Фізика і астрономія. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 3. Відносність механічного руху

Закони додавання переміщень і швидкостей. Для розв’язування задач кінематики систему відліку вибирають так, щоб рух відносно цієї системи описувався найпростішими виразами. Оскільки тіло відліку можна вибирати довільно і таких тіл може бути безліч, то й рух тіла можна одночасно розглядати в кількох системах відліку.

У разі розгляду руху в різних системах відліку його характеристики (траєкторія, швидкість, переміщення, пройдений шлях) змінюються.

Мал. 15. Зміна положення тіла та його переміщення відносно різних систем відліку

Тепер можна сформулювати закон додавання переміщень:

1 Закон має назву класичний, тому що виконується для тіл, швидкості руху яких набагато менші від швидкості світла.

Отже, швидкість руху тіла також є величиною відносною, що залежить від вибору системи відліку.

МАТЕМАТИЧНА ДОВІДКА

Розглянемо приклад. Нехай два тіла рухаються зі швидкостями v1 і v2 відповідно, і потрібно визначити швидкість руху другого тіла відносно першого у випадку, коли тіла рухаються в одному напрямку й назустріч одне одному.

Ми переконалися, що говорити про переміщення чи швидкості без зазначення системи відліку немає сенсу. В умові ж задачі вказано, що два тіла рухаються зі швидкостями v1 і v2 відповідно. У такому випадку цілком зрозуміло, що вказані швидкості v1 і v2 — це швидкості руху тіл відносно землі (у нерухомій системі відліку K).

Мал. 17. Відносний рух двох тіл

Ми переконалися, що будь-який складний рух можна подати як суму простих незалежних рухів. У цьому полягає суть принципу незалежних рухів: якщо тіло одночасно бере участь у декількох рухах, то кожний із рухів відбувається незалежно від інших.

Перетворення Галілея. Розглянемо рух тіла, наприклад катера по річці, відносно різних систем відліку — нерухомої K, пов’язаної із землею, і рухомої K′, пов’язаної з течією річки (мал. 18).

Мал. 18. Рух тіла відносно рухомої та нерухомої систем відліку

За час t катер змістився відносно землі (нерухомої системи відліку) на відстань l, за той самий час течія річки (рухома система відліку) здійснила переміщення l0. Тоді переміщення l′ катера відносно рухомої системи відліку дорівнює l′ = l - l0 або l = l0 + l′.

Таким чином, у будь-який момент часу координати тіла (у нашому випадку катера) у системі K та K′ пов’язані співвідношеннями y = у′, x = x0 + x′, де x0 — координата початку відліку системи координат K у даний момент часу t.

Оскільки швидкість течії (рухомої системи координат) — v, то переміщення, яке вона здійснює за час t, визначається формулою l0 = vt, отже, співвідношення для координат набувають вигляду x = vt + x′, у = у′, t = t′.

Співвідношення x = vt + x′, y = y′, t = t′ називають перетвореннями Галілея.

Координати тіла залежать від системи відліку, тобто є величинами відносними.

Рівність t = t′ виражає абсолютний характер часу, тобто час є величиною інваріантною (незмінною).

З перетворень Галілея також випливає один важливий висновок: у всіх системах відліку, які рухаються рівномірно і прямолінійно одна відносно одної, прискорення тіла залишається незмінним (інваріантним).

Про відносний рух у масштабах Всесвіту читайте в § 41, 44.

ЗНАЮ, ВМІЮ, РОЗУМІЮ

  • 1. У чому суть відносності руху?
  • 2. Чим відрізняються такі поняття, як «відносна швидкість двох тіл» і «швидкість одного тіла відносно іншого»?
  • 3. Швидкість першого тіла відносно другого дорівнює v1,2; швидкість другого тіла відносно третього — v2,3. Визначте швидкість першого тіла відносно третього. Зробіть висновок про те, як чергуються індекси у правилі додавання.

Приклади розв’язування задач

Задача. Пліт пропливає біля пункту А в той момент, коли від нього відправляється вниз за течією річки до пункту В моторний човен. Відстань між пунктами 15 км човен проплив за 0,75 год і повернув назад. Повертаючись у пункт А, човен зустрів пліт на відстані 9 км від пункту В. Визначте швидкість течії u та швидкість човна відносно води v.

ВПРАВА 3

Мал. 19Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.