Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Шановні старшокласники і старшокласниці! Нині будь-яка галузь господарства (інформаційні технології, промисловість, медицина, сільське господарство й навіть гуманітарна сфера життя суспільства) використовує сучасні технологічні установки, автоматизовані пристрої, які нібито зроблять за вас усю роботу, і вам не потрібно знати, як вони працюють. Але якщо ви хочете досягти успіху, то будете шукати способи вдосконалення того чи іншого процесу, вносити зміни, порівнювати й аналізувати різні підходи, вирішувати проблеми, працювати в команді, і тоді в пригоді вам стануть знання, здобуті в старшій школі на уроках фізики й астрономії: ваше вміння глобально мислити, бачити проблему цілісно, пов’язувати й систематизувати факти й події. Застосовуючи базові знання, здобуті в основній школі, ви навчитеся застосо-вувати математичний апарат для опису природних явищ і процесів, будувати моделі для опису складних процесів і, навпаки, — застосовувати ідеалістичні й теоретичні закономірності до реальних об’єктів.

Розділ 1. Механіка

§ 1. Кінематичний опис механічного руху матеріальної точки

§ 2. Прямолінійний рівномірний і нерівномірний рух

§ 3. Відносність механічного руху

§ 4. Прямолінійний рівноприскорений рух

§ 5. Вільне падіння та криволінійний рух в однорідному полі тяжіння

§ 6. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

§ 7. Нерівномірний рух матеріальної точки по колу

Перевірте себе (§ 1-7)

§ 8. Механічна взаємодія тіл. Сила. Маса

§ 9. Закони Ньютона

§ 10. Гравітаційна взаємодія

§ 11. Рух штучних супутників Землі. Система «Земля-Місяць»

§ 12. Рух під дією кількох сил

§ 13. Дія законів Ньютона в неінерціальних системах відліку

§ 14. Момент сили. Рівновага тіла

§ 15. Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі

Перевірте себе (§ 8-15)

§ 16. Імпульс. Закон збереження імпульсу

§ 17. Механічна робота. Потужність

§ 18. Механічна енергія. Закон збереження енергії

§ 19. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу

§ 20. Механіка рідин і газів

Перевірте себе (§ 16-20)

§ 21. Вільні та вимушені коливання

§ 22. Гармонічні коливання

§ 23. Перетворення енергії в гармонічних коливаннях

§ 24. Маятники

§ 25. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання

§ 26. Механічні хвилі

Перевірте себе (§ 21-26)

Розділ 2. Елементи спеціальної теорії відносності

§ 27. Основи спеціальної теорії відносності

§ 28. Відносність часу

§ 29. Відносність довжин

§ 30. Релятивістський закон додавання швидкостей

§ 31. Закон взаємозв’язку маси та енергії

Перевірте себе (§ 27-31)

Розділ 3. Молекулярна фізика і термодинаміка

§ 32. Молекулярно-кінетична теорія будови речовини

§ 33. Взаємодія молекул. Пояснення агрегатних станів на основі молекулярно-кінетичної теорії

§ 34. Ідеальний газ у молекулярно-кінетичній теорії

§ 35. Термодинамічний і молекулярно-кінетичний зміст температури

§ 36. Швидкості молекул

§ 37. Рівняння стану ідеального газу. Об’єднаний газовий закон

§ 38. Ізопроцеси

Перевірте себе (§ 32-38)

§ 39. Внутрішня енергія та робота ідеального газу

§ 40. Перший закон термодинаміки

§ 41. Напрям теплових процесів. Другий і третій закони термодинаміки. Ентропія

§ 42. Принцип дії теплових двигунів. Цикл Карно

Перевірте себе (§ 39-42)

§ 43. Реальні гази

§ 44. Пароутворення та конденсація

§ 45. Властивості насиченої й ненасиченої пари. Вологість повітря

§ 46. Рідини. Властивості поверхні рідин

§ 47. Змочування. Капілярні явища

§ 48. Кристали й аморфні тверді тіла

§ 49. Механічні й теплові властивості твердих тіл

§ 50. Діаграма стану речовини

Перевірте себе (§ 43-50)

Розділ 4. Електричне поле

§ 51. Закон Кулона

§ 52. Електричне поле

§ 53. Електричне поле заряджених поверхонь

§ 54. Провідники та діелектрики в електричному полі

§ 55. Електрети і сегнетоелектрики. Рідкі кристали в електричному полі

§ 56. Робота по переміщенню заряду в електричному полі

§ 57. Потенціал електричного поля

§ 58. Електроємність

Перевірте себе (§ 51-58)

Експериментальні роботи

Відповіді до вправ