Фізика і астрономія. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 8-13)

1. Укажіть назву величини, що характеризує швидкість перенесення електричного заряду через поперечний переріз провідника.

A робота струму

Б електрорушійна сила

В сила струму

Г потужність струму

2. У якому середовищі здійснюється перенесення речовини під час проходження струму?

A у металах

Б в електролітах

В у напівпровідниках

Г у будь-якому середовищі

3. Укажіть рядок, у якому наведено лише діелектрики.

А вода, ртуть, олія

Б залізо, алюміній, магній

В повітря, скло, водний розчин соляної кислоти

Г слюда, парафін, спирт

4. У колі, зображеному на малюнку, амперметр показує 1 А. До яких точок кола потрібно під'єднати вольтметр, щоб його покази були 4 В?

А до точок А і Б

Б до точок Б і В

В до точок В і Г

Г до точок А і В

5. Укажіть джерело світла, в якому використовується розряд у газі.

А люмінесцентна лампа

Б лампа розжарення

В світлодіод

Г прожектор

6. Як зміниться маса речовини, що виділяється на електроді, якщо силу струму, який проходить через електроліт, збільшити в 3 рази, а час електролізу зменшити в 6 разів?

А зменшиться у 18 разів

Б зменшиться у 2 рази

В зменшиться в 6 разів

Г зменшиться у 3 рази

7. У колі, зображеному на малюнку, повзунок реостата пересунули вниз. Укажіть правильний характер змін.

А сила струму зменшилась, напруга збільшилась

Б сила струму і напруга збільшились

В сила струму збільшилась, напруга зменшилась

Г сила струму і напруга зменшились

8. За даними малюнка визначте кількість теплоти, яка виділяється в колі протягом 20 хв.

9. Через розчин сірчаної кислоти пропустили заряд 2 · 105 Кл. Визначте масу та об'єм утвореного водню за нормальних умов (ратм = 105 Па, Т = 273 K), густина водню

10. Три гальванічні елементи, ЕРС яких 2,2 В; 1,1 В; 0,9 В, а внутрішні опори відповідно 0,2 Ом; 0,4 Ом; 0,5 Ом, увімкнені в коло послідовно та створюють струм 1 А. Визначте зовнішній опір кола.