Фізика. 8 клас. Засєкіна

Перевірте себе (§ 1-10). Теплові явища

Рівень А (початковий)

1. Унаслідок охолодження стовпчика ртуті в термометрі...

 • А зменшується об’єм атомів ртуті
 • Б зменшується відстань між атомами ртуті
 • В припиняється рух атомів
 • Г збільшується відстань між атомами

2. Енергію, яку тіло дістає або втрачає внаслідок теплообміну, називають.

 • А кількістю теплоти
 • Б питомою теплоємністю
 • В внутрішньою енергією
 • Г кінетичною енергією

3. У якому агрегатному стані речовина має найбільшу теплопровідність?

 • А твердому
 • Б рідкому
 • В газоподібному
 • Г усіх агрегатних станах теплопровідність речовини однакова

4. Енергію руху і взаємодії мікрочастинок речовини називають.

 • А кінетичною енергією
 • Б внутрішньою енергією
 • В кількістю теплоти
 • Г потенціальною енергією

5. У якому випадку енергія від одного тіла до іншого передається тільки за рахунок теплового випромінювання?

 • А унаслідок нагрівання води в електрочайнику
 • Б унаслідок нагрівання повітря в кімнаті від радіатора центрального опалення
 • В унаслідок нагрівання шин автомобіля під час гальмування
 • Г унаслідок нагрівання поверхні Землі Сонцем

6. Виберіть властивість, завдяки якій вода є найпридатнішою рідиною для центрального опалення будівель.

 • А порівняно велика густина води
 • Б розширення при її нагріванні
 • В велика питома теплоємність води
 • Г мала стисливість води

Рівень В (середній)

1. Чи охолоджуватиметься нагріте тіло в безповітряному просторі?

 • А ні, оскільки відсутні інші тіла, з якими воно перебуває в контакті
 • Б так, за рахунок конвекції
 • В так, за рахунок теплового випромінювання
 • Г так, за рахунок теплообміну

2. Яка теплоємність тіла, якщо для його нагрівання на 20 °С необхідна кількість теплоти 1800 Дж?

 • А 90 Дж/кг
 • Б 900 Дж/(кг • °С)
 • В 900 Дж/кг
 • Г 90 Дж/(кг • °С)

3. Змішали 10 кг води за температури 20 °С і 10 кг води за температури 80 °С. Яка температура суміші?

 • А 40 °С
 • Б 45 °С
 • В 50 °С
 • Г 100 °С

Рівень С (достатній)

1. Експериментально досліджувалась зміна температури 0,5 кг рідини внаслідок її нагрівання. За отриманим графіком (мал. 44) визначте питому теплоємність цієї рідини.

Мал. 44. До завдання 1C

 • А 1 кДж/(кг • °С)
 • Б 0,5 кДж/(кг • °С)
 • В 1,5 кДж/(кг • °С)
 • Г 2 кДж/(кг • °С)

2. Воду масою 1 кг нагріли. При цьому витратили 84 кДж енергії. Якою стала температура води, якщо початкова температура була рівною 10 °С?

3. Яка кількість теплоти необхідна для того, щоб в алюмінієвій каструлі масою 500 г нагріти 2 л води на 20 °С?

Рівень D (високий)

1. В алюмінієвий калориметр, у якому міститься холодна вода вливають гарячу воду. Використовуючи графіки зміни температури під час теплообміну (мал. 45) визначте масу калориметра.

Мал. 45. До завдання 1D

2. На нагрівання цеглини масою 4 кг на 62 °С затрачено таку саму кількість теплоти, як і на нагрівання 4 кг води на 13 °С. Визначте питому теплоємність цегли.