Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 88. Просторова структура біоценозів

Поміркуйте

  • Чи пов'язане існування тварин, які населяють широколистяний ліс, із певними видами рослин?

Згадайте

  • Біоценоз
  • Екологічні чинники

Ярусність

Просторова структура біоценозу — закономірне розташування видів у біотопі як у вертикальному, так і в горизонтальному напрямках. Просторова структура біоценозу може бути схарактеризована вертикальною ярусністю й горизонтальною мозаїчністю.

Ярусність — це вертикальне розшарування біоценозів. Частини біоценозу, що займають різне положення відносно рівня ґрунту, називаються ярусами. Їх визначають як над поверхнею землі, так і під нею.

Особливо чітко ярусність виражена в рослинних угрупованнях. Вона формується, коли в біоценозі ростуть рослини різної висоти. У лісах вирізняють такі основні яруси:

  • дерев;
  • чагарників;
  • трав'янистих рослин;
  • мохів і лишайників.

Кожний ярус може поділятися на під'яруси. У широколистяному лісі зазвичай виділяють п'ять-шість ярусів (мал. 88.1). На деяких лугах можна також виявити яруси — високо-, середньо- й низькотрав'я.

Головну роль у формуванні рослинних ярусів відіграє кількість світла. Верхні яруси займають світлолюбні рослини, нижче розташовуються тіньовитривалі, а біля землі зростають тіньолюбні види. Наприклад, до лісової підстилки доходить усього 2 % сонячного світла, тому на цьому ярусі можуть рости тільки рослини, пристосовані до низької освітленості.

Завдяки ярусному розташуванню рослини в угрупованні найбільш повно використовують природні умови (простір, світло, тепло). Ярусність послаблює конкуренцію між рослинами. Так вони краще уживаються в угрупованні, і в результаті збільшується кількість організмів на одиницю площі.

Кожний рослинний ярус заселяється певними видами тварин і мікроорганізмів. У першому ярусі мешкають комахи-листогризи — мешканці крон дерев; у другому — птахи та стовбурові шкідники (короїди, скрипуни, златки); у третьому й четвертому — копитні й хижі тварини, птахи, гризуни; п'ятий заселяють різні багатоніжки, жужелиці, джмелі, кліщі та інші дрібні тварини.

Мал. 88.1. Яруси лісу

Мозаїчність

Мозаїчність — це неоднорідний горизонтальний розподіл видів у біоценозі. Наприклад, у лісовому біоценозі суттєво відрізняються одне від одного узлісся й галявина, ділянки із чагарником і суцільним моховим покривом. У біоценозах лугів можна виявити мікроугруповання бобових, злаків, складноцвітих.

Така мозаїчність зумовлена неоднорідністю рельєфу, ґрунтів, діяльністю людини (вирубування, розведення багать) або тварин (утворення мурашників, витоптування травостою копитними). Мозаїчність може виникнути під впливом життєдіяльності окремих видів рослин. Наприклад, у мішаних лісах ялинові ділянки дужче затінені й зволожені порівняно з ділянками широколистяних порід.

Як і ярусність, мозаїчність забезпечує більш повне використання простору й інших ресурсів середовища.

Еколого-ценотичні групи рослин

Комбінації видів у фітоценозах не випадкові. Вони зумовлені, по-перше, схожим напрямком адаптацій рослин до умов середовища, а по-друге, взаємним «пристосуванням» рослин одна до одної.

Такі групи взаємозв'язаних рослинних видів, що залежать від місць проживання певного типу, схожих екологічних чинників того чи іншого біотопу, називаються еколого-ценотичними групами.

Прикладами таких груп можуть бути: група рослин широколистяних лісів лісостепу (байрачних дібров), група рослин степу, група рослин вологих лугів, група прибережно-водяних рослин тощо (мал. 88.2).

Консорції

Усередині біоценозів завжди існують угруповання організмів, які виникають на основі особливо тісних взаємозв'язків між видами.

Мал. 88.2. Еколого-ценотична група прибережно-водяних рослин

До таких угруповань належать консорції — системи організмів, щільно об'єднаних у своїй життєдіяльності навколо одного певного виду в угрупованні. Центральним членом консорції зазвичай є рослинний вид. Наприклад, дуб, із яким тісно пов'язані представники інших видів,— мікроорганізми, гриби, лишайники, комахи, птахи (мал. 88.3). Популяцію рослини називають ядром консорції, інші організми — консортами. Ядром консорції можуть бути й тварини. Наприклад, одна особина може бути хазяїном цілого комплексу паразитів.

Мал. 88.3. Консорція дубу

Ключова ідея

Для біоценозу характерні вертикальна (ярусність) і горизонтальна (мозаїчність) структури, які забезпечують більш повне використання ресурсів середовища. Фітоценози складаються з рослин однієї еколого-ценотичної групи.

Запитання та завдання

1. Чи існує ярусність в агроценозах? 2. Чому мозаїчність може бути спричинена неоднорідністю ґрунтів? 3. Які види належать до еколого-ценотичної групи рослин степу на території України? 4. Опишіть склад і зв'язок організмів консорції, що утворилася навколо пня.