Фізика. 8 клас. Засєкіна

§ 10. Тепловий баланс

Ви дізнаєтесь

  • Як складати рівняння теплового балансу
  • Як застосовувати закон збереження енергії до теплових процесів

Пригадайте

  • Що таке кількість теплоти
  • За якою формулою обчислюють кількість теплоти

Рівняння теплового балансу. На практиці досить часто виникає потреба у визначенні значень фізичних величин, що характеризують теплообмінні процеси, після встановлення теплової рівноваги. Наприклад, визначити температуру суміші внаслідок змішування гарячої й холодної води або обчислити кількість теплоти, отриманої тілом під час теплообміну, або визначити температуру тіла, яку воно матиме в результаті досліду.

В усіх цих випадках треба складати рівняння відносно кількості теплоти, яку втрачають та якої набувають усі тіла, що перебувають у теплообмінному процесі.

Під час розрахунку теплообмінних процесів застосовують певні правила, що дають змогу встановити умови перебігу теплових явищ та процесів й обчислити шукану величину.

Перше правило: усі тіла, між якими тривалий час відбувається теплообмін, досягають стану теплової рівноваги, і їхні температури набувають однакового значення.

Друге правило: за законом збереження енергії, який справджується для всіх природних явищ і процесів, теплота не може безслідно зникнути або виникнути з нічого.

У зв’язку з цим кажуть про умову теплового балансу: у замкненій системі під час теплообміну одні тіла віддають таку саму кількість теплоти, яку отримують інші тіла.

Третє правило: у фізиці прийнято вважати кількість теплоти додатною, якщо тіло отримує теплову енергію, і від’ємною, якщо воно віддає її.

На підставі цього правила записують рівняння теплового балансу:

загальна кількість теплоти, яку отримали тіла, за модулем дорівнює загальній кількості теплоти, яку віддали інші тіла внаслідок теплообміну:

Ці правила визначають певну послідовність дій під час розв’язування фізичних задач на розрахунок теплообмінних процесів.

1. З’ясувати, які тіла беруть участь у теплообміні.

2. Установити, якої температури досягають тіла в стані теплової рівноваги. Якщо за умовою задачі вона не задана, позначити її літерою t.

3. З’ясувати, які з тіл віддають теплоту, а які — отримують її. Записати формулу кількості теплоти для кожного з тіл, що перебувають у теплообмінному процесі (при цьому слід завжди від більшого значення температури віднімати менше).

4. Скласти рівняння теплового балансу, у лівій частині якого записати суму кількостей теплоти, яку отримали тіла внаслідок теплообміну, у правій частині — суму кількостей теплоти, що віддали тіла під час теплообміну.

5. Розв’язати рівняння відносно шуканої величини та визначити її числове значення.

Калориметр. Рівняння теплового балансу, по суті, виражає закон збереження енергії, за умови, що теплообмін відбувається всередині теплоізольованої системи (немає зовнішніх втрат тепла). Для цього, виконуючи лабораторні роботи, ви будете використовувати калориметр (мал. 42).

Мал. 42. Калориметр: а — зовнішній вигляд; б — складові калориметра (внутрішня і зовнішня посудини, пінопластова теплоізолююча вставка, яка закривається зверху захисним кільцем, кришка калориметра з отвором, що закривається, дротяне кільце для перемішування рідини; в — схематичне зображення

Калориметр складається з двох посудин циліндричної форми, уміщених одна в одну. Між посудинами розташовується шар теплоізолятора (повітря, пінопласту тощо). Посудину більших розмірів прикривають кришкою, до якої можна прикріпити термометр і пристрій для перемішування рідини. Усі ці заходи допомагають зменшити втрати теплоти під час теплообміну. Отже, таку систему з певною точністю можна вважати теплоізольованою.

Я знаю, вмію й розумію

  • 1. Наведіть приклади теплоізольованої системи.
  • 2. Для розв’язування яких фізичних задач доцільно використовувати рівняння теплового балансу?
  • 3. Запишіть рівняння теплового балансу. У чому полягає його зміст?
  • 4. За яких умов рівняння теплового балансу є справедливим?

ВЧИМОСЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ

Задача 1. Змішали воду масою 0,8 кг, що має температуру 25 °С, й окріп масою 0,2 кг. Температуру утвореної суміші виміряли, вона становила 40 °С. Обчислити кількість теплоти, яку віддав, остигаючи, окріп, і кількість теплоти, яку дістала, нагріваючись, холодна вода. Порівняти ці кількості теплоти.

Зверніть увагу! Під час проведення дослідів зазвичай енергія, віддана гарячою водою, більша від енергії, отриманої холодною водою. Це пояснюється тим, що певна частина енергії передається повітрю, а інша частина — посудині, у якій змішували воду. Віддана та одержана енергії будуть однаковими лише в тому випадку, якщо в досліді не допускається втрат енергії. Якщо ж обчислити і врахувати ці втрати, то рівність буде точною!

Задача 2. Якою стане температура води, якщо змішати 100 г окропу і 100 г води, температура якої дорівнює 20 °С?

Задача 3. Алюмінієвий калориметр, маса якого дорівнює 100 г, містить 100 г води кімнатної температури. У калориметр поклали тіло масою 150 г, температура якого становить 80 °С. Через деякий час, після встановлення теплової рівноваги, температура в калориметрі дорівнювала 27 °С. Визначити питому теплоємність тіла, яке поклали в калориметр.

Вправа 2

1. Взяли 100 г води за температури 20 °C і 100 г води за температури 60 °C. Яка температура встановиться, якщо воду змішати?

2. На скільки градусів нагріється мідний паяльник масою 200 г, якщо йому надати таку саму кількість теплоти, що йде на нагрівання олова масою 10 г від 20 до 232 °С?

3. Для приготування ванни, місткість якої 200 л, змішали холодну воду за температури 10 °C з гарячою за температури 60 °C. Які об’єми холодної і гарячої води треба взяти, щоб у ванні встановилася температура 40 °C?

4. У каструлі змішали 0,8 кг води за температури 25 °С і 0,2 кг окропу. Якою стала температура суміші?

5. У калориметр, у якому міститься 200 г води за температури 10 °С, поклали мідний брусок масою 50 г, температура якого становить 100 °С. Визначте температуру, яка встановилась у калориметрі.

6. У калориметр, теплоємність якого дорівнює 63 Дж/°С (теплоємність калориметра визначається добутком питомої теплоємності речовини і маси калориметра С = с • m), налили 250 г олії за температури 12 °С. Після того, як в олію вкинули мідне тіло, масою 500 г і температурою 100 °C, у калориметрі встановилася температура 33 °C. Визначте за даними досліду питому теплоємність олії.

Мал. 43. До завдання 7

8*. У 200 г води температурою 20 °C поміщають 300 г заліза, температура якого 10 °C, і 400 г міді температурою 25 °C. Визначити температуру теплової рівноваги.

9*. У скляну посудину, масою 120 г і температурою 20 °C, налили гарячу воду, маса якої 200 г і температура 100 °C. Через 5 хв температура посудини з водою стала дорівнювати 40 °C. Яка кількість теплоти втрачається за одну секунду? Процес втрати теплоти вважати сталим.