Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основні положення теми «Екологія»

Екологія

Галузі загальної екології

• аутекологія (екологія особин)

• демекологія (екологія популяцій)

• синекологія (екологія угруповань)

• екосистемологія (екологія екосистем)

• глобальна екологія та ноосферологія (екологія біосфери та ноосфери)

Екологічні закони

Закон оптимуму — будь-який екологічний фактор має певні межі позитивного впливу на живі організми.

Закон взаємокомпенсації екологічних факторів — відсутність або нестача деяких екологічних факторів може в певних межах компенсуватися іншими (аналогічними) факторами.

Закон мінімуму Лібіха — найбільш значущим для організму буде той фактор, який максимально відхиляється від свого оптимального значення для цього організму.

Екологічні чинники

Популяції

Популяція — це сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію, функціонуючи й розвиваючись в одному або кількох угрупованнях живих організмів.

Характеристики популяцій

• чисельність

• щільність

• розподіл особин за віком і статтю

• характер розміщення в межах проживання (просторова структура)

• тип росту

Типи популяцій

Тип популяції

Характеристика типу

Незалежні

Мають високий потенціал розмноження, здатні до самовідтворення без притоку мігрантів з інших популяцій

Напівзалежні

Здатні до самовідтворення, але мають низький потенціал розмноження через низьку чисельність. Імміграція поліпшує стан таких популяцій

Залежні

Народжуваність у таких популяціях нижча за смертність. Можуть існувати тривалий час тільки внаслідок притоку мігрантів з інших популяцій

Псевдопопуляції

Утворюються групами особин, які не мають можливості розмножуватися за рахунок міграції з інших популяцій

Періодичні популяції

Виникають за межами ареалу виду або в нових біотопах і існують лише за наявності сприятливих умов. Коли умови погіршуються, такі популяції зникають, але можуть утворюватися знову в разі покращення ситуації

Завдання до теми

Завдання для індивідуальної роботи

  • 1. Поясніть на конкретних прикладах (дефіцит Кальцію для побудови раковин молюсків, дефіцит світла під час розвитку рослин у парнику тощо) явище взаємокомпенсації екологічних факторів.
  • 2. Обґрунтуйте необхідність екологічних знань для ведення бізнесу у сфері виробництва автотранспорту, молочних продуктів та будівництва.
  • 3. На конкретному прикладі (поле пшениці і степ, рибна ферма і озеро тощо) порівняйте особливості організації та функціонування агроценозу і природної екосистеми.
  • 4. Поясніть, чому для збереження виду тварин, якому загрожує вимирання, необхідно встановлювати характеристики мінімальної життєздатної популяції.

Завдання для роботи в групах

  • 5. Проаналізуйте залежність життєдіяльності організмів від середовища існування на прикладі різних середовищ (глибоководного, крон дерев, ґрунту, печер, деревини) та зробіть презентацію на основі власного бачення цієї проблеми.

Теми навчальних проектів

  • 1. Дослідження особливостей структури місцевих природних екосистем.
  • 2. Дослідження особливостей структури місцевих штучних екосистем.
  • 3. Вторинні сукцесії у своєму регіоні.

• Перевірте свої знання з теми «Екологія».