Фізика. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. Профільний рівень. 11 клас. Засєкіна

Шановні старшокласники й старшокласниці! У цьому році ви завершуєте вивчення шкільного курсу фізики. Проте ця наука супроводжуватиме вас усе життя. Адже нині будь-яка галузь господарства (інформаційні технології, промисловість, медицина, сільське господарство) й навіть гуманітарна сфера життя суспільства використовує сучасне технологічне устаткування, автоматизовані пристрої. Сьогодні наукові дослідження здійснюються не лише в академічних установах, а й у компаніях та офісах сучасного виробництва товарів для промисловості, сільського господарства, медицини, сфери послуг, побуту. Сьогодні наша країна потребує молодих людей, які прагнуть успіху, здатні шукати способи вдосконалення того чи того процесу, вносити зміни, порівнювати й аналізувати різні підходи, вирішувати проблеми, працювати в команді. У пригоді вам стануть знання, здобуті в старшій школі на уроках фізики: ваше вміння глобально мислити, бачити проблему цілісно, пов’язувати та систематизувати факти й події.

Розділ 1. Електродинаміка

§ 1. Електричний струм. Закон Ома для однорідної ділянки кола

§ 2. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

§ 3. Робота й потужність електричного струму

§ 4. Правила Кірхгофа

§ 5. Електричний струм у металах

§ 6. Термоелектричні явища

§ 7. Електричний струм у напівпровідниках

§ 8. Напівпровідникові прилади та їх застосування

§ 9. Електричний струм у рідинах

§ 10. Електричний струм у газах

§ 11. Електричний струм у вакуумі

§ 12. Магнітна взаємодія. Закон Ампера

§ 13. Магнітне поле

§ 14. Дія магнітного поля на прямолінійний провідник і рамку зі струмом

§ 15. Дія магнітного поля на рухому заряджену частинку

§ 16. Магнітні властивості речовини

§ 17. Електромагнітна індукція

§ 18. Закон електромагнітної індукції

§ 19. Самоіндукція

§ 20. Енергія магнітного поля. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів

Розділ 2. Коливання та хвилі

§ 21. Вільні електромагнітні коливання

§ 22. Затухаючі електромагнітні коливання

§ 23. Автоколивання

§ 24. Змінний струм

§ 25. Активний опір у колі змінного струму

§ 26. Конденсатор у колі змінного струму

§ 27. Котушка індуктивності в колі змінного струму

§ 28. Електричне коло змінного струму з активним і реактивним навантаженнями

§ 29. Робота і потужність змінного струму

§ 30. Резонанс у колі змінного струму

§ 31. Генератори. Трифазний струм

§ 32. Трансформатор

§ 33. Електромагнітні хвилі

§ 34. Властивості електромагнітних хвиль

§ 35. Використання електромагнітних хвиль

Розділ 3. Оптика

§ 36. Світлові хвилі. Основні фотометричні величини

§ 37. Інтерференція світла

§ 38. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках

§ 39. Дифракція світла

§ 40. Дисперсія світла

§ 41. Поляризація світла

§ 42. Відбиття світла. Дзеркала

§ 43. Заломлення світла

§ 44. Лінзи

§ 45. Оптичні прилади та системи

§ 46. Гіпотеза квантів Планка. Фотон

§ 47. Фотоефект

§ 48. Тиск світла

§ 49. Явища, що пояснюються квантовими властивостями світла

Розділ 4. Квантова та ядерна фізика

§ 50. Будова атома

§ 51. Теорія атома Гідрогену за Бором

§ 52. Спектри. Спектральний аналіз

§ 53. Хвильові властивості матерії

§ 54. Основні положення квантової механіки

§ 55. Фізичні основи побудови періодичної системи хімічних елементів

§ 56. Рентгенівське випромінювання

§ 57. Квантові генератори та їх застосування

§ 58. Атомне ядро

§ 59. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

§ 60. Ядерні реакції

§ 61. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання

§ 62. Біологічна дія радіації та захист від йонізуючого випромінювання

§ 63. Елементарні частинки

Практикум

Відповіді