Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 105. Екологізація природокористування

Поміркуйте

 • Які існують глобальні екологічні проблеми? Чому для вирішення глобальних проблем недостатньо зусиль окремих країн?

Згадайте

 • Охорона природи
 • Раціональне природокористування
 • Забруднення середовища
 • Антропогенний вплив

Створення концепції сталого розвитку

Сталий розвиток — це розвиток людства, який відбувається з урахуванням великої кількості факторів, що впливають як на суспільство, так і на природу. Використання сучасних інформаційних технологій та моделювання процесів дозволяє достатньо точно передбачати наслідки прийнятих рішень. Це робить такий розвиток керованим, дозволяє ефективно планувати діяльність людства.

Концепцію сталого розвитку було сформульовано в рішеннях Конференції ООН із навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). На цій конференції голови 179 держав ухвалили план дій щодо сталого розвитку, який отримав назву «Порядок денний на XXI століття». Його було прийнято у зв'язку зі стрімким погіршенням екологічної ситуації і прогнозом про можливу глобальну катастрофу у XXI ст., яка може призвести до загибелі всього живого на планеті. Людство зіткнулося з гострим протиріччям між зростаючими потребами людей і нездатністю біосфери забезпечити їх.

Цілями в галузі сталого розвитку є:

 • ліквідація бідності;
 • ліквідація голоду;
 • міцне здоров'я і благополуччя;
 • якісна освіта;
 • гендерна рівність;
 • чиста вода і належні санітарні умови;
 • відовлювана енергія;
 • гідна робота й економічне зростання;
 • індустріалізація, інновація та інфраструктура;
 • зменшення нерівності;
 • стійкі міста й населені пункти;
 • відповідальне споживання і виробництво;
 • боротьба зі зміною клімату;
 • збереження морських екосистем та екосистем суші;
 • мир, правосуддя й ефективні інститути;
 • партнерство в інтересах сталого розвитку.

Природокористування в контексті сталого розвитку

Концепція сталого розвитку передбачає позитивний синтез і системне вирішення екологічних, економічних, соціальних і культурних проблем сучасності. Основною ідеєю Концепції стало те, що розвиток повинен задовольняти потреби нинішнього покоління без шкоди для майбутніх поколінь.

Природокористування розглядається в рамках Концепції як процес, який не може не відбуватися. І це є логічним, бо для свого існування людина має використовувати природні ресурси. Але ресурси планети є обмеженими. І їх слід використовувати таким чином, щоб підтримувати баланс і мати можливість їх відновити. Адже ми не можемо залишити майбутні покоління наших нащадків без будь-яких ресурсів для життя.

Мал. 105.1. Використання припливів, сонячного випромінення і вітру як джерел електроенергії

Відповідно, перспективними напрямами природокористування стають такі, які передбачають використання відновних природних ресурсів та продуктів вторинної переробки вже використаних ресурсів. Так, у виробництві електроенергії постійно зростає частка таких джерел, як вітер, сонячне випромінювання, геотермальні джерела тощо (мал. 105.1).

Ще одним важливим напрямком у природокористуванні стає забезпечення рекультивації тих земель, які використовувалися для добування ресурсів. Передовсім, це місця видобутку корисних копалин відкритим способом. Але рекультивації часто потребують і колишні сільськогосподарські землі. Особливо, якщо на них проводилися меліоративні заходи. Наслідком цього могло бути пересихання, заболочування або засолення використаних земель.

Втілення Концепції сталого розвитку

Концепція сталого розвитку активно втілюється в життя. Прикладів реалізації її компонентів і основних підходів досить багато. Вона впроваджується в галузях економіки, суспільства, транспорту, управління, енергозбереження, обмеження викидів, переробки відходів тощо. Так, під час будівництва доріг у багатьох країнах згідно з Концепцією висаджують додаткові зелені насадження. Таким чином компенсується вилучення частини території екосистеми під потреби людини і зберігається стан довкілля.

Ще один важливий момент — вирощування зернових культур. У традиційному землеробстві вирощування зерна супроводжується значним виснаженням ґрунту. Для запобігання цьому використовують новітні агротехнології. Проте врожайність знижується несуттєво, а родючість ґрунту поступово відновлюється.

Крім сучасних способів обробітку ґрунту, новітні агротехнології передбачають раціональний полив (наприклад, крапельний). Такий полив дозволяє суттєво економити водні ресурси, дефіцит яких стає все більшим. Також важливою складовою є розумне використання добрив. Без добрив в агроценозах обійтися неможливо, бо частина ресурсів щорічно вилучається з певного біоценозу разом із врожаєм. Але шляхи внесення добрив можуть бути різними. І різною може бути ефективність внесення. Якщо вносити мало добрив, то знизиться врожайність, якщо багато, виникне загроза забруднення ґрунтів і вод. Сучасні агротехнології дозволяють запобігати виникненню таких проблем.

Одним із найбільш важливих шляхів втілення Концепції сталого розвитку є зміна відношення населення до проблем, які ця Концепція намагається вирішити. Концепцію не можна буде втілити без розуміння того, що всі ідеї не спрацюють без їхнього сприйняття населенням.

Неможливо змусити людей сортувати сміття, якщо вони не розуміють необхідності цього. Неможливо зберігати біорізноманіття, якщо суспільство не буде засуджувати тих, хто його знищує. Кожна людина на планеті повинна розуміти, що без її конкретного невеликого внеску втілити цю Концепцію в життя буде надзвичайно складно, а може, і взагалі нездійсненно.

Практична робота

Аналіз власної повсякденної діяльності відповідно до принципів сталого розвитку

1. Пригадайте основні принципи сталого розвитку.

2. Складіть перелік основних напрямів власної діяльності.

3. Сформулюйте висновки.

Ключова ідея

Шляхи реалізації збалансованого розвитку полягають у синтезі й системному вирішенні екологічних, економічних, соціальних і культурних проблем сучасності. Основною ідеєю є те, що розвиток людства повинен задовольняти потреби нинішнього покоління без шкоди для майбутніх поколінь.

Запитання та завдання

1. Поясніть, чому ефективне втілення в життя Концепції сталого розвитку є можливим лише завдяки зусиллям багатьох країн. 2. Запропонуйте шляхи вирішення однієї з екологічних проблем вашого регіону й обґрунтуйте свою точку зору.