Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 97. Якість довкілля та його забруднення

Поміркуйте

 • Які ресурси довкілля використовує людина? Які компоненти довкілля необхідні людині для нормальної життєдіяльності?

Згадайте

 • Забруднення
 • Види забруднень
 • Довкілля
 • Здоровий спосіб життя

Якість довкілля

Стан довкілля цікавить суспільство не сам по собі. Насамперед людей цікавить питання, як стан середовища буде впливати на їхню життєдіяльність і стан здоров'я. А, як вам уже відомо, різні фактори довкілля можуть діяти в протилежному напрямі щодо людини. Тому було запропоновано поняття якість довкілля (якість навколишнього середовища). Воно характеризує придатність довкілля до збереження здоров'я людини і є інтегративним показником, який узагальнює вплив усіх можливих факторів певного середовища на людину.

Якщо стан довкілля такий, який сприяє збереженню або покращенню, то таке середовище вважається здоровим або задовільним. Якщо стан здоров'я людини погіршується, то стан довкілля характеризують як незадовільний. А якщо перебування людини в середовищі може призвести до тяжких незворотних наслідків, то стан довкілля вважається екстремальним.

У сучасному світі якість середовища значною мірою залежить від діяльності самої людини. Більшість проблем, які впливають на здоров'я людини, виникає в результаті антропогенної діяльності. І одним із найнебезпечніших негативних факторів є забруднення середовища продуктами діяльності людини.

Забруднення довкілля

Забруднення довкілля є процесом зміни складу і властивостей однієї або кількох сфер

Землі (атмосфери, гідросфери, літосфери) під впливом певного фактора. Забруднення може бути природним або антропогенним. До розвитку людської цивілізації забруднення довкілля було тільки природним (виверження вулканів, падіння метеоритів, діяльність організмів тощо). Але в наш час найбільшим за масштабом на планеті є антропогенне забруднення.

Антропогенне забруднення відбувається високими темпами, охоплює всю територію планети і впливає на всі оболонки (атмосферу, гідросферу, літосферу). Воно може бути як прямим (відходи виробництва викидаються в річку), так і опосередкованим (інсектициди потрапляють у ті місця, де їх не застосовували через трофічні ланцюги).

Види забруднення довкілля

Забруднення довкілля може бути дуже різноманітним. Відповідно до природи забруднення виділяють три його види: фізичне, хімічне і біологічне. Спільним у всіх видів забруднення є те, що вони змінюють параметри середовища.

Фізичними забрудненнями є ті, що впливають на середовище шляхом зміни його фізичних параметрів:

 • радіоактивне;
 • світлове;
 • шумове;
 • електромагнітне;
 • теплове тощо.

Хоча деякі з цих типів забруднень не є дуже відомими, але наслідки від їхньої дії можуть бути значними. Так, теплове забруднення водойм може підвищувати температуру води, що стає причиною її цвітіння або перешкоджає нересту тих видів риб, для яких потрібна більш низька температура води в сезон розмноження.

Хімічними забрудненнями є ті, що впливають на середовище шляхом внесення до нього шкідливих речовин:

 • пестицидів;
 • важких металів;
 • поверхнево-активних речовин (ПАР);
 • антибіотиків;
 • токсинів тощо.

Мал. 97.1. Джерела забруднення довкілля

Ці речовини потрапляють до організмів і трофічними ланцюгами можуть переміщуватися на великі відстані та накопичуватися в деяких живих організмах.

Біологічними забрудненнями є ті, що впливають на середовище шляхом внесення до нього живих організмів, не властивих цим екосистемам:

 • сапротрофних мікроорганізмів;
 • сапротрофних грибів;
 • паразитів;
 • збудників захворювань;
 • адвентивних видів рослин тощо.

Джерела забруднення довкілля

Джерел забруднення середовища існує дуже багато. Вони можуть виробляти різні види забруднень: тверді відходи, рідкі відходи, газоподібні викиди (мал. 97.1). До основних джерел антропогенних забруднень відносять промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, транспорт, шахти, кар'єри, електростанції (теплові, гідроелектростанції та атомні) тощо. Навіть ті електростанції, які видобувають електроенергію з відновлювальних джерел, є джерелами електромагнітного і теплового забруднень (хоча і дуже помірного забруднення).

Значними джерелами забруднень є населені пункти. Велетенські звалища, які утворюються поблизу них, є джерелом забруднень неабиякою кількістю шкідливих речовин. Повсякденне життя мешканців вимагає безперервного водопостачання і, відповідно, утворення стічних вод із великим умістом речовин побутової хімії.

Критерії забруднення

У випадку спроби оцінювання забруднення виникає питання критерію. Яку кількість речовини вважати забрудненням? Зрозуміло, що кілька молекул амоніаку в озері проблеми не створюють. А скільки створюють? І чи буде створювати проблеми однакова кількість різних речовин? А яка кількість вплине на різні організми?

Для вирішення цієї проблеми було введено поняття гранично допустимої концентрації (ГДК). Гранично допустима концентрація — це максимальна кількість шкідливої речовини в одиниці об'єму або маси середовища, яка в процесі щоденного впливу протягом тривалого часу не викликає змін в організмі людини, спадкових змін у нащадків і не порушує нормальне відтворення основних ланок цієї екосистеми.

ГДК визначається окремо для кожної речовини. Її значення встановлюється в законодавчому порядку і вказується у відповідних нормативах. ГДК є критеріями забруднення. Якщо вміст шкідливої речовини перевищив ГДК, забруднення є, якщо не перевищив, забруднення немає.

Ключова ідея

Якість довкілля є показником, який характеризує придатність середовища існування для життя людини. Забруднення середовища суттєво погіршує якість довкілля. Критеріями забруднення є ГДК — гранично допустимі концентрації шкідливих речовин.

Запитання та завдання

1. Чи буде ГДК для однієї речовини однаковим для водного середовища і для ґрунту? 2. Якщо в середовище потрапить кілька шкідливих речовин, концентрація яких перевищить ГДК, то чи може їх спільна дія на екосистему відрізнятися від дії кожної з них поодинці?