Фізика. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Вивчаючи фізику в 7 й 8 класі, ви переконалися, що ця наука відкриває для вас багато таємниць природи, допомагає пояснити явища, які трапляються вам на кожному кроці. У 9 класі, вивчаючи електромагнітні й світлові явища, а також процеси, що відбуваються в атомах й атомних ядрах, ви зробите ще більше відкриттів! Окрім цього, ви ще раз, але вже більш ґрунтовно, дослідите механічні явища, а також дізнаєтеся про еволюцію фізичної картини світу і вплив фізики на розвиток суспільства та науково-технічний прогрес.

Розділ 1. Магнітні явища

§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда

§ 2. Магнітне поле. Індукція магнітного поля

§ 3. Гіпотеза Ампера. Магнітні властивості речовин

§ 4. Взаємодія магнітів

§ 5. Магнітне поле Землі

§ 6. Магнітне поле провідника зі струмом

§ 7. Електромагніти

Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

§ 8. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера

§ 9. Електродвигуни

§ 10. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

§ 11. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії

Перевірте себе. Магнітні явища

Підсумки до розділу «Магнітні явища»

Розділ 2. Світлові явища

§ 12. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла

§ 13. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

§ 14. Відбиття світла. Закон відбиття світла

§ 15. Плоске дзеркало

Лабораторна робота № 3. Дослідження відбиття світла за допомогою плоского дзеркала

§ 16. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла

Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла

§ 17. Розкладання білого світла. Кольори

§ 18. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи. Формула тонкої лінзи

Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

§ 19. Найпростіші оптичні прилади

§ 20. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. Окуляри

Перевірте себе. Світлові явища

Підсумки до розділу «Світлові явища»

Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 21. Виникнення та поширення механічних хвиль

§ 22. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку

§ 23. Акустичні та фізіологічні характеристики звуку

Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

§ 24. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

§ 25. Шкала електромагнітних хвиль

§ 26. Принцип радіозв’язку. Радіолокація

§ 27. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій

Перевірте себе. Механічні та електромагнітні хвилі

Підсумки до розділу «Механічні та електромагнітні хвилі»

Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атoмної енергетики

§ 28. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда

§ 29. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили

§ 30. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

§ 31. Правила радіоактивного зміщення

§ 32. Активність радіоактивної речовини

§ 33. Йонізаційна й біологічна дії радіоактивного випромінювання

§ 34. Ізотопи. Використання ізотопів

§ 35. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу

§ 36. Ядерний реактор. Атомні електростанції

§ 37. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

§ 38. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір

§ 39. Радіаційний фон. Дозиметрія

Перевірте себе. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атoмної енергетики

Підсумки до розділу «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 40. Прискорення. Рівноприскорений рух

§ 41. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Швидкість і переміщення рівноприскореного руху

§ 42. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

§ 43. Другий закон Ньютона

§ 44. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона

§ 45. Закон всесвітнього тяжіння

§ 46. Рух тіла під дією сили тяжіння. Прискорення вільного падіння

§ 47. Рух тіла під дією кількох сил

§ 48. Імпульс. Закон збереження імпульсу

§ 49. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки

§ 50. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах

Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

§ 51. Фундаментальні взаємодії в природі

§ 52. Фундаментальний характер законів збереження в природі

§ 53. Еволюція фізичної картини світу

§ 54. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес

Перевірте себе. Рух і взаємодія. Закони збереження

Підсумки до розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Фізика та екологія

Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини

Фізичні основи бережливого природокористування

Енергетичні ресурси. Альтернативні джерела енергії

Відповіді до вправПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.