Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 80. Екологічні фактори

Поміркуйте

  • Які чинники впливають на біорізноманітність живих організмів?

Згадайте

  • Місце проживання, середовище проживання

Класифікація екологічних факторів

Екологічні фактори — це умови середовища проживання, які впливають на живі організми. Екологічними факторами можуть бути, наприклад, освітленість, температура, доступність кисню, наявність сполук певних елементів і води.

За природою екологічні фактори поділяють на абіотичні, біотичні й антропогенні. Абіотичні фактори — це чинники неживої природи, які прямо або опосередковано впливають на живі організми. Біотичні фактори — це вплив на організм інших живих організмів. Антропогенні фактори — діяльність людини, що прямо впливає на живі організми або змінює їхнє середовище проживання.

Екологічні фактори поділяють також на ресурси й умови. Ресурси — це елементи середовища проживання, які організм споживає (їжа, вода, кисень, вуглекислий газ). Їх кількість у результаті взаємодії з організмом може зменшуватися. Умови — це елементи середовища проживання, які організм не споживає (температура, освітленість, атмосферний тиск).

Класифікація екологічних факторів

Фактори

Приклади

Абіотичні

Хімічні

Кислотність середовища, газовий склад повітря, концентрація солей у воді

Фізичні

Інтенсивність сонячного випромінювання, магнітні поля, радіоактивність, шум

Закінчення таблиці

Фактори

Приклади

Кліматичні

Середньорічна температура, вологість, сила вітру

Едафічні

Склад ґрунту, його повітропроникність і кислотність

Гідрографічні

Густина води, швидкість течії, прозорість води

Орографічні

Особливості рельєфу, висота над рівнем моря

Біотичні

Мікробіогенні

Вплив мікроорганізмів (вірусів, бактерій, найпростіших)

Мікогенні

Вплив грибів

Фітогенні

Вплив рослин

Зоогенні

Вплив тварин

Антропогенні

Прямий антропогенний вплив

Безпосередній вплив людини (полювання, промисел, вирубування лісу, осушення боліт, розорювання земель, розведення й охорона тварин, інтродукція (введення) видів на нові місця проживання)

Непрямий антропогенний вплив

Опосередкований вплив людини (забруднення навколишнього середовища, руйнування місць проживання)

Вплив біотичних факторів

Біотичні фактори поділяють на внутрішньовидові й міжвидові.

Внутрішньовидові фактори — це вплив на організм особин цього ж виду. До них належать, наприклад, суперництво за лідерство в зграї, конкуренція за їжу, а також взаємодопомога й співробітництво, турбота батьків про потомство.

Міжвидові фактори — це вплив на організм особин інших видів. До типів міжвидової взаємодії належать протокооперація, мутуалізм, коменсалізм, конкуренція, паразитизм, хижацтво, аменсалізм, нейтралізм.

Форми співіснування організмів

Тип взаємодії

Характеристика

Приклади

Конкуренція

Боротьба за ті самі умови навколишнього середовища між різними видами (міжвидова конкуренція) або всередині одного виду (внутрішньовидова конкуренція)

Міжвидова конкуренція за харчові ресурси (качка й чайка, бур'яни й культурні рослини), за освітленість (дерева в лісі)

Внутрішньовидова конкуренція між самцями через самку (леви, морські слони, павичі), змагання за лідерство в групі (шимпанзе, вовки)

Аменсалізм

Діяльність одного виду (інгібітора) призводить до пригнічення інших видів (аменсалів)

Виділення рослинами речовин, що пригнічують ріст інших рослинних видів (сфагнові мохи на болотах витісняють квіткові рослини, ялина витісняє інші рослини)

Нейтралізм

Різні види організмів мають різні екологічні потреби й не взаємодіють один з одним

Проживання в одному лісі кабанів і білок, які не перетинаються в просторі й не конкурують за їжу

Протокооперація

Співробітництво різних видів приносить їм обом користь, але разом із тим не є обов'язковим

Зв'язок раків-пустельників і актиній дає ракам захист від хижаків, а для актиній збільшує простір для полювання

Мутуалізм

Обидва види отримують взаємну користь

Квіткові рослини та їхні запильники, бульбочкові бактерії та бобові рослини, ссавці та бактерії кишечника

Коменсалізм

Один із партнерів одержує користь, не завдаючи шкоди іншому

Дерево й лишайник, що живе на ньому, риби-причепи й акули, поширення спор і насіння рослин за допомогою тварин

Хижацтво

Один організм (хижак) поїдає інший (жертву)

Павуки — комахи, хижі птахи — гризуни, вовки й лисиці — дрібні ссавці й птахи, хижі рослини — комахи

Паразитизм

Організми одного виду живуть за рахунок поживних речовин іншого виду

Гриби-трутовики на деревах, кровосисні паразити (комарі, кліщі, блохи, воші), гніздові паразити (зозуля), іржасті гриби на злаках, паразитичні черви в травній системі

Дізнайтеся більше

Улітку 2013 року на річці Сіверський Донець було зафіксовано масове розростання екзотичної акваріумної рослини — пістії (водяного салату), яка в нормі зростає в тропіках. Тобто відбулася антропогенна інтродукція (введення) акваріумної культури в природу.

Пістія надзвичайно швидко розмножилася, захопивши нові ділянки річки вниз за течією (за кілька місяців просунувшись на сотню кілометрів) і повністю вкривши поверхні водойм. Інші рослини нею конкурентно витіснялися; водойми заболочувалися. Зміни середовища проживання призвели до загибелі риби. Зарості заважали судноплавству. Екологічні служби здійснювали постійний моніторинг і побоювалися, що такими темпами пістія за одне літо досягне річки Дон.

Однак узимку через низьку температуру (абіотичний екологічний фактор) більша частина заростей загинула. Та попри це пістія вдало перезимувала й збереглася в теплих стічних водах електростанції в селищі Есхар Харківської області (техногенний фактор).

Ключова ідея

Екологічні фактори поділяють на абіотичні, біотичні й антропогенні. Формами біотичних відносин є протокооперація, мутуалізм, коменсалізм, конкуренція, паразитизм, хижацтво, аменсалізм, нейтралізм.

Запитання та завдання

1. Які екологічні умови та екологічні ресурси необхідні для яблуні? дощового черв'яка? дріжджових грибів? 2. Розкажіть, які біотичні фактори середовища впливають на лося. 3. Опишіть наслідки (позитивні й негативні) дії антропогенного фактора на бур'яни. 4. Чому види-інтродуценти (наприклад, колорадський жук) часто мають перевагу перед місцевими видами?