Фізика і астрономія. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Перевірте себе (§ 40-49)

1. Укажіть, від чого залежить максимальна кінетична енергія фотоелектронів і як саме.

А від заряду електронів; обернено пропорційно

Б від частоти світла; лінійно

В від маси електронів; прямо пропорційно

Г від швидкості фотонів; прямо пропорційно

2. Червона межа фотоефекту для срібла дорівнює 0,26 мкм. Визначте роботу виходу електронів зі срібла.

А 4,65 · 10-9 Дж

Б 6,37 · 10-19 Дж

В 7,37 · 10-19 Дж

Г 7,65 · 10-19 Дж

3. Укажіть правильне продовження твердження «Лінійчатий спектр випромінює речовина в...».

A газоподібному молекулярному стані

Б газоподібному атомарному стані

В твердому стані

Г будь-якому агрегатному стані

6. Поверхню літію опромінюють світлом частотою 1015 Гц. Визначте максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, якщо робота виходу електронів з літію — 2,4 еВ.

7. Атоми Гідрогену в основному стані поглинають фотони з довжиною хвилі 102,8 нм. Скільки різних спектральних ліній можна спостерігати за переходу атомів у незбуджений стан?

9. Скільки води можна нагріти від 20 °С до 100 °С за рахунок енергії, що виділяється при поділі 4,7 г урану-235? Вважайте, що під час кожного поділу ядра Урану виділяється енергія 200 МеВ.

10. Виділяється чи поглинається енергія під час наведеної ядерної реакції?