Клас Ссавці. Загальна характеристика. Зовнішня та внутрішня будова

Поведінка ссавців. Сезонні явища в житті ссавців

Особливості розмноження ссавців

Різноманітність ссавців

Значення ссавців у природі та житті людини

Охорона ссавців. Зникаючі види

Тваринництво

Тренувальні тести. Різноманітність тварин

Людина

Місце людини в системі органічного світу

Тканини організму людини

Органи. Фізіологічні та функціональні системи органів

Опорно-рухова система

Внутрішнє середовище організму людини. Гомеостаз

Кров і лімфа

Крово- та лімфообіг. Кровоносна та лімфатична системи

Зовнішнє та клітинне дихання

Система органів дихання

Газообмін у легенях і тканинах

Дихальні рухи та їх регуляція

Голосовий апарат

Система органів травлення

Норми та гігієна харчування

Енергетичні потреби організму

Основні етапи розщеплення білків, жирів і вуглеводів у травній системі людини

Системи, що забезпечують виділення продуктів метаболізму

Сечовидільна система. Будова нирки та нефрону

Утворення та виведення сечі

Шкіра

Терморегуляція

Загартовування

Ендокринна система людини

Нервова система

Регуляція рухової активності

Вегетативна нервова система та її вплив на діяльність організму

Сенсорні системи. Їх функції та будова

Імунна система. Імунітет

Гіподинамія

Тренувальні тести. Людина

Вища нервова діяльність людини

Безумовні та умовні рефлекси

Механізм утворення умовних рефлексів

Тимчасовий нервовий зв’язок

Гальмування умовних рефлексів

Динамічний стереотип

Фізіологічні основи мовлення

Перша і друга сигнальні системи

Мислення і свідомість

Відчуття та сприйняття

Увага

Пам’ять та її види

Емоції

Особистість

Типи темпераменту

Характер

Обдарованість. Здібність

Сон і його значення

Вплив алкоголю, наркотиків і куріння на організм людини

Тренувальні тести. Людина

Розмноження організмів

Форми розмноження організмів

Способи нестатевого розмноження організмів

Клон. Клонування організмів

Партеногенез

Поліембріонія

Кон’югація та копуляція

Статеве розмноження

Процеси формування статевих клітин

Запліднення та його форми

Роздільностатеві організми та гермафродити

Індивідуальний розвиток організмів

Онтогенез. Періоди індивідуального розвитку організмів

Зародковий період розвитку у тварин

Післязародковий період розвитку у тварин і людини

Репродуктивна система людини

Статеве дозрівання людини

Післязародковий період розвитку в рослин

Ріст, його типи та регуляція

Регенерація

Життєвий цикл. Прості та складні життєві цикли

Чергування поколінь у життєвому циклі

Стовбурові клітини

Тренувальні тести. Індивідуальний розвиток організмів

Закономірності спадковості та мінливості організмів

Генетика. Методи генетичних досліджень

Гени: структурні, регуляторні, алельні

Локус гена. Домінантний і рецесивний гени

Гомозигота і гетерозигота. Генотип і фенотип

Генофонд

Спадковість і мінливість

Чисті лінії організмів

Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем

Закон чистоти гамет

Методи перевірки генотипу гібридних організмів

Проміжний характер спадкування ознак

Зчеплене спадкування

Хромосомна теорія спадковості

Генетичні основи визначення статі. Співвідношення статей у популяціях

Спадкування ознак, зчеплених зі статтю

Типи взаємодії генів

Організація генома в різних організмів

Цитоплазматична спадковість

Модифікаційна (неспадкова) мінливість

Норма реакції

Варіаційний ряд і варіаційна крива

Спадкова мінливість: комбінативна і мутаційна

Спонтанні мутації

Мутагенні фактори

Типи мутацій

Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

Тренувальні тести. Закономірності спадковості та мінливості організмів

Селекція

Завдання і методи селекції

Сорт, порода, штам

Штучний добір

Системи схрещувань організмів

Гетерозис

Особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів

Поліплоїдія

Центри різноманітності та походження культурних рослин

Райони одомашнення тварин

Біотехнології, генетична та клітинна інженерія

Генетично модифіковані та химерні організми

Тренувальні тести. Селекція

Надорганізмові рівні організації життя

Екологічні фактори

Абіотичні, біотичні, антропогенні екологічні фактори. Еврибіонти і стенобіонти

Поняття про лімітуючий фактор. Закон оптимуму

Екологічна валентність виду. Біоіндикатори

Форми біотичних зв’язків між організмами

Адаптація. Адаптивні біологічні ритми організмів. Фотоперіодизм. Сезонні зміни

Середовище існування

Основні середовища існування організмів

Організм живих істот як особливе середовище існування

Життєві форми організмів

Популяційно-видовий рівень організації життя

Вид. Критерії виду. Структура виду

Ареал. Екологічна ніша

Популяція. Характеристика та структура популяції

Популяційні хвилі

Гомеостаз популяції. Генофонд популяції

Екосистеми

Екосистеми, їх склад і різноманіття

Взаємозв’язки між популяціями в екосистемах

Перетворення енергії в екосистемах

Продуценти, консументи, редуценти

Ланцюги живлення

Трофічний рівень. Трофічна сітка

Правило екологічної піраміди. Типи екологічних пірамід

Саморегуляція екосистем

Розвиток екосистем. Сукцесії. Агроценози

Тренувальні тести. Екосистеми

Біосфера

Біосфера. Ноосфера

Жива речовина біосфери

Кругообіг речовин та енергії в біосфері

Сучасні екологічні проблеми

Вчення В. І. Вернадського про біосферу

Охорона видового різноманіття організмів

Червона та Зелена книги

Природоохоронні території

Поняття про екологічну мережу

Природоохоронне законодавство України

Міжнародна співпраця в галузі охорони природи

Тренувальні тести. Охорона видового різноманіття організмів

Історичний розвиток органічного світу

Основи еволюційного вчення

Еволюція

Філогенез. Філогенетичний ряд

Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка

Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна

Біогенетичний закон Геккеля — Мюллера

Дивергенція та конвергенція, гомологічні та аналогічні органи, рудименти, атавізми, мімікрія

Синтетична теорія еволюції

Мікроеволюція

Природний добір

Видоутворення

Макроеволюція

Біологічний прогрес і регрес

Сучасні еволюційні погляди

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Сучасна система органічного світу

Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці

Поділ геологічної історії Землі на ери та періоди

Основні події, що відбувались у різні геологічні періоди Землі

Тренувальні тести. Історичний розвиток органічного світу

Приклади розв’язування задач з біології

Відповіді

Сертифікаційна робота з Біології. ЗНО. 2018. Зошит 1

Сертифікаційна робота з Біології. ЗНО. 2019. Зошит 15

Сертифікаційна робота з Біології. ЗНО. 2019. Зошит 11Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.