Фізика і астрономія. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Перевірте себе (§ 14-17)

1. У якій точці на малюнку магнітного поля модуль вектора магнітної індукції має найбільше значення?

А у точці А

Б у точці В

В у точках С або D

Г у всіх точках однаковий

2. Укажіть малюнок, на якому правильно розміщена магнітна стрілка біля прямого провідника зі струмом.

3. Укажіть явище, аналогічне явищу самоіндукції в електродинаміці.

A явище нагрівання речовини в молекулярній фізиці

Б явище інерції в механіці

B явище протікання електричного струму в електродинаміці

Г явище розпаду ядер атомів у квантовій фізиці

4. За фрагментами траєкторій заряджених частинок 1 і 2, що влетіли в магнітне поле з однаковою швидкістю, з'ясуйте знак заряду кожної частинки.

А частинка 1 заряджена негативно, частинка 2 заряджена позитивно

Б частинка 1 заряджена позитивно, частинка 2 заряджена негативно

В обидві частинки заряджені негативно

Г обидві частинки заряджені позитивно

5. До середини підвішеного на нитці легкого алюмінієвого кільця підносять штабовий магніт. Укажіть, що відбудеться з кільцем.

А нічого не відбудеться

Б почне обертатися навколо вертикальної осі

В почне обертатися навколо горизонтальної осі

Г відштовхнеться від магніту

6. Усі лампи у схемі на малюнку однакові. Укажіть лампу, яка засвітиться пізніше за інших після замикання ключа, і правильне пояснення цього явища.

А Л1; вона розміщена далі від джерела струму, ніж інші лампи

Б Л1; послідовно з нею увімкнений резистор, опір якого може бути великим

В Л2; через явище самоіндукції в котушці

Г Л3; ця лампа увімкнена послідовно до джерела, а дві інші — паралельно

7. На рамку площею 200 см2 зі струмом 2 А, розміщену в однорідному магнітному полі, діє максимальний обертальний момент 4 · 10-5 Н · м. Визначте модуль вектора магнітної індукції.

А 1 мТл

Б 2 мТл

В 3 мТл

Г 4 мТл

8. Магнітне поле створене накладанням двох однорідних полів з магнітною індукцією 0,4 Тл і 0,3 Тл, силові лінії яких взаємно перпендикулярні. Обчисліть магнітну індукцію результуючого поля.

9. На горизонтальних рейках, відстань між якими 0,2 м, перпендикулярно до них лежить провідник масою 0,5 кг. Провідник зрушує з місця після пропускання по ньому струму 50 А. Коефіцієнт тертя провідника об рейки 0,2. Вважайте і визначте індукцію магнітного поля.

10. Електрон, прискорений різницею потенціалів 300 В. У деякий момент часу електрон пролітає на відстані 4 мм повз провідник зі струмом, при цьому вектор швидкості електрона напрямлений паралельно до провідника. Яка сила буде діяти на електрон, якщо по провіднику тече струм силою 5 А?