Фізика. З поглибленим вивченням фізики. Повторне видання. 9 клас. Засєкіна

Перевірте себе. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

Рівень А (початковий)

1. Як розподіляється позитивний заряд в атомі згідно з моделлю атома Томсона?

 • А по всьому об’єму атома
 • Б у центрі атома
 • В позитивний заряд відсутній
 • Г обертається по колових орбіталях

2. Укажіть назви частинок, що входять до складу атома.

 • А електрони та протони
 • Б протони та нейтрони
 • В тільки протони
 • Г електрони, протони та нейтрони

3. Укажіть кількість нейтронів у ядрі атома Літію.

 • А 3
 • Б 7
 • В 4
 • Г 10

4. Укажіть значення ефективного коефіцієнта розмноження нейтронів, за якого можлива керована ланцюгова реакція.

 • A k > 1
 • Б k < 1
 • В k < 0
 • Г k = 1

5. Як змінюється порядковий номер елемента в результаті α-розпаду ядра?

 • А збільшується на 2
 • Б зменшується на 4
 • В зменшується на 2
 • Г не змінюється

6. Період піврозпаду радіоактивної речовини — це час, за який розпадається...

 • А половина початкової кількості атомів речовини
 • Б третина початкової кількості атомів речовини
 • В усі радіоактивні атоми речовини
 • Г половина маси речовини

Рівень В (середній)

1. Що виділяється в результаті ядерної реакції?

141N + 42He → 171O + ?

 • А 11Н
 • Б 21H
 • В 42He
 • Г 10n

2. Укажіть вид ядерної реакції, що протікає в атомній бомбі.

 • А керована ланцюгова реакція
 • Б штучне перетворення легких ядер
 • В некерована ланцюгова реакція
 • Г термоядерна реакція

3. Період піврозпаду атомів свинцю 20982Pb становить 3,3 год. Укажіть справедливе твердження.

 • А за 3,3 год масове число кожного ядра свинцю зменшиться удвічі
 • Б за 3,3 год розпадеться половина наявних ядер
 • В за 6,6 год розпадуться всі наявні ядра
 • Г кожні 3,3 год розпадається в середньому одне ядро

Рівень С (достатній)

1. Чому в досліді Резерфорда ядра атомів золота відкидали назад α-частинки, що налітали на них?

2. Стала розпаду радіоактивного Плутонію-239 дорівнює 9,0 • 10-13 с-1. Скільки розпадів відбудеться за 1 с в радіоактивному препараті Плутонію-239, якщо в ньому міститься 1,5 • 1023 атомів?

Рівень D (високий)

1. Ядро 21684Ρο утворилося після двох послідовних α-розпадів. З якого ядра воно утворилось?

2. Використовуючи графіки залежностей кількості ядер, що не розпалися у процесі радіоактивного розпаду, від часу (мал. 220), порівняйте періоди піврозпаду та активності в початковий момент для ізотопів Йоду та Актинію.

Мал. 220

ВИКОНУЄМО НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ

Радіаційний фон у районах розташування атомних електростанцій у серпні 2016 р. був стабільним. А який радіаційний фон у вашому регіоні? Чи безпечні продукти харчування, що вирощуються у вашій місцевості?

Дізнайтеся про це, виконуючи проєкти «ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ ПОБУТОВОГО ДОЗИМЕТРА. СКЛАДАННЯ РАДІАЦІЙНОЇ КАРТИ РЕГІОНУ» ТА «РАДІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МІСЦЕВИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ»

Рак — хвороба, перемогти яку намагаються вчені-медики всього світу. На сьогодні одним з ефективних методів знищення ракових клітин є радіотерапія, яка передбачає використання сильного випромінювання (потоків α- і β-частинок, нейтронів, протонів, рентгенівських і γ-променів).

Про те, які способи використовують, щоб діяти на клітини пухлини й мінімально опромінювати здорові клітини організму, дізнайтесь, виконуючи проєкт «РАДІОТЕРАПІЯ»