Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнюючі завдання за темами для індивідуальної й групової роботи

Завдання до теми «Адаптації»

Завдання для індивідуальної роботи

1. Проаналізуйте механізми передачі сигналу в клітину та формування клітинної відповіді.

2. Обґрунтуйте зв'язок будови сенсорних систем з їхніми функціями.

3. Оцініть зв'язки між особливостями будови плодів і способами їх поширення.

4. Поясніть на прикладах залежність між життєдіяльністю організму і напрямком його міграції.

5. Поясніть можливі наслідки втрати клітинами імунної системи здатності до амебоїдного руху.

Завдання для роботи в групах

6. Проаналізуйте залежність типу руху від середовища існування організму для різних середовищ і різних типів руху.

7. Порівняйте механізми регуляції експресії генів у прокаріотів та еукаріотів.

8. Визначте механізми формування екстрених і довготривалих адаптацій для організмів із різних середовищ існування.

Теми проектів

1. Дослідження зв'язку між чисельністю одомашнених тварин і розвитком людства.

2. Ріст рослин в умовах невагомості.

3. Створення моделі еукаріотичного джгутика (війки).

4. Формування первинної і вторинної імунної відповіді на проникнення антигенів.

5. Регуляція харчової поведінки в людини і тварин.

6. Використання фітогормонів для укорінення живців, прискорення дозрівання плодів та в якості гербіцидів.

7. Дослідження добових біоритмів.

8. Планування подорожі в субекстремальні умови (джунглі, пустелю, Арктику, підйом у високогір'я, занурення на глибину).

9. Проектування процесу формування адаптацій у тварин до життя на субекстремальних глибинах.

Завдання до теми «Біологічні основи здорового способу життя»

Завдання для індивідуальної роботи

1. Поясніть принципи функціонування імунної системи людини.

2. Обґрунтуйте небезпеку штучного переривання вагітності.

3. Запропонуйте пояснення причин виникнення алергій та імунодефіцитів.

4. Презентуйте принципи сучасних методів діагностики інфекційних та інвазійних захворювань.

5. Спрогнозуйте можливі наслідки вживання харчових добавок, пробіотиків, анаболічних стероїдів.

Завдання для роботи в групах

6. Проаналізуйте та співставте наукову і псевдонаукову інформацію про вплив різних факторів на здоров'я, про заходи профілактики та лікування певних захворювань.

7. З'ясуйте вплив різних факторів (соціальних, екологічних, спадкових) на здоров'я населення у вашому регіоні.

8. Проаналізуйте зв'язки між фізичним навантаженням, дієтами, вживанням наркотичних речовин, алкоголю і деяких лікарських препаратів, тютюнопалінням і станом здоров'я.

Теми проектів

1. Вивчення поінформованості населення щодо здорового способу життя (соціально орієнтоване дослідження).

2. Вивчення тенденцій у виборі продуктів харчування населення України, аналіз їх причин і наслідків (соціально-економічне та валеологічно-орієнтоване дослідження).

3. Визначення економічного ефекту від захворювання ГРВІ людини для самої людини і підприємства, на якому вона працює.

4. Створення методичного посібника з правилами надання першої допомоги у випадках пошкоджень опорно-рухової системи.

Завдання до теми «Селекція та біотехнологія»

Завдання для індивідуальної роботи

1. Порівняйте методи селекції рослин, тварин і мікроорганізмів.

2. Поясніть використання закономірностей генетики у практиці сільського господарства, мікробіологічному синтезі, біотехнології.

3. Схарактеризуйте можливості сучасної біотехнології.

4. Оцініть морально-етичні аспекти клонування.

5. Складіть перелік продуктів, одержаних у результаті життєдіяльності генетично модифікованих організмів.

Завдання для роботи в групах

6. Оцініть перспективи створення генетично модифікованих організмів і наслідки їх упровадження на прикладі різних груп організмів.

7. Визначте наявність домінантних і рецесивних ознак у культурних рослин та домашніх тварин.

Теми проектів

1. Визначення економічного ефекту від уведення нових сортів рослин у регіоні проживання.

2. Історія зміни врожайності однієї з культурних рослин у своєму регіоні.

3. Видатні вчені-селекціонери свого регіону.

4. Виявлення домінантних і рецесивних ознак у культурних рослин та домашніх тварин.

Завдання до теми «Екологія»

Завдання для індивідуальної роботи

1. Оцініть роль живої речовини в сучасній біосфері.

2. Поясніть необхідність збереження біологічного різноманіття.

3. Спрогнозуйте наслідки впливу діяльності людини на популяції, біоценози та екосистеми свого регіону.

4. Поясніть правило обов'язкового заповнення екологічної ніші та принцип конкурентного виключення.

5. Обґрунтуйте необхідність урахування екологічних законів при плануванні власної діяльності.

Завдання для роботи в групах

6. На конкретних прикладах покажіть екологічні стратегії популяцій різних видів організмів.

7. Оцініть первинну та вторинну продукцію кількох різних біоценозів свого регіону.

Теми проектів

1. Застосування екологічних законів під час планування власної діяльності.

2. Прогнозування наслідків зникнення видів та появи видів-вселенців у біоценозі свого регіону.

3. Визначення параметрів популяції вибраного виду організмів.

4. Оцінка масштабів екологічних проблем свого регіону.

Завдання до теми «Сталий розвиток та збалансоване природокористування»

Завдання для індивідуальної роботи

1. Поясніть основні принципи поводження з відходами виробництва та споживання.

2. Встановіть причинно-наслідковий зв'язок між явищами живої природи, показниками якості довкілля та господарською діяльністю людини.

3. Спрогнозуйте негативні наслідки одного з видів забруднення довкілля на здоров'я людини.

4. Поясніть принципи управління природними системами (самоврядування, штучне управління).

5. Обґрунтуйте переваги «м'якого» управління природними системами та екологізації різних форм антропогенної діяльності.

Завдання для роботи в групах

6. Проаналізуйте вплив різних факторів довкілля і показників його якості на здоров'я та безпеку людини.

7. На кількох конкретних прикладах поясніть принципи збалансованого природокористування та сталого розвитку.

Теми проектів

1. Планування власної діяльності з дотриманням принципів збалансованого природокористування та екологізації антропогенної діяльності.

2. Створення природоохоронного проекту у своєму регіоні.

3. Прогнозування наслідків впливу одного з видів забруднень у своєму регіоні на здоров'я населення.

4. Можливі шляхів реалізації збалансованого розвитку на місцевому рівні.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст