Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Екологічні чинники

Які фактори навколишнього середовища можуть вплинути на життєдіяльність людини? Чи можуть мати вплив на людину фактори неживої природи? Які фактори, створені людиною, можуть діяти на неї негативно? Як на людину можуть впливати живі організми?

Різноманіття та взаємодія екологічних чинників

Екологічними чинниками (екологічними факторами, факторами середовища) називають будь-які фактори, які можуть вплинути на живий організм або екологічну систему, у відповідь на дію яких організм або екосистема виробляє адаптацію (пристосовується до дії фактора). Вони є вирішальними факторами у визначенні видового різноманіття та чисельності окремих видів у конкретній екосистемі.

Ці чинники можуть мати різну природу. Їх поділяють на три великі групи: біогенні, абіогенні та антропогенні.

Крім того, вони зазвичай взаємодіють між собою, що суттєво впливає на живі організми. Так, одночасна дія на організм тварини низької температури і високої вологості повітря різко підвищує ефект від охолодження, а поєднання низької температури і низької вологості, навпаки, такий ефект зменшує.

Абіогенні чинники

Абіогенні чинники є факторами неживої природи. Їх визначають фізичні та хімічні умови середовища. До абіогенних чинників належать температура, вологість, світло, рух повітряних мас (вітер), течія й солоність води, опади, повені, пожежі, сніговий покрив, магнітне поле Землі, рельєф місцевості тощо (мал. 25.1).

Мал. 25.1. Приклади абіогенних чинників: повінь, клімат, рельєф

Ці чинники можуть діяти на організми постійно (як рельєф або клімат) або тільки інколи (повені, пожежі тощо). Залежно від особливостей змін екологічні чинники поділяються на періодичні (припливи і відливи), неперіодичні (пожежа) і довготривалі (клімат). Їх раптовий вплив може різко змінювати умови життя організмів. Так, виверження вулкана може створити нові місця для проживання організмів, а може знищити цілу екосистему.

Значення абіогенних чинників для живих організмів добре видно на прикладі такого показника, як рельєф місцевості. Якщо рельєф є рівнинним, він не створює суттєвих перешкод для пересування живих організмів. Тому живі організми рівнин часто можуть розвивати високу швидкість бігу та витримувати тривалі міграції. Рельєф це дозволяє.

А от в умовах гір підтримувати високу швидкість на великих дистанціях немає потреби. Бігати просто ніде. Але виникає необхідність в умінні пересуватися крутими схилами, скелями і навіть сніговими вершинами. У горах також можна потрапити в умови, де важко дихати через розріджене повітря. Наявні більш різкі перепади температури.

Ще один важливий абіотичний чинник — структура ґрунту. Цей чинник є важливим для всіх живих організмів (тварин, рослин, грибів, мікроорганізмів). У цільних ґрунтах рослинам важче проростати, але для тварин вони забезпечують надійну опору під час пересування. Хоча для тих тварин, які живуть у самому ґрунті (кроти, сліпаки, дощові черви), пересування утруднюється. У рихлих піщаних ґрунтах тваринам легше рости, але вони є біднішими на поживні речовини.

Біогенні чинники

Під біогенними чинниками середовища розуміють вплив одних організмів на інші (мал. 25.2). Умовно біотичні чинники можна поділити на внутрішньовидові та міжвидові. Внутрішньовидові чинники проявляються через вплив особин певного виду одне на одного й конкуренцію за різні ресурси. Проявом цих чинників є боротьба за територію, їжу, статевого партнера.

Мал. 25.2. Дія біогенних чинників: хижака, паразита, конкурента

Міжвидові чинники дуже різноманітні. У процесі еволюції сформувалося декілька типів міжвидових взаємовідношень (конкуренція, хижацтво, паразитизм, коменсалізм тощо). Усі вони є міжвидовими біотичними чинниками.

Слід зазначити, що в багатьох випадках дія внутрішньовидових чинників є сильнішою, ніж міжвидових. Це пов'язано з тим, що в особин одного виду потреби в середовищі однакові. Тому конкуренція між ними за ресурси (територію, партнера для розмноження, їжу тощо) завжди є більш жорсткою, ніж між особинами різних видів.

Антропогенні чинники

Антропогенними (антропічними) називають чинники, зумовлені діяльністю людини. До них належать забруднення середовища, необмежене полювання, руйнування середовища існування, опис нових видів тощо (мал. 25.3).

Мал. 25.3. Дія антропогенних чинників: забруднення, знищення середовища існування, полювання

Людина почала впливати на екосистеми досить давно. Вона, як мінімум, активно сприяла вимиранню плейстоценової мегафауни, полюючи на тварин, а можливо, була й основною причиною цього процесу. Але дійсно великими ці масштаби стали після початку господарської діяльності людини, особливо після початку промислової революції. У сучасному світі діяльність людини стала одним із найсильніших екологічних факторів, який впливає на всі існуючі екосистеми.

Разом із тим, не можна сказати, що антропогенні чинники мають лише негативний вплив. До позитивного впливу людини на довкілля можна віднести систему захисту навколишнього середовища в різних країнах, створення охоронних територій (заповідників, заказників, національних парків) тощо.

Крім того, частина видів адаптувалася до життя поряд із людиною, і для цих організмів антропогенні фактори часто є позитивними. Так, домашні тварини й культурні рослини за допомогою людини суттєво збільшили свою чисельність і розширили ареал проживання.

Ті організми, які адаптувалися до життя в умовах людських поселень, отримали нові місця проживання з гарною харчовою базою та зменшеним тиском хижаків. Це такі види, як ластівки, горобці, таргани, бур'яни, дереворуйнівні гриби тощо. Сприятливі умови людина створила і для власних паразитів. Збудники захворювань людини поширилися по всій планеті. Те саме сталося і зі шкідниками та збудниками захворювань культурних рослин і домашніх тварин. Ці види тільки виграли від дії антропогенних факторів.

Отже, тепер ви знаєте

1. Що таке екологічні чинники? 2. На які групи їх поділяють? 3. Які чинники є абіотичними, біотичними? 4. Чому антропогенні чинники можна виокремити в іншу групу? 5*. Чим різняться між собою внутрішньовидові й міжвидові біотичні чинники?

Запитання та завдання

6*. Проаналізуйте мал. 25.2 і вкажіть, які із зображених чинників є внутрішньовидовими, а які — міжвидовими. Наведіть по два власні приклади вказаних на малюнку взаємодій. 7*. Складіть перелік антропогенних чинників, які найсильніше впливають на екосистеми у вашій місцевості. 8*. Розгляньте живі організми, зображені на мал. 25.4. Для кожного з них визначте, які екологічні біотичні та абіотичні чинники впливають на нього. Поясніть, як можуть впливати антропогенні чинники на організми, які зображені на цьому малюнку.

Мал. 25.4. Живі організми і фактори середовища