Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 35-42)

1. Укажіть, від чого залежить максимальна кінетична енергія фотоелектронів і як саме.

 • А від заряду електронів; обернено пропорційно
 • Б від частоти світла; лінійно
 • В від маси електронів; прямо пропорційно
 • Г від швидкості фотонів; прямо пропорційно

2. Червона межа фотоефекту для срібла дорівнює 0,26 мкм. Визначте роботу виходу електронів зі срібла.

 • А 4,65 · 10-9 Дж
 • Б 6,37 · 10-19 Дж
 • В 7,37 · 10-19 Дж
 • Г 7,65 · 10-19 Дж

3. Укажіть правильне продовження твердження «Лінійчатий спектр випромінює речовина в...».

 • А газоподібному молекулярному стані
 • Б газоподібному атомарному стані
 • В твердому стані
 • Г будь-якому агрегатному стані

4. У результаті серії послідовних радіоактивних розпадів атом Урану 23892U перетворився на стабільний атом Плюмбуму 20682Рb. Визначте кількість α-розпадів і β-розпадів.

 • А 6 і 4
 • Б 8 і 4
 • В 8 і 6
 • Г 6 і 2

5. Період піврозпаду ізотопу Цезію (13755Cs) дорівнює 30 рокам. Визначте, скільки відсотків атомів цього ізотопу розпадеться за 150 років.

 • А 82,2 %
 • Б 87,5 %
 • В 96,9 %
 • Г 98,1 %

6. Поверхню літію опромінюють світлом частотою 1015 Гц. Визначте максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, якщо робота виходу електронів з літію — 2,4 еВ.

7. Атоми Гідрогену в основному стані поглинають фотони з довжиною хвилі 102,8 нм. Скільки різних спектральних ліній можна спостерігати за переходу атомів у незбуджений стан?

8. Виділяється чи поглинається енергія під час наведеної ядерної реакції?

147N + 42He → 178O + 11H