Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Основні положення теми «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Екологічні проблеми

Екологічна проблема — це зміна природного середовища, наслідком якої є порушення структури і функціонування природних екосистем.

Екологічні проблеми за масштабом поділяють на локальні, регіональні та глобальні.

Глобальні екологічні проблеми

• глобальне потепління

• дефіцит чистої води

• знищення лісів

• деградація ґрунтів

• руйнування озонового шару

• зниження видового біорізноманіття

• зростання чисельності населення планети

Екологічні проблеми України

• забруднення водойм

• забруднення повітря

• знищення лісів

• зниження біорізноманіття

• забруднення ґрунтів

• деградація ґрунтів

• погана утилізація побутових відходів

Шляхи реалізації Концепції сталого розвитку

• зниження викидів СО2

• захист і збереження навколишнього середовища

• переробка побутових відходів

• розвиток соціальної справедливості в суспільстві

• зниження шкідливого впливу транспорту на довкілля

• побудова економіки на раціональному використанні обмежених ресурсів

• впровадження енергозберігальних технологій та використання відновних джерел енергії

Види забруднення довкілля

Завдання до теми

Завдання для індивідуальної роботи

  • 1. Поясніть, які природні ресурси найбільш активно використовуються у вашому регіоні і як їх використання впливає на місцеві екосистеми.
  • 2. Поясніть, які способи утилізації відходів будуть найбільш оптимальними для вашого регіону, та обґрунтуйте свою точку зору.
  • 3. Проаналізуйте, які види забруднень є найбільш поширеними у вашому регіоні, і визначте їхні основні джерела.
  • 4. Складіть карту екологічного стану свого регіону.

Завдання для роботи в групах

  • 5. Проаналізуйте вплив діяльності людини на стан різних компонентів навколишнього середовища (джерел, ґрунтів, лісів, повітря, рослин) у вашому регіоні та зробіть презентацію на основі власного бачення цієї проблеми.
  • 6. Оцініть ступінь забруднення території вашого регіону різними видами забруднювачів (важкими металами, пестицидами, нафтопродуктами тощо) і встановіть основні джерела забруднення для кожного з цих забруднювачів. Результати свого дослідження представте у вигляді презентації.
  • 7. Складіть перелік способів застосування екологічних знань у повсякденній діяльності та на конкретних прикладах для кожного із способів покажіть, які позитивні наслідки може мати таке застосування. Результати свого дослідження представте у вигляді презентації.

Теми навчальних проектів

  • 1. Шляхи розв'язання екологічних проблем свого регіону.
  • 2. Раціональне природокористування на прикладі свого регіону.
  • 3. Оптимальні способи утилізації побутових відходів.

• Перевірте свої знання з теми «Сталий розвиток та раціональне природокористування».