Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Сталий розвиток та раціональне природокористування

§ 34. Сучасні екологічні проблеми

Що таке система? Як оболонки Землі (атмосфера, літосфера, гідросфера, біосфера) взаємодіють між собою? Що вивчає екологія? На які розділи поділяється екологія? Які екологічні фактори можуть діяти на живі організми?

Планета Земля — єдина велика екосистема

Планета Земля має кілька оболонок, розташованих на її поверхні. Це атмосфера, гідросфера, літосфера. Ці оболонки не існують окремо одна від одної. Вони тісно взаємодіють, і процеси в одній позначаються на стані інших. Виверження вулкана спричиняє викид газів і твердих речовин (пилу) в атмосферу. Звідти вони разом з опадами потрапляють у гідросферу і на суходіл, де і впливають на організми, які є компонентами біосфери.

Усі компоненти верхніх шарів планети поступово перемішуються й обмінюються між собою речовинами та енергією. Вугілля, яке мільйони років тому утворилося з мертвих дерев і стало частиною літосфери, добувається людиною, тобто воно опиняється на поверхні. Вугілля згоряє й утворює вуглекислий газ, який потрапляє в атмосферу, а потім він знову поглинається рослинами.

Тому наслідки будь-якої значної події, яка відбувається на поверхні планети, рано чи пізно досягнуть усіх її куточків і матимуть вплив на стан середовища. Викидаючи пластикову пляшку або пакет, людина не думає, що це може створити велику проблему. Але пластик потрапляє в річки, а з них — у моря й океани (мал. 34.1). У Тихому океані утворилася велика сміттєва пляма, загальна площа якої вже перевищила 700 тис. км2, що більше, ніж площа всієї України.

Мал. 34.1. Пластикове сміття дрейфує в океані й створює скупчення — сміттєві плями

Екологічні проблеми різних рівнів

Екологічна проблема — це ситуація, причиною якої є зміна природного середовища, а наслідком — порушення структури й функціонування природної екосистеми. Їхніми причинами можуть бути дія абіогенних, біогенних та антропогенних факторів. Абіогенними факторами, які створюють екологічні проблеми, є, наприклад, виверження вулканів (особливо великих), падіння на планету астероїдів, дрейф континентів та інші геологічні процеси тощо. Біогенними факторами, які впливають на екологію, можуть бути інвазія видів на нові території, виникнення успішних форм паразитів або збудників захворювань тощо. Але найбільш актуальними на сьогодні стали екологічні проблеми, які виникають під впливом антропогенних чинників.

Екологічні проблеми поділяються за своїм масштабом на три великі групи: локальні, регіональні та глобальні. Локальні проблеми мають місцеве значення і є актуальними для конкретного населеного пункту або біоценозу. Регіональні стосуються окремої області або регіону певної країни. Глобальні проблеми — це проблеми всього людства (мал. 34.2). Вони охоплюють усі біоми нашої планети.

Мал. 34.2. Глобальні екологічні проблеми

Екологічні проблеми України

В Україні порушення рівноваги у взаємодії людини і природи стало причиною багатьох проблем. Серед них є і глобальні екологічні проблеми, які діють на Україну так само, як і на інші регіони планети. А є екологічні проблеми місцевого рівня, багато з яких є особливо актуальними тільки для певних областей.

Проблемами всієї України глобального рівня можна назвати забруднення водойм і ґрунтів, деградацію ґрунтів і знищення лісів. Забруднення повітря також є актуальним для всієї території України (як одна з найбільших проблем), але ступінь цього забруднення значно різниться в різних регіонах. Безумовно, утилізація побутових відходів — це ще одна глобальна світова проблема, яку має вирішувати держава (мал. 34.3).

Мал. 34.3. Значні екологічні проблеми України: знищення лісів, утилізація побутових відходів, забруднення ґрунтів і водойм, засолення ґрунтів

До проблем, актуальних для певних регіонів, належить знищення степів. Вона є найбільш наболілою для південних регіонів. Наслідки Чорнобильської катастрофи, насамперед, є проблемою для півночі країни. Небезпечні геологічні процеси (наприклад, просідання поверхні ґрунту, зсуви тощо) відбуваються там, де здійснювали видобуток корисних копалин або порушували правила забудови.

Військові дії на Сході держави стали причиною руйнування екосистеми в цьому регіоні та виникнення цілої низки екологічних проблем. Крім безпосереднього впливу на екосистеми (дія вогнепальної зброї, мін, військової техніки), велике значення мають і опосередковані ефекти. Так, продукти розпаду багатьох вибухових речовин є токсичними, а паливно-мастильні матеріали, які потрапляють у ґрунти під час експлуатації або знищення техніки, створюють локальні зони забруднень. У багатьох випадках стає неможливим здійснення технічного догляду за господарськими і промисловими спорудами. Саме тому затоплюються шахти, змінюється рівень ґрунтових вод, виходять із ладу гідроспоруди тощо.

Отже, тепер ви знаєте

1. Що таке екологічна проблема? 2. Якими вони бувають? 3. Назвіть основні екологічні проблеми України та всього світу. 4. Чому локальні екологічні проблеми призводять до глобальних екологічних проблем? 5*. Складіть перелік основних екологічних проблем вашого регіону.

Запитання та завдання

6*. Проаналізуйте з точки зору виникнення та вирішення можливих екологічних проблем у рамках Європи використання вирощених та штучних новорічних ялинок (якщо врахувати, що ялинки вирощують на ґрунті, не придатному для промислових лісових насаджень). 7*. Доведіть на конкретних прикладах, що проблема забруднення атмосфери є дійсно глобальною.